Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část druhá

V před­cho­zím díle jsme si uká­za­li, jak ve Win­dows při­pra­vit insta­lač­ní USB klí­čen­ku se sys­té­mem UBUNTU SERVER. V dneš­ním díle se podí­vá­me jak sys­tém dostat do počí­ta­če.

Instalace UBUNTU

Počí­tač máme vypnu­tý, při­po­je­ný k inter­ne­tu síťo­vým kabe­lem. Při­pra­ve­nou USB klí­čen­ku vlo­ží­me do slo­tu a počí­tač zapne­me.

Pokud nám počí­tač nena­bo­o­tu­je pri­már­ně z USB, musí­me ve sprá­vě boo­to­va­cích médií vybrat naši USB klí­čen­ku. U vět­ši­ny výrob­ců k tomu úče­lu slou­ží je jed­na z klá­ves Escape, F2,F10 nebo F12, kte­rou drží­me při star­tu počí­ta­če. U Leno­va, kte­ré pou­ží­vám já, je to prá­vě F12. Tak­že pokud nám počí­tač nena­bo­o­to­val z naší klí­čen­ky a my neví­me, jakou klá­ve­sou se vybí­rá boo­to­va­cí médi­um, vyzkou­ší­me postup­ně všech­ny výše uve­de­né klá­ve­sy. Klá­ve­su drží­me tak dlou­ho, dokud se nám nezob­ra­zí nabíd­ka s boo­to­va­cím médi­em.

Ppo úspěš­ném nastar­to­vá­ní z USB klí­čen­ky si nej­pr­ve vybe­re­me jazyk. Češ­ti­na není pod­po­ro­vá­na, tak pokra­ču­je­me ang­lič­ti­nou či jiným jazy­kem, kte­rým vlád­ne­me.

Naštěs­tí ale­spoň čes­ké roz­lo­že­ní klá­ves­ni­ce a národ­ní pro­stře­dí pod­po­ro­vá­no je.

Vybe­re­me si tedy čes­ké roz­lo­že­ní klá­ves­ni­ce.

A spus­tí­me insta­la­ci Ubun­tu. Ente­rem.

Pokud máme v počí­ta­či zapo­je­ný LAN kabel, insta­lá­tor auto­ma­tic­ky dete­ku­je a nasta­ví síť. V tom­to kro­ku tedy pou­ze potvr­dí­me Done.

Pro­xy nechá­me prázd­nou a potvr­ze­ním Done, postou­pí­me do dal­ší­ho kola.

Dále nás insta­lá­tor vyzve k roz­dě­le­ní dis­ku. A pro­to­že máme pou­ze jeden disk a celý ho chce­me pou­žít na ser­ver (viz Základ­ní před­po­kla­dy výše). Stisk­nu­tím Ente­ru pou­ži­je­me výcho­zí nasta­ve­ní.

Pro­to­že ten­to návod při­pra­vu­ji pomo­cí Vir­tu­al­bo­xu, vidím disk pojme­no­va­ný VBOX… Vy uvi­dí­te jiný, ten „váš“. A ano, 10 GB bude sta­čit. Potvr­dí­me Ente­rem.

Ano, chce­me zni­čit všech­na stá­va­jí­cí data na dis­ku. Nic neře­ší­me, jen pokra­ču­je­me dál. Máme jedi­ný disk a nebo­jí­me se ho pou­žít. Vybe­re­me Con­ti­nue a stisk­ne­me Enter.

Zadá­me podrob­nos­ti o účtu, kte­rým bude­me na ser­ver při­stu­po­vat. Tedy:

Naše jmé­no
Název ser­ve­ru
Naše uži­va­tel­ské jmé­no
Hes­lo
Potvr­ze­ní hes­la

Openssh ser­ver urči­tě chce­me, tak­že ho pomo­cí tabu­lá­to­ru zaškrt­ne­me.

Po zaškrt­nu­tí se tabu­lá­to­rem pře­su­ne­me na Done a jede­me dál kočá­rem bílým podél vyso­kých skal.

sdfsdf sdf sadf safsdaf sdf sadf

Na sezna­mu dal­ší­ho soft­wa­ru nemu­sí­me zaškr­tá­vat nic, ane­bo může­me už tady vybrat docker. Jak? Nej­pr­ve šip­kou dolů sje­de­me na řádek docker a vybe­re­me Meze­ní­kem.

Spus­tí se insta­la­ce soft­wa­ru….

… kte­rá chvil­ku zabe­re. Samo­zřej­mě v závis­los­ti na rych­los­ti naše­ho při­po­je­ní k inter­ne­tu. Když se obje­ví zele­né tla­čít­ko Rebo­ot now, tak jeho stisk­nu­tím sys­tém restar­tu­je­me.

Nejdří­ve ale ode­be­re­me insta­lač­ní médi­um…

Po prv­ním rebo­o­tu mohou být na obra­zov­ce troš­ku zmat­ky, ale už v této chví­li se může­me při­hlá­sit. Zadá­me naše uži­va­tel­ské jmé­no, stisk­ne­me enter a zadá­me hes­lo.
Pozor: Při zadá­vá­ní hes­la se nic nezob­ra­zu­je. Ani hvěz­dič­ky, ani teč­ky, ani ptáč­ci. Nic.
Hes­lo potvr­dí­me ente­rem.

Po prv­ním při­hlá­še­ní nás sys­tém s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí upo­zor­ní, že jsou k dis­po­zi­ci aktu­a­li­za­ce SW. Po při­hlá­še­ní tedy vidí­me, že nás sys­tém vítá (Wel­co­me to Ubun­tu…) a že může být aktu­a­li­zo­vá­no 96 balíč­ků — počet se samo­zřej­mě bude lišit v návaz­nos­ti na tom, jakou ver­zi ISO sou­bo­ru jsme insta­lo­va­li a kolik uply­nu­lo času od její­ho vytvo­ře­ní.

Když aktu­a­li­zu­je­me Linux, může­me na něm, na roz­díl od Win­dows dále pra­co­vat. Já vím, je to těž­ko pocho­pi­tel­né, ale je to prav­da. Vyzkou­šej­te to. Na pří­ka­zo­vou řád­ku napiš­te:

sudo apt update

Po po potvr­ze­ní Ente­rem vidí­me, že máme 96 balíč­ků k aktu­a­li­za­ci.

Zadá­me tedy
sudo apt upgrade
Enter

Potvr­dí­me zno­vu ente­rem a aktu­a­li­za­ce se roz­běh­ne, doběh­ne a … my nemu­sí­me nic restar­to­vat!

Gra­tu­lu­ji, prá­vě jste nain­sta­lo­va­li Ubun­tu ser­ver!

V dal­ším kro­ku doin­sta­lu­je­me docker, mid­ni­ght com­man­der (pama­tu­je­te Nor­ton Com­man­der?), sam­bu a popří­pa­dě nfs ser­ver. Ale to až příš­tě…