xTrend 9500 jako multimediální centrum

xtrendPod vánoč­ní stro­me­ček roku 2013 jsme si nadě­li­li novou tele­vi­zi a nový sate­lit­ní rece­i­ver. Ten měl plnit zejmé­na dva úko­ly, kro­mě pří­jmu sate­lit­ní­ho vysí­lá­ní také nahrá­vá­ní pořa­dů, jejich edi­ta­ce a ucho­vá­vá­ní a násled­né pře­hrá­vá­ní (pro byl vybrán stroj zalo­že­ný na Linu­xu). Na “živé” vysí­lá­ní se dívá­me jen zříd­ka, důvo­dem jsou všu­dypří­tom­né a nám nesmír­ně pro­tiv­né reklam­ní blo­ky a self pro­mo vsuv­ky. Vel­mi brzy se ale uká­za­lo, že Xtrend se vel­mi dob­ře dá pou­žít i k dal­ším úko­lům. Celou sesta­vu tvo­ří:

  • Rou­ter Asus WL-500­gP v2 s fir­m­warem Toma­to Fir­m­ware 1.28.0005 102 ND USB Big-VPN
  • Ana­lo­go­vý rece­i­ver Sony STR-DB 720 QS, pocti­vý tři­nác­ti­letý kus elek­tro­ni­ky
  • repro sou­stava 5+1, hlav­ní repro IQ; cen­ter, subwo­o­fer a sate­lity Heco, znač­ko­vé mědě­né kabe­ly o prů­měru 5 mm, na znač­ku se mě neptej­te, doza­du nepo­le­zu
  • Deko­dér DTS a AC3 sig­ná­lu (dx.com, kou­pen ale z dru­hé ruky na auk­ru)
  • IBM P4 “ser­ver”
  • XTrend 9500, image Ope­nA­TV, inter­ní HDD WD10EZRX 1 TB HDD — linu­xo­vý sate­lit­ní pří­jí­mač
  • Sharp LC-46LE830E — 42″ tele­vi­ze pou­ží­va­ná vlast­ně jen jako zob­ra­zo­va­cí panel

“Ser­ver” je sta­ré kan­ce­lář­ské PC s jed­no­já­d­ro­vým pro­ce­so­rem a 1 GB pamě­ti. Nain­sta­lo­ván je Ubun­tu ser­ver 12.04, běží na něm LAMP, Sabnzbd+, Sic­kbeard, Cou­ch­po­ta­to a COPS. Jeho pri­már­ním úko­lem je auto­ma­ti­zo­va­né sta­ho­vá­ní nových dílů námi sle­do­va­ných seri­á­lů, kte­ré po zpra­co­vá­ní uklá­dá na disk Xtren­da a samo­zřej­mě také sdí­le­ní obsa­hu v lokál­ní síti, k čemuž je vyu­ží­vá­na Sam­ba a NFS. Počí­tač nebě­ží 247, zapí­ná se pou­ze v pří­pa­dě potře­by, zpra­vi­dla večer nebo v noci, prak­tic­ky pou­ze přes WOL.

XTrend 9500

Pro­to­že Xtrend běží na image zalo­že­né na Linu­xu, dá se vyu­ží­vat podob­ným způ­so­bem jako linu­xo­vý počí­tač. Tak­že podrob­ně­ji k jeho vyu­ži­tí:

Příjem a nahrávání satelitních programů

Pri­már­ní účel, je to ostat­ně sate­lit­ní rece­i­ver. Díky dvě­ma nezá­vis­lým tune­rům lze nahrá­vat více pořa­dů najed­nou, empi­ric­ky ově­ře­né maxi­mum jsou 4 pořa­dy v HD roz­li­še­ní. I při tako­vé zátě­ži ho lze vyu­žít pro sle­do­vá­ní dal­ší­ho pořa­du, ať už nahra­né­ho na dis­ku nebo ulo­že­né­ho na ser­ve­ru. Nahráv­ky jsou uklá­dá­ny nekó­do­va­né, lze je v rece­i­ve­ru edi­to­vat (střih, tagy) a tří­dit. pomo­cí plu­gi­nu EMC (Enhan­ced movie pla­yer) lze stáh­nout a při­řa­dit i pře­ba­ly fil­mů. Není to tak poho­dl­né a pěk­né jako na XBMC, ale je to v poho­dě pou­ži­tel­né. Nahráv­ky lze pocho­pi­tel­ně i stre­a­mo­vat nebo sdí­let po síti, viz dále.

Přehrávání filmů a seriálů z lokálního disku nebo LAN

V rece­i­ve­ru je vlo­žen 1 TB pev­ný disk, na něm jsou ulo­že­ny sta­že­né díly seri­á­lů a zálož­ní kopie DVD a BR dis­ků s fil­my pro děti. Xtrend bez pro­blé­mů pře­hra­je jaký­ko­liv video kodek včet­ně DTS audia. Pro­to­že má kro­mě HDMI i TOSLINK výstup, je sle­do­vá­ní fil­mů oprav­du požit­kem. Ve funk­ci pře­hrá­va­če lokál­ní­ho obsa­hu pou­ží­vá­me dva plu­gi­ny, upra­ve­ný Enhan­ced Movie Pla­yer (EMC) a MoviePlayer2 (MP2). Titul­ky řeší vyni­ka­jí­cí plu­gin Subssup­port. Xtrend sice zvlá­dá titul­ky sám o sobě, bez pomo­ci plu­gi­nu, ale Subssup­port nejen­že umí měnit kódo­vá­ní a písmo titul­ků tzv “za běhu”, ale hlav­ně je umí najít na spe­ci­a­li­zo­va­ných ser­ve­rech a auto­ma­tic­ky je stáh­nout. V nepo­sled­ní řadě umož­ňu­je úpra­vu časo­vá­ní titul­ků. Nesmír­ně poho­dl­né, mož­ná lep­ší než v XBMC. Subssup­port (Subs) se uplat­ní také při sle­do­vá­ní onli­ne archi­vů — viz dále. Auto­rem MP2 a Subs je jeden člo­věk, kte­rý je i auto­rem námi pou­ží­va­né modi­fi­ka­ce EMC. Pokud bychom měli srov­nat EMC a MP2 a vysvět­lit, proč pou­ží­vá­me oba tyto pře­hrá­va­če, tak věz­te, že pri­már­ním pře­hrá­va­čem je EMC, kte­rý má dale­ko pří­jem­něj­ší roz­hra­ní, bohu­žel ale v posled­ní ver­zi nefun­gu­je úpra­va časo­vá­ní titul­ků. Tak­že tam, kde není k dis­po­zi­ci správ­ně nača­so­va­ná ver­ze titul­ků při­chá­zí na řadu MP2, kde korek­ce fun­gu­jí.

Jednoduchý NAS

Snad všech­ny image zalo­že­né na Enigma2 umož­ňu­jí sdí­le­ní sou­bo­rů na lokál­ní síti. Ope­nA­TV, kte­rou pou­ží­vá­me my, má skvě­le fun­gu­jí­cí Sam­ba ser­ver, NFS ser­ver, FTP i dal­ší. Jeli­kož všech­ny naše domá­cí počí­ta­če běží na Linu­xu a tele­fo­ny na Andro­i­du, vyu­ží­vá­me jeden adre­sář na dis­ku Xtren­da jako spo­leč­né úlo­žiš­tě sou­bo­rů. Dále jsou v síti sdí­le­ny adre­sá­ře s ulo­že­ný­mi seri­á­ly, fil­my i nahráv­ka­mi, jako síťo­vý disk Xtren­da vyu­ží­vá i rou­ter, kte­rý na něj uklá­dá logy. Bonu­sem je potom pří­stup k ulo­že­ným sou­bo­rům z table­tů a tele­fo­nů.

Sledování online archivů

Nač prů­to­ko­vé seri­á­ly hle­dat, sta­ho­vat, uklá­dat, hle­dat k nim titul­ky, když je vět­ši­na dostup­ná onli­ne přes stre­a­mo­vá­ní. K tomu per­fekt­ně poslou­ží plu­gin Archi­vy CZSK.

Airplay server

Pří­jem stre­a­mo­va­né­ho obsa­hu z tele­fo­nů a table­tů. Plu­gin, kte­rý tuto skvě­lou mož­nost posky­tu­je bohu­žel na aktu­ál­ním image (xtren­dal­li­an­ce 4.2.016) nefun­gu­je moc dob­ře.

DLNA server

Tak napří­klad Matýs­ko­vi nahrá­vá­me jeho oblí­be­né pořa­dy, mezi něž v posled­ní době pat­ří tře­ba Luc­ky Luke nebo Gor­mi­ti. Pokud se chce mamin­ka s tatín­kem večer dívat na někte­rý z jejich oblí­be­ných seri­á­lů, pus­tí si ho stre­a­mo­va­ně onli­ne, Matý­sek si ve svém počí­ta­či pus­tí nahráv­ku své­ho ani­máč­ku ulo­že­nou na dis­ku xtren­da, Kat­ka si může ze stej­né­ho dis­ku pouš­tět hud­bu a při­tom si sta­ho­vat učeb­ní mate­ri­á­ly. A k tomu vše­mu Xtrend nahrá­vá dal­ší díl “Nákup­ných mani­a­ček”. No není to pará­da?

YouTube Player

Exis­tu­je samo­t­řejmě i plu­gin pro You­Tu­be, díky němuž se lze při­hlá­sit do své­ho účtu a sle­do­vat videa v nej­vyš­ší mož­né kva­li­tě na vel­ké obra­zov­ce. Syn­chro­ni­za­ce s ostat­ním zaří­ze­ní­mi se stej­ným účtem je samo­zřej­mos­tí. Můžu si tak napří­klad na mobi­lu ozna­čit video jako “Pře­hrát poz­dě­ji” a večer doma se na něj v poho­dě podí­vat. Plu­gin, kte­rý tuto skvě­lou mož­nost posky­tu­je bohu­žel na aktu­ál­ním image (xtren­dal­li­an­ce 4.2.016) nefun­gu­je moc dob­ře.

Streaming pořadů

 

Jaký­ko­liv prá­vě vysí­la­ný pořad je mož­no stre­a­mo­vat do sítě a sle­do­vat ho napří­klad v počí­ta­či nebo na tele­fo­nu. Vyu­ží­vám hlav­ně v nedě­li po ránu, kdy se mi nechce z kana­fa­su, ale zrov­na běží něco zají­ma­vé­ho, tře­ba pří­mý pře­nos F1 🙂

Dálkové ovládání

Při­jí­mač je mož­no ovlá­dat jeho vlast­ním DO, nebo DO od tele­vi­ze — díky CEC, ale také pomo­cí apli­ka­ce v tele­fo­nu či zce­la dál­ko­vě přes inter­net — zde se ale vypla­tí se zamys­let nad nasta­ve­ním bez­peč­nos­ti. S obli­bou vyu­ží­vám prá­vě posled­ní mož­nost, kdy si mohu odkud­ko­liv napří­klad nasta­vit timer nebo zjis­tit, nač se děti zrov­na díva­jí a popří­pa­dě jim poslat zprá­vu na tele­viz­ní obra­zov­ku 🙂

Jak je vidět, inves­ti­ce do tako­vé­ho linu­xo­vé­ho boxu se může oprav­du vypla­tit. Xtrend cel­kem rych­le vystr­na­dil Rasper­ry Pi z pozi­ce medi­ál­ní­ho “cen­t­ra”. Sice už to není za pár kaček, ale výkon a množ­nos­ti jsou úpl­ně někde jin­de.