Limitless

[pods name=“movie” slug=“6144” template=“Informace o fil­mu”] Pří­jem­ná oddychov­ka, při kte­ré člo­věk ani moc nemu­sí mys­let, vždyť hlav­ní hrdi­na má čtyř­míst­né IQ! Bradley Coo­per opět hra­je spi­so­va­te­le, kte­rý není scho­pen napsat ani řádek (viz The Words). Sho­dou okol­nos­tí se dosta­ne k pilul­kám NZT (mimo­cho­dem nikde ve fil­mu snad nevy­svět­lí, co ta zkrat­ka zna­me­ná), po kte­rých je scho­pen vyu­žít 100 % své­ho moz­ku, najít…

Road to Perdition

Titul “Road to Per­di­ti­on” lze chá­pat ve dvou význa­mech. Per­di­ti­on je jmé­no měs­ta, do kte­ré­ho jede Micha­el Sul­li­van (Tom Hanks) se svým synem Micha­e­lem Sul­li­va­nem jr. (Tyler Hoech­lin). Per­di­ti­on — zatra­ce­ní — je také eufe­mis­mus pro peklo. A Sul­li­van seni­or pozná­vá, že si zvo­lil život­ní ces­tu vedou­cí do pekel. Mod­lí se, aby své­ho syna od takové…

Skyfall

Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořa­dí již 23-té bon­dov­ce s názvem SKYFALL. Ten­to­krát bude Bon­do­va loa­ja­li­ta vůči M (Judi Dench) vysta­ve­na neleh­ké zkouš­ce, když ji začne pro­ná­sle­do­vat její vlast­ní minu­lost. 007 musí vysto­po­vat a zne­škod­nit narůs­ta­jí­cí hroz­bu, ať už ho to sto­jí coko­liv. (ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra) [simnor_button url=“http://www.csfd.cz/film/234460-skyfall/” icon=“film” label=“Film na csfd.cz” colour=“red” colour_custom=“#ff0000”…