Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část první

V násle­du­jí­cích něko­li­ka člán­cích si uká­že­me, jak si člo­věk, kte­rý nikdy nepři­šel do sty­ku s Linu­xem může nain­sta­lo­vat dis­tri­buci Ubun­tu ser­ver, aby na ní poslé­ze nain­sta­lo­val základ­ní kom­po­nen­ty pro auto­ma­ti­za­ci domác­nos­ti. Vše pro­to bude maxi­mál­ně zjed­no­du­še­no, zku­še­něj­ší linu­xá­ci budou jis­tě lec­kde vraš­tit obo­čí a říkat si no, to je ale…

Základní předpoklady

V zájmu maxi­mál­ní­ho zjed­no­du­še­ní pro Linu­xem zatím nepo­lí­be­né uži­va­te­le před­po­klá­dám insta­la­ci na vyhra­ze­ný počí­tač, kte­rý bude slou­žit pou­ze jako ser­ver. Linux lze samo­zřej­mě nain­sta­lo­vat i ved­le stá­va­jí­cí­ho ope­rač­ní­ho sys­té­mu (OS), ale pro­to­že zde ze stra­ny nezku­še­né­ho uži­va­te­le hro­zí vel­mi reál­né nebez­pe­čí, že si sma­že stá­va­jí­cí sys­tém i s daty, radě­ji se od této vari­an­ty bude­me držet dále. A pře­ci jen půjde o ser­ver.

 • „Moder­ní PC“, tedy 64-bito­vý pro­ce­sor, mini­mál­ně 2 GB RAMM, LAN port, HDD nebo SSD min. kapa­ci­ta 64 GB
 • PC bude vyhra­zen pou­ze pro ser­ver – viz níže
 • PC musí být při­po­jen k lokál­ní síti pomo­cí LAN (kabe­lu)
 • Musí­me vědět, jak se u dané­ho PC vybí­rá boo­to­va­cí médi­um

Upo­zor­ně­ní: Insta­lu­je­me Ubun­tu ser­ver, což je dis­tri­buce urče­ná pri­már­ně pro vzdá­le­ný pří­stup přes např. SSH. Sys­tém jako tako­vý pro­to neob­sa­hu­je žád­né gra­fic­ké roz­hra­ní.

Já insta­lo­val na svůj sta­řič­ký note­book Leno­vo T42 s násle­du­jí­cí kon­fi­gu­ra­cí: Core2Duo, 4 GB RAM, 256 GB SSD. Vše běhá jako po más­le.

Příprava instalačního média

Ze vše­ho nejdří­ve si musí­me stáh­nout ISO obraz Ubun­tu a musí­me jej dostat na insta­lač­ní USB disk. Já v Linu­xu pou­žil jed­no­du­chý pří­kaz

sudo dd if=/home/vlad/Downloads/ubuntu.iso of=/dev/sdd bs=4M && sync

Ve Win­dows to bude­te mít kom­pli­ko­va­něj­ší, ale může­me postu­po­vat dle toho­to návo­du, kte­rý jsem si dovo­lil vol­ně pře­lo­žit do češ­ti­ny:

Budete potřebovat:

 • USB disk o veli­kos­ti 4GB nebo vět­ší
 • Micro­soft Win­dows XP nebo nověj­ší
 • Apli­ka­ci Rufus, open sour­ce apli­ka­ce pro zápis ISO obra­zu na USB disk. Ke sta­že­ní zdar­ma po klik­nu­tí na odkaz.
 • ISO sou­bor s obra­zem Ubun­tu, kte­rý může­te stáh­nout zde: Get Ubun­tu

Příprava USB klíčenky:

Poznám­ka: Scre­e­ny jsou ze strán­ky https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows

 1. Nain­sta­lu­je­me apli­ka­ci Rufus
 2. Pokud máme v počí­ta­či zapo­je­nou jakou­ko­liv jinou USB klí­čen­ku než tu urče­nou pro ISO sou­bor s Ubun­tu, odpo­jí­me ji.
 3. Spus­tí­me Rufus.
 4. Zapo­jí­me USB klí­čen­ku urče­nou k insta­la­ci do PC 
 5. Okno apli­ka­ce Rufus se aktu­a­li­zu­je a v políč­ku Devi­ce se zob­ra­zí vlo­že­ná USB klí­čen­ka (Obr. 1)
 6. V poli Boot selecti­on vybe­re­me Fre­e­DOS. (Obr. 2)
 7. V poli Par­ti­ti­on sche­me vybe­re­me MBR. (Obr. 2)
 8. V poli Tar­get sys­tem vybe­re­me BIOS (or UEFI-CSM) (Obr. 2)
 9. Nyní klik­ne­me na tla­čít­ko SELECT, kte­ré je napra­vo od pole Boot selecti­on. Vybe­re­me sta­že­ný ISO sou­bor, a klik­ne­me na tla­čít­ko Open. Pole Volu­me labelse aktu­a­li­zu­je a zob­ra­zí se v něm jmé­no vybra­né­ho ISO sou­bo­ru. (Obr. 3)
 10. Všech­ny ostat­ní para­me­t­ry nechá­me tak jak jsou, kur­zor myši nasta­ví­me na tla­čít­ko START (pozor to v okně apli­ak­ce Rufus, niko­liv Start ve Win­dows), zavře­me oči, zhlu­bo­ka se nadech­ne­me a stisk­ne­me levé tla­čít­ko myši :-).
 11. Může se stát, že se obje­ví dia­lo­go­vé okno, v němž vás Rufus upo­zor­ní, že je potře­ba száh­nout něja­ké doda­teč­né sou­bo­ry, aby mohl být obraz dis­ku zapsán. V tako­vém pří­pa­dě kli­ne­me na Yes. (Obr. 5)
 12. Zob­ra­zí se dal­ší dvě dila­o­go­vá okna. V obou pří­pa­dech kli­ne­me na OK. (Obr. 6 a 7)
 13. Prů­běh zápi­su na USB klí­čen­ku je zná­zor­něn pomo­cí zele­né­ho prouž­ku (Obr. 8).
 14. Na obráz­ku 9 vidí­me dokon­če­ní zápi­su. Může­me klik­nout na Clo­se a vyjmout USB klí­čen­ku z počí­ta­če.

Tím máme při­pra­ve­no médi­um a může­me se pus­tit do insta­la­ce.