Web Rangers? Web Rangers!

Webrangers and Googlers together
Web Ran­gers and Goo­glers together

Před něja­kou dobou jsem se zmí­nil o pro­jek­tu Web Ran­gers. Kač­ce se nápad líbil, při­hlá­si­la se a byla vybrá­na mezi stov­ku dětí z celé Čes­ké repub­li­ky, aby se sta­la Web Ran­ge­rem. Odje­la na semi­nář do čes­ké­ho Goo­glu, aby se dozvě­dě­la, co a jak. S kama­rád­kou Bian­kou násled­ně vymys­le­ly a zre­a­li­zo­va­ly webo­vou strán­ku, blog, kam pra­vi­del­ně píší o nej­růz­něj­ších mož­ných úska­lích a nebez­pe­čích, se kte­rý­mi se mla­dí lidé její­ho věku mohou na inter­ne­tu setkat. Zce­la nekri­tic­ky musím uznat, že názo­ry pub­li­ko­va­né na http://webochrance.blogspot.cz mají neje­nom hla­vu a patu, ale také hloub­ku a obsah. Nejsou to blá­bo­ly, typu CTRL+cizí –> CTRL+vlastní, jsou to vlast­ní názo­ry pod­lo­že­né vlast­ní­mi zku­še­nost­mi i zís­ka­ný­mi vědo­most­mi. Navíc celý blog vytvo­ři­ly hol­ky samy, z mé stra­ny bylo jen dopo­ru­če­ní na Blo­gger, nebo náš vlast­ní hos­ting. Vše ostat­ní je jen a čis­tě jejich prá­ce, nápa­dy, rea­li­za­ce. Za to mají hol­ky můj vel­ký obdiv.

V Googlu :-)
V Goo­glu 🙂

Na konec břez­na, osm­a­dva­cá­té­ho, bylo naplá­no­vá­no vyhlá­še­ní pěti nej­lep­ších pro­jek­tů, jejichž auto­ři se měli opět setkat v praž­ském síd­le Goo­glu, aby tam své pro­jek­ty pre­zen­to­va­li před Goo­gle­ry. Kač­ka byla rados­tí bez zebe, když se dozvě­dě­la, že do té finá­lo­vé sku­pin­ky byl jejich pro­jekt vybrán. Tak­že jsme se do Pra­hy vypra­vi­li ješ­tě jed­nou, ten­to­krát i s mamin­kou a Matýskem. Kvů­li malé­mu bráš­ko­vi jsme se roz­hod­li, že poje­de­me auto­bu­sem Stu­dent Agen­cy a niko­liv autem, jako vždyc­ky. Naše děti totiž mají málo­kdy mož­nost zažít slas­ti hro­mad­né dopra­vy a tak jsme jim chtě­li dopřát něja­kou tu život­ní zku­še­nost. Když se Maty dozvě­děl, že v auto­buse bude “paní obslu­ho­vač­ka”, že si bude moci objed­nat kaka­íč­ko a že si tam bude moci pus­tit film, byl v sed­mém nebi a na ces­tu se nemohl dočkat. Když jsme potom v pátek ráno nastu­po­va­li před domem do auta, abychom doje­li na nádra­ží, byl celý skles­lý, “Ale já mys­lel, že poje­de­me tím autobusem…” 🙂

Na nádra­ží jsme potka­li Bian­ku, zašli jsme si do “meká­če” na “sní­da­ni”. Pak čeká­me ve ves­ti­bu­lu budo­vy, kde síd­lí Goo­gle a Bian­ka zjis­tí, že nemá mobil. Pro­hle­dá­vá všech­ny kapsy, taš­ku obrá­tí naru­by. Radu, aby se šla podí­vat do “meká­če”, jest­li jí tam nevy­pa­dl s moud­ros­tí své­ho věku igno­ru­je a spo­lu s Kač­kou se vydá­va­jí hle­dat na Anděl, “pro­to­že na nádra­ží měla ten mobil napo­sle­dy v ruce”. Za deset minut jsou zpět, bez mobi­lu. Kapsy, taš­ka. Nic. Jdou se tedy “podí­vat do toho meká­če”. Mobil nale­zen. Slá­va. V nej­vyš­ším pat­ře už na nás čekají.

Šest nej­lep­ších týmů, šest nej­lep­ších pro­jek­tů. Šest pre­zen­ta­cí, čty­ři při­pra­ve­né, všech­ny zají­ma­vé. Všech­ny odmě­ně­né, tři z nich obdr­že­li table­ty. Při hod­no­ce­ní ale vítě­zí hod­no­ce­ní pre­zen­ta­ce samot­né nad vlast­ním pro­jek­tem. Nešťast­né řeše­ní. Goo­gle­ři neby­li podrob­ně sezná­me­ni s pro­jek­ty (na to nemě­li čas ani kapa­ci­tu) a hod­no­ti­li tak pou­ze oka­mži­tou pre­zen­ta­ci projektu.

Nicmé­ně, pro všech­ny děti to byla ohrom­ná zku­še­nost. Kač­ka pozna­la, že když se do něče­ho pus­tí, dělá to peč­li­vě, zod­po­věd­ně a s “lás­kou”, tak se i tak málo prav­dě­po­dob­ná šan­ce, že bude vybrá­na mezi 100 dětí z repub­li­ky a poz­dě­ji mezi šest nej­lep­ších a podí­vá se dva­krát do Goo­glu, že se i tak málo prav­dě­po­dob­ná šan­ce může napl­nit. Bylo vidět, že prá­ce na pro­jek­tu je baví, vymýš­le­ly nej­růz­něj­ší způ­so­by jak psa­ní oži­vit, dis­ku­to­va­ly spo­lu přes Sky­pe, vyzkou­še­ly si vzdá­le­nou spo­lu­prá­ci přes Goo­gle Apps, Kač­ka se nau­či­la zákla­dy Hot Pota­to­es, aby na blog moh­la vlo­žit něja­ké hry, udě­la­la tři roz­ho­vo­ry se tře­mi růz­ně vypro­fi­lo­va­ný­mi uži­va­te­li inter­ne­tu. Spous­ta prá­ce, spous­ta úsi­lí, spous­ta času. Také spous­ta zku­še­nos­tí a spous­ta vzpomínek.

Kač­ka uká­za­la, že ve svých čtr­nác­ti letech má více zod­po­věd­nos­ti, sebe­káz­ně a cíle­vě­do­mos­ti než mno­zí dospělí.

Má můj respekt.

Odkazy:

Strán­ka pro­jek­tu Web Ran­gers: http://www.webrangers.cz

Web Ran­gers na Goo­gle+: https://plus.google.com/+WebrangersCz/posts/BU5dsFQYX5V

Pro­jekt Web Ochrán­ce: http://webochrance.blogspot.cz/

Fotky z prezentací: