ZDP=BH

Hemi dnes úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku, BH. Děku­ju kámo, udě­lal jsi mi obrov­skou radost!

 

certifikat_bhChůze na vodít­ku již tra­dič­ně slab­ší, ale když si vzpo­me­nu, jak cho­dil (nebo spí­še tahal a rval na vodít­ku) ješ­tě před půl rokem, je ten výsle­dek skvě­lý. Nut­no ale zmí­nit, že když jsem Hemí­ka viděl odha­dem půl met­ru od nohy a sko­ro o hla­vu napřed, říkal jsem si, že je to v pr.… Chůze bez vodít­ka se ztrá­tou 4 bodů, pro­to­že jsem při jed­né z otá­ček o 180° pou­žil špat­nou into­na­ci a Hemi byl z toho zma­te­ný. Blbec no; ne Hemi, ale já. Na vodí­ku se před­bí­há, bez vodít­ka se zpož­ďu­je, tak­že vhod­nou kom­bi­na­cí a odklá­dá­ním na noc dosáh­ne­me přes­nos­ti 0 sekund za den :-). O jeden bod jsme při­šli, když při odbo­če­ní vpra­vo si mla­dý pán dále vykra­čo­val rov­ně. Při odlo­že­ní v sedě měl ten­den­ci se se mnou roze­jít, ale včas si uvě­do­mil, že nedo­stal povel a zůstal sedě, ovšem roz­hod­čí měl oči všu­de. Odlo­že­ní v leže za chůze bylo prý váha­věj­ší, což v nor­mál­ní řeči zna­me­ná, že pros­tě sebou neprásk­nul o zem jako něja­kej blbej němec, ale slo­žil se s lad­nos­tí vro­ze­nou jen choďá­kům. Dlou­ho­do­bé odlo­že­ní napros­to skvě­lé, pes se ani nehnul, ale “Sed­ni!” pros­tě chtěl sly­šet dva­krát. Tolik milu­je můj roz­ka­zo­va­cí tón.

Zkouš­ku jsme zvlád­li navzdo­ry tomu, že o prázd­ni­nách jsme se na cvi­čák dosta­li jed­nou jedin­krát a o zkouš­kách jsme se dozvě­dě­li asi 3 týd­ny před a domá­cí pří­pra­vě jsme také moc neda­li. Tak­že za mě dob­rý. Sluš­nej oddíl.

Díky par­ťá­ku!