xTrend 9500 — nastavení a cesty

Opra­va nefunkč­ní­ho NFS ser­ve­ru po upgra­du na OpenP­LI 4

Pro­to­že HDD Xtren­da je v síti stá­le dostup­ný, i když je při­jí­mač ve stand-by reži­mu, pou­ží­vám ho jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro sta­ho­va­cí ser­ver, kte­rý běží na raspber­ry. Z toho důvo­du je pro mě exis­ten­ce NFS ser­ve­ru klí­čo­vá a byla i jed­ním z hlav­ních poža­dav­ků při výbě­ru nové­ho boxu. Při pát­rá­ní po fórech a z výpi­su logů jsem zjis­til, že pro­blé­mem je nová ver­ze rpc­bind, kte­rá se z něja­ké­ho důvo­du (tuším, že chy­ba při pře­kla­du jádra nové ver­ze OpenP­LI) nechce spouš­tět. Pro­to­že je NFS ser­ver sku­teč­ně klí­čo­vý, roz­ho­dl jsem se k “pra­sec­ké” opra­vě. Ze zálo­hy jsem vyhra­bal star­ší ver­zi rpc­bind, zálo­ho­val stá­va­jí­cí a tu násled­ně pře­psal ver­zí star­ší. Po spuš­tě­ní rpc­bind ‑s (aby běžel jako démon) NFS ser­ver běží, a to i po něko­li­ka restar­tech enig­my. So far so good. Zálož­ní ver­ze je tady.

Insta­la­ce balíč­ku bez restar­tu přijímače

Po insta­la­ci vět­ši­ny doo­plň­ků je potře­ba settop box restar­to­vat. Pokud ale tro­chu zná­me linux, nemu­sí být restart vždy nut­ný. naje­pr­ve nainstalujeme

opkg install /tmp/jmeno_balicku.ipk

a potom zadáme

 sync
 init 3
 sleep 10
 sync
 init 4

Insta­la­ce nové image a obno­va zálohy

  1. roz­ba­lit ZIP
  2. při­pra­vit fla­sh disk a nafor­má­to­vat na FAT32
  3. nahrát SW na fla­sh disk tak aby na něm bylo přes­ně toto: /et9x00/soubory instalace
  4. vytvo­řit zálo­hu pomo­cí plu­gi­nu Full Bac­kUp on HDD
  5. úpl­ně vypnout při­jí­mač včet­ně zad­ní­ho vypí­na­če a zasu­nout fla­sh disk do otvo­ru pod víčkem
  6. najít kte­ré tla­čít­ko pod víč­kem má ozna­če­ní OK — je to tře­tí zleva
  7. zapnout vypí­nač a sle­do­vat dis­plej přijímače
  8. až se obje­ví hláš­ka na dis­ple­ji o nale­ze­ní nové­ho SW a otáz­ka zda OK tak stisk­nout “OK” tlačítko
  9. pokud je vše správ­ně při­pra­ve­no bude nain­sta­lo­ván nový SW s doplňky
  10. popří­pa­dě nasta­vit tunery
Návod: Dudek Petr, www.HI-DEF.cz, info@hi-def.cz

 

Ces­ty k sou­bo­rům a konfigurákům:

[col grid=“2–1 first”]

CCcam

/usr/bin/CCcam2_1_4 (Atri­but: 755)

/etc/CCcam.cfg

/usr/script/CCcam2_1_4.emu

/etc/CCcam.prio

/etc/CCcam.providers

/etc/CCcam.channelinfo

/usr/keys/SoftCam.Key

Scam

/usr/bin/scam (Atri­but: 755)

/usr/script/scam.emu

/var/keys/config

gbox

/usr/bin/gbox

/var/keys/cwshare.cfg

/var/keys/gbox_cfg

/var/keys/softcam.cfg

/var/keys/ident.info

/var/keys/irdeto

/var/keys/nagra

/var/keys/nds

/var/keys/via

Evocamd

/usr/bin/evocamd (Atri­but: 755)

/var/keys/camd_cfg

Mgcamd

/usr/bin/mgcamd (Atri­but: 755)

/var/keys/mg_cfg

/var/keys/newcamd.list

[/col][col grid=“2–1”]

NewCS

/usr/bin/newcs (Atri­but: 755)

/var/tuxbox/config/newcs.xml

OSCam

/usr/bin/oscam (Atri­but: 755)

/var/keys/oscam.conf

/var/keys/oscam.server

/var/keys/oscam.services

/var/keys/oscam.srvid

/var/keys/oscam.user

OScam verze 2

/etc/tuxbox/config

 

Picony

picon = /usr/share/enigma2/

picon­Prov = /usr/share/enigma2/

piconSat = /usr/share/enigma2/

pico­nO­led = /usr/share/enigma2/

default umís­tě­ní: /usr/share/enigma2/, /media/usb/

 

/etc/tuxbox/satellites.xml

/usr/share/enigma2/hd_glass16/skin.xml

/usr/keys

Plu­gins = /usr/lib/enigma2/python

/usr/share/enigma2/skin_default/spinner

Services and Bouquets files, Users Bouquets files

/etc/enigma2

[/col]

 

Tato část byla pře­ja­ta z http://www.cssf.cz/archive/index.php/t‑39677.html