O nás

evaMamin­ka Eva. Roč­ník “ale no tak…”. Ferra­ty a dal­ší pře­kážky, zejmé­na výš­kové, nesná­ší. Pro­to se sama dob­ro­volně paso­vala do role pro­vi­ant and sup­ply manage­ra naší sku­piny.

KačkaTohle je Kač­ka, roč­ník 1999. Na cestách je tím, kdo je nej­více nad­šen ferra­tami a dal­šími pře­káž­kami. Tím ovšem k smr­ti děsí svou mat­ku — viz níže. 

matyTenhle střa­pa­tej kluk, to je Maty, roč­ník 2005. Mamin­čin mazá­nek, na cestách je tím, kdo nej­více zdr­žuje. Časem se to ale lep­ší. Poma­lu. 

vladTáta Vlá­ďa, roč­ník 1969 (u chla­pů je to jako s vínem :-). Vrch­ní plá­no­vač a určo­va­tel smě­ru, chtěl by špl­hat po horách, ale nemá na to fyzič­ku. Sna­ží se zhub­nout a zlep­šit si kon­dičku, sní­lek…

Jsme čtyř­členná rodi­na se dvě­ma dět­mi, Kač­kou a Matě­jem a chod­ským psem Hemim. Byd­líme v malé ves­ničce na kra­ji Čes­kých Budě­jo­vic. Ten­to web jsme zalo­žili pře­de­vším a hlav­ně jako deník, do kte­rého si bude­me zapi­so­vat své nevšed­ní zážit­ky, ale i oby­čejné kaž­do­denní situ­ace, na kte­ré pro­stě nechce­me zapo­me­nout. Vět­šina pří­spěvků sice bude veřej­ná, ale pří­spěvky píše­me sami pro sebe, komen­táře jsou pro­to u vět­šiny pří­spěvků zaká­zány. Máte-li něco na srd­ci, může­te nám psát na vlad ZAVINAC kuzbici.eu,eva ZAVINAC kuzbici.eu, kat­ka ZAVINAC kuzbici.eu nebo maty ZAVINAC kuzbici.eu. Jste-li také hrdým nosi­te­lem vzác­ného pří­jmení Kuz­ba či někdo z příz­ně, může­te mít svůj pro­stor na našem hos­tingu, sta­čí napsat na admin ZAVINAC kuzbici.eu. Popří­pa­dě může­te vyu­žít naše­ho skvě­lé­ho kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře:

 

Nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho týmu je také chod­ský pes Hemi, skvě­lý par­ťák do nepo­ho­dy.

Salzburk, tam jsem taky… nebyl

Naše van­dro­vá­ní po vlas­tech čes­kých i cizích Naše puto­vá­ní bychom si chtě­li zapi­so­vat, abychom si ho pama­to­va­li. Uvi­dí­me, jak moc se nám poda­ří mapu zapl­nit 🙂

Exportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovceVytvoř QR kód pro samostatnou mapu na celé obrazovceExportovat pro GeoJSONExportovat pro GeoRSSExportovat jako ARML pro Wikitude Augmented Reality-prohlížeče
Map of adven­tu­res

načí­tám mapu — pro­sím čekej­te…

Map of adven­tu­res: 48.934262, 14.486880
 

2