Hořický trek

Dáša Ben­dí­ko­vá z Hor­ní Pla­né svo­la­la na dru­hou břez­no­vou sobo­tu vycház­ku s choďá­ky kolem Hor­ní Pla­né. Sešlo se nás pěk­ných pár, cel­kem devět psů, z toho sedm choďá­ků. Před­po­klá­da­li jsme, že si pěk­ně v kli­du popo­ví­dá­me, pro­jde­me se a uži­je­me si pěk­né­ho slu­neč­né­ho dne, pej­s­ci kolem nás budou vese­le na vol­no běhat a hrát si spo­lu. Choďá­ci jsou pře­ce tako­vé klid­né a sná­šen­li­vé ple­me­no! Než jsme vyšli na ces­tu mezi poli nad Hor­ní Pla­nou, tak to šlo. Psi byli na vodít­kách a cho­va­li se vzor­ně.
 

Naho­ře na kop­ci je vět­ši­na z nás odvá­za­la a pus­ti­la na vol­no. Vše OK. Asi po půl hodi­ně si Hemi začí­ná vší­mat jed­no­ho mla­dé­ho psa více než ostat­ních a pro­há­ní ho, jak může. Začí­ná na něj naska­ko­vat. Okři­ko­vá­ní nepo­má­há, maji­tel ono­ho psa, mla­dý kluk, mlčí a nevší­má si toho. Mě ale Hemi­ho cho­vá­ní vadí, a to hod­ně. Pou­tám ho pro­to do postro­je a zrych­lu­ji tem­po. Jen­že Eva jde ve sku­pin­ce za námi, a tak se Hek­tor neu­stá­le otá­čí, kňu­čí a nechce tahat. Čekám pro­to na sku­pin­ku. Jakmi­le nás dojdou, začne Hek­tor opět jít po své vyhléd­nu­té obě­ti. 
 
 

Ve Svět­lí­ku se naše tra­su již začí­ná stá­čet zpět, což je dob­ře, pro­to­že mé ner­vy jsou napja­té jak špa­gá­ty. Hek­tor nepo­slou­chá. Po pár dal­ších kilo­me­t­rech už to nevy­dr­žím, vypě­ním a psis­ko dostá­vá kap­ky.

Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! Nie­der! Auf! 

Ten zme­tek si z toho nic nedě­lá. Leh­ni, zůstaň! a bez oto­če­ní odchá­zím. 


Ke kon­ci vycház­ky už je vět­ši­na psů při­vá­zá­na. 

 

 

Pro­fil a záznam tra­sy