Toulky s Hafíkem

Po loň­ské cel­kem dob­ré zku­še­nos­ti jsem si řekl, že Hafí­ka zku­sí­me i letos. A del­ší tra­su. Na poho­du a radost, ne na výkon. No, nako­nec jsme s Hemí­kem obsa­di­li pěk­né 14 mís­to z 30 v naší kate­go­rii. Ze strá­nek pořa­da­te­le si dovo­lu­je­me pře­vzít násle­du­jí­cí text:

Dne 29. 4. 2017 se konal 8. roč­ník Tou­lek s Hafí­kem. Pořa­da­te­lé z Výcvi­ko­vé­ho canis­te­ra­pe­u­tic­ké­ho sdru­že­ní HAFÍK z.s. při­pra­vi­li na přá­ní účast­ní­ků již 3 tra­sy. Kočár­ko­vou 5 km, 15 km v lesích kolem obce Kolen­ce a 25 km dlou­hou tra­su, kte­rá závod­ní týmy pro­ved­la okol­ní­mi lesy a jed­ním z nej­krás­něj­ších míst na Tře­boň­sku Naděj­skou ryb­nič­ní sou­sta­vou (kolem ryb­ní­ků Rod, Lás­ka, Víra, Nadě­je). Tra­sy byly nároč­né i díky pří­va­lům vody, naštěs­tí se v den akce poča­sí umoudři­lo a snad mož­ná i pro to se všich­ni zdár­ně dosta­li do cíle. Tou­lek se letos zúčast­ni­lo 57 závod­ních týmů. Start i cíl byl v Kolen­cích na pen­zi­o­nu Mys­liv­na. Na nej­rych­lej­ší v cíli čeka­ly hod­not­né ceny od spon­zo­rů, kte­rým tím­to veli­ce děku­je­me. Tra­dič­ní hrneč­ky a kera­mic­ké medai­le, kte­ré již neod­mys­li­tel­ně pat­ří k tra­di­cím tou­lek s Hafí­kem. Vel­ký dík pat­ří maji­te­li pen­zi­o­nu Mys­liv­na panu Jose­fu Ště­cho­vi a jeho pra­cov­ní­mu kolek­ti­vu, kte­rý se o nás po celou dobu opět vzor­ně sta­ral, a kte­rý nám při­pra­vil parád­ní záze­mí v pro­sto­rách star­tu a cíle. Více zde: http://agility-trebon.webnode.cz/toulky-2017/

Bohu­žel žád­né vlast­ní fot­ky pořád­ně nemá­me, snad něco vysta­ví pořa­da­te­lé.