Watching Under the Dome

Podiv­nos­ti až nesmys­ly v prá­vě sle­do­va­ném seriálu

[list style=“idea”]
  • Epi­de­mie menin­gi­ti­dy vylé­če­na psy­cho­lož­kou běž­ný­mi anti­bi­o­ti­ky za jeden den
  • Voj­sko za kopu­lí s oby­va­te­li měs­ta neko­mu­ni­ku­je ani pro­střed­nic­tvím napří­klad nápi­sů, byť je kopu­le průhledná
  • Elek­tric­ké vede­ní je pře­ru­še­no, proud vypa­dl, ale voda jim stá­le teče, vodo­vod­ní potru­bí pře­ru­še­no nebylo?
[/list]