Hek­tor z Letin­ské kovár­ny

Náš Hemík, nebo taky Al Pacíno, nebo také Tomy Paci

Hektor z Letinské kovárny

Náš Hemík, nebo taky Al Pací­no, nebo také Tomy Paci

Základní data

Rasa: Chod­ský pes
Naro­zen:
22. 10. 2012
Č. zápi­su: 418712
Svod: A5,K3,U3,W2
Boni­ta­ce: A5, K3, U2-3–4, W2
Pova­ha: A0, B0, C0, D0, E0
Uchov­něn: 20. 4. 2014
DKK: 0/0
DLK: 0/0
Úhly: 106°/106°
Výsta­va: V, VTM, VT
Kl. nebo sp. výsta­va: VD
Evrop­ská výsta­va: VD (hod­no­ce­ní zde)
Zkouš­ky: BH (2016)

Kar­ta psa: http://kpchp.org

Foto­ga­le­rie: http://fotky.kuzbici.eu

Otec

orin2Orin Bry­vil­sár

Boni­ta­ce: A3,K4,U1,W2,Z9
DKK: 0/0

Čes­ký grand šam­pi­on 2010, Čes­ký šam­pi­on 2008, Klu­bo­vý šam­pi­on 2013, Čes­ký vete­rán šam­pi­on 2013, Čes­ký juni­or šam­pi­on 2005

V, 3x CAJC, 6x Res. CAC, 13x CAC, 6x BOB, 5x VT, 3x Kr.V, Kl.V, VSV, 6x BOV, Vítěz sku­pi­ny ple­men NON FCI, Nej­lep­ší pes výsta­vy NON FCI, BONB — 2. mís­to, Vítěz memo­ri­á­lu

Na strán­ku Ori­na se dosta­ne­te po klik­nu­tí na fot­ku.

Matka

Bela1Bela Agis­to
č. zápi­su: 206405
naro­ze­na: 15.1.2005
cho­va­tel: Kru­lí­kov­ský Aleš
maji­tel: Perout­ka Karel
DKK: 0/0, stu­peň vle­vo: 110° stu­peň vpra­vo: 108°
svod: A8,H1,I1,K2,T9,U4-10,W1
boni­ta­ce: A5,B4,C3,I2,T10,U4-10,W1/B1,E3

Na strán­ku Bely se dosta­ne­te po klik­nu­tí na fot­ku

 

Pova­ho­vé vlast­nos­ti

Hek­tor je sebe­vě­do­mý pes s posta­vou “stat­né­ho ošet­řo­va­te­le”, se sil­nou a odol­nou kostrou. Je tem­pe­ra­ment­ní (inu choďák :-)), avšak výbor­ně ovla­da­tel­ný (inu choďák :-)), vůči ostat­ním psům je domi­nant­ní, ovšem bez pro­je­vů agre­si­vi­ty. Malé psy pře­hlí­ží, vět­ší také, pokud na něj “nevy­star­tu­jí” jako prv­ní. Rvač­ky sám nevy­hle­dá­vá, ale líbit si nic nene­chá. Rád si hra­je s jiný­mi psy, kdy on je ten, kte­rý honí a urču­je pra­vi­dla — s jedi­nou výjim­kou, a to jsou feny. Fen­ka, zvlášť pokud se do ní zami­lu­je, může vše. Dokon­ce si smí vzít i jeho míček.

Je klid­ný a vyrov­na­ný. Pokud nehlí­dá, je k cizím lidem nevší­ma­vý, někdy však vel­mi zvě­da­vý. Pokud hlí­dá, hlí­dá vel­mi svě­do­mi­tě. To ale nezna­me­ná, že ště­ká na kaž­dé­ho “jou­du”, kte­rý jde kolem plo­tu. Dokud kolemjdou­cí nena­ru­ší jeho úze­mí, zůstá­vá v kli­du. Jakmi­le ale vetře­lec vstou­pí do jeho rajó­nu, je s ním zle (něko­li­krá­te vyzkou­še­no na cvi­čá­ku i v pra­xi). Cyk­lis­té, brus­la­ři a běž­ci ho nechá­va­jí v kli­du, ani na pro­cház­ce, je-li na vol­no, neje­ví žád­né ten­den­ce je pro­ná­sle­do­vat.

S par­tou kama­rá­dů

Má rád děti, a to nejen ty z vlast­ní smeč­ky. Kaž­dý rok s ním jez­dí­me na spo­leč­nou dovo­le­nou s pěti až osmi rodi­na­mi našich přá­tel, kdy dohro­ma­dy je kolem asi 15 až 20 dětí ve věku od zhru­ba tří let. Hemi si s nimi vydr­ží hrát celé hodi­ny, pokud už ho děti una­ví, ode­jde stra­nou a odpo­čí­vá. Je-li dět­mi vyru­šen, v kli­du vsta­ne a pře­su­ne se jinam. Tábo­ří­me na lou­ce upro­střed šumav­ských lesů. Hemi jedin­krá­te nepro­je­vil ani náznak toho, že by šel “pro­zkou­má­vat svět na své tri­ko”. Milu­je míček, peš­ka a rukáv.

Obra­ny jsou jeho vel­kou váš­ní. Kou­še od malič­ka vel­mi dob­ře, má dob­ře vyvi­nu­tý kořist­nic­ký pud. Už jako dvou­mě­síč­ní ště­ně pro­je­vo­val o hadr a pře­ta­ho­vá­ní vel­ký zájem a nad­še­ně s ním zápa­sil. Na cvi­čá­ku pat­ří mezi mezi rych­le se učí­cí jedin­ce, opět s jed­nou výjim­kou, a to je chůze na vodít­ku, kte­rá od pso­vo­da vyža­du­je trpě­li­vost a důsled­nost. Jinak je vel­mi učen­li­vý, během jed­no­ho tré­nin­ku na cvi­čá­ku se nau­čil vyhle­dá­vat míček i ve výš­kách a pod před­mě­ty. Apor­ty a vyhle­dá­vá­ní milu­je, vydr­ží je dělat hod­ně dlou­ho. Bez pro­blé­mů zvlá­dá všech­ny pře­káž­ky (vel­kou kla­di­nu dal napo­pr­vé), při vycház­kách v pří­ro­dě dob­ro­vol­ně a sám pro­lé­zá pro­pus­tě poto­ků pod cesta­mi, dokon­ce začal špl­hat na pose­dy. Sto­pu umí vel­mi důklad­ně a vel­mi rych­le (někdy až moc rych­le). Výbor­ně zvlá­dá podá­vá­ní růz­ných před­mě­tů ze dře­va, tex­ti­lu, gumy, plas­tu a dokon­ce i kovu.

Co se výstav týče, já nejsem výstav­ní typ. Psa nemám na uka­zo­vá­ní na výsta­vách, pochva­la od tře­ba jen kolemjdou­cí­ho nebo děc­ka “máte krás­ný­ho pej­ska” mi udě­lá vět­ší radost titul nebo V1 z výsta­vy. Hemi­ho máme jako rodin­né­ho psa, kama­rá­da a ochrán­ce. Pro­to se v jeho “kari­é­ře” zamě­řu­ji spí­še na pra­cov­ní výcvik než na nácvik výstav­ních posto­jů a na výsta­vách nás pro­to pří­liš čas­to nepo­tká­te. Zato na cvi­čá­ku a v lese vel­mi čas­to.

Poslední fotky Recent photos

Poslední videa Recent videos

Aport z vody

Nad­še­ný apor­tér, pro míček coko­liv

Sestup z Libínské rozhledny

Hemi se s nad­še­ním pus­til do shá­ně­ní ove­ček při ces­tě na vrchol roz­hled­ny na Libí­nu. Ces­tu dolů jsme poja­li jako tré­nink posluš­nos­ti.

Aport přes překážku 2

Pro míček udě­lám coko­liv, kde­ko­liv a čím více pře­ká­žek tam je, tím více mě to baví.

Aport přes překážku

Začátky stopování

Jed­no z prv­ních sto­po­vá­ní. Vylo­že­ně ho to baví. Mož­ná až moc 🙂

Jdeme na procházku!

Míček ve vodě

Je pod­zim, sych­ra­vo, zima a mokro. A já trou­ba psí si pus­til míček do vody…

Psí život — poslední příspěvky