Webrangers project

Před něja­kou dobou jsem ve svém stre­a­mu na G+ nara­zil na pří­spě­vek Pro­jekt čes­ké­ho Goo­glu s názvem “Web Ran­gers” star­tu­je! Uká­zal jsem ho Kač­ce a vysvět­lil jí, oč by asi tam moh­lo jít. K mé vel­ké rados­ti se jí ten nápad zalí­bil a do pro­jek­tu se roz­hod­la přihlásit.

No, a dnes k její obrov­ské rados­ti, jí při­šlo ozná­me­ní o tom, že byla do pro­jek­tu vybrá­na! Gra­tu­lu­ju, Kačí! Jsem na tebe pyšný…