Přečti si, co čtu…

Výpis­ky z kní­žek, pros­tě coko­liv, co mě v něja­ké kni­ze zau­ja­lo. Kdy­by to býva­la byla papí­ro­vá kni­ha, byl bych si v ní ten text pod­tr­hl a na lis­tu si udě­lal “psí ucho”. A už nikdy bych se nepři­nu­til, abych si ty pod­tr­ha­né pasá­že našel a pře­če­tl. Zla­tý Kindle! 🙂

Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  „nená­pad­ně přitvrdíme“.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Esk se zamys­le­la. Pama­to­va­la si, že kdy­si náho­dou pivo ochut­na­la a že jí při­pa­da­la tak tro­chu jako zbo­ží z výpro­de­je. Pak si ale vzpo­mně­la na něco, o čem kaž­dý v Kyse­lé Prde­li říkal, že je to mno­ho­krát lep­ší než pivo. Byl to jeden z nej­taj­něj­ších Bábi­ných recep­tů. Bylo to urči­tě moc zdra­vé, pro­to­že v tom bylo vlast­ně jenom ovo­ce a taky spous­ta vymra­žo­va­ní a pře­va­řo­vá­ní a čas­té zkou­še­ní malých kapek, kte­ré Bábi opa­tr­ně zapalovala.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Kdy­by košťa­ta byla auta, tohle by byl tra­bant s vyra­že­ným okýnkem.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Stvor­ské kme­ny byly na své Lhá­ře vel­mi pyš­né. Tím se cíti­ly ostat­ní rasy sil­ně dotče­ny. Měly pros­tě pocit, že si pro tu funk­ci měli Stvo­ro­vé vybrat tro­chu při­lé­ha­věj­ší název, jako tře­ba „diplo­mat“, „his­to­rik“, „zástup­ce pro styk s veřej­nos­tí“ nebo aspoň „mluv­čí“.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Zmi­ňu­je­me se o tom pře­de­vším pro­to, že na vět­ši­ně ostat­ních míst kon­ti­nen­tu dáva­li lidé před­nost vydě­lá­vá­ní peněz bez prá­ce, a pro­to­že hudeb­ní a nahrá­va­cí prů­my­sl na Země­plo­še ješ­tě nikdo nevy­mys­lel, byli tihle lidé při­nu­ce­ni uchý­lit se k mno­hem star­ší a tra­dič­něj­ší for­mě – lupičství.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  „Ale už jsi sly­še­la to pří­slo­ví, nikdy nevěř pocti­vé­mu člověku?’“
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  „kdo se moc ptá, toho nako­nec podříznou“.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Vše­o­bec­ně je zná­mo, že kámen umí mys­let, vždyť prá­vě na té sku­teč­nos­ti je zalo­že­na celá elek­tro­ni­ka a při­tom exis­tu­jí vesmí­ry, kde trá­ví lidé celé živo­ty tím, že upí­ra­jí oči k nebi a pát­ra­jí po jiných inte­li­gen­cích, a za celou tu dobu je ani jed­no­ho nena­pad­ne podí­vat se pod nohy.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  jeho břich se podo­bal mode­lu lyžař­ské­ho sva­hu pro začátečníky.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Ty Věci byly odpor­né. Byly zlé. Ale když při­šlo na poezii pohy­bu, měly půvab a lad­nost sklá­da­cí­ho lehátka.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  V pod­sta­tě to byl p’č’zarni’chiukou. Tohle slo­vo, poško­zu­jí­cí hla­siv­ky, se na Země­plo­še pou­ží­vá zce­la výji­meč­ně. Zna­jí ho pře­de­vším lin­gvis­té s vyso­ký­mi pla­ty a samo­zřej­mě malič­ký kmen K’turni, kte­rý je vymys­lel. Nemá syno­ny­mum v žád­ném jiném jazy­ce, i když cumo­o­lij­ské slo­vo „squernt“ (ozna­ču­jí­cí pocit, kte­rý má návštěv­ník v klo­ze­tu, když po jeho pou­ži­tí zjis­tí, že před­cho­zí uži­va­tel spo­tře­bo­val veš­ke­rý papír) se mu hloub­kou pro­žit­ku více méně blíží.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  „Naro­dil jsem se v horách. Sta­čí, abych viděl oro­se­nou trá­vu, a dostá­vám moř­skou nemoc, když už tedy o tom mluvíme.“
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Jed­nou z mála věcí, kte­ré voda nedo­ká­za­la, bylo, že nestří­ka­la a nebubla­la z chr­li­čů, kte­ré lemo­va­ly stře­chy. Mělo to jed­no­du­chý důvod, všech­ny chr­li­če se totiž při prv­ních kap­kách deš­tě sebra­ly a ukry­ly se v pod­kro­ví. Tam sedě­ly pěk­ně v suchu, pro­to­že to, že je někdo ošk­li­vý, ješ­tě nezna­me­ná, že je i hloupý.
Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Ter­ry Pratchett čaro­práv­nost Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu Equal Rites vyda­né­ho nakla­da­tel­stvím Vic­tor Gollan­cz Ltd. V Lon­dýně v roce 1987, pře­lo­žil Jan Kan­tůrek. Gra­fic­ky upra­vil Mar­tin Zhouf. Vyda­lo nakla­da­tel­ství Tal­press, spol. s r. o., Na okra­ji 42, 162 00 Pra­ha 6, jako svou 53. pub­li­ka­ci. Saz­ba: SF SOFT. Vtis­kl: Els­ner­druck Ber­lin. Dotisk prv­ní­ho vydá­ní, Pra­ha 1996.
Čer­ven­ka nese smrt (Jo Nesbø)  Bylo to zvlášt­ní, sedět ve Švéd­sku a jíst ital­ské jíd­lo vyro­be­né v Norsku.
Děla z Nava­ro­ne (Alis­tair MacLean)  ramen­ní sva­ly měl v jed­nom ohni a do lač­ných, vyhla­do­vě­lých plic sípa­vě vsá­val vzduch mohut­ný­mi reza­vý­mi vdechy.
Děla z Nava­ro­ne (Alis­tair MacLean)  Udě­lej, čeho se děsíš, a strach tím zabiješ.
Děla z Nava­ro­ne (Alis­tair MacLean)  kapi­tán Jen­sen z Krá­lov­ské­ho námoř­nic­tva a kapi­tán Mallo­ry ze Spe­ci­ál­ních jed­no­tek pro boj v poušti
Dív­ka, kte­rá kop­la do vosí­ho hníz­da (Stieg Larsson)  „Pro­tes­tu­ju. Nazval jsem ho neschop­ným idi­o­tem a volem. V téhle sou­vis­los­ti nelze žád­ný z těch­to výra­zů pova­žo­vat za urážku.“
Dras­tic­ký desi­vý Dex­ter (Jeff Lindsay)  Uží­val jsem si pozo­ro­vá­ní dob­ře vypa­da­jí­cích idi­o­tů zíra­jí­cích jeden na dru­hé­ho. Skvě­lý vizu­ál­ní sport.
Dras­tic­ký desi­vý Dex­ter (Jeff Lindsay)  Oprav­du: jak může­te čekat, že upus­tím od vraž­dě­ní lidí, když nedo­stá­vám své novi­ny včas?
Dras­tic­ký desi­vý Dex­ter (Jeff Lindsay)  Zjev­ně jsem teď měl oprav­do­vou pří­tel­ky­ni. Kdy tohle šílen­ství skončí?
Dras­tic­ký desi­vý Dex­ter (Jeff Lindsay)  kde sto­jí motel Cacique a pár set jeho brat­říč­ků a sestři­ček. Svým způ­so­bem je to ráj. Zvlášť když jste šváb.
Dras­tic­ký desi­vý Dex­ter (Jeff Lindsay)  Pří­mo jako z mas­kér­ny pro holly­wo­od­ské šlapky.
Dras­tic­ky Dojem­ný Dex­ter (Jeff Lindsay)  vypa­dal jako ide­ál­ní model pro sochu řec­ké­ho boha hlouposti;
Dras­tic­ky Dojem­ný Dex­ter (Jeff Lindsay)  Byl jsem tak spo­ko­je­ný, že jsem polí­bil Ritu, jak ote­vře­la dve­ře, i když se nikdo nedíval.
Dras­tic­ky Dojem­ný Dex­ter (Jeff Lindsay)  Urči­tě to nebyl sex, kte­rý mi při­šel asi tak zají­ma­vý jako výpo­čet defi­ci­tu zahra­nič­ní­ho obchodu.
Dras­tic­ky Dojem­ný Dex­ter (Jeff Lindsay)  Ale co, k čer­tu – jde jen o pivo z výpro­de­je, vždyť to při­zná­vá i nápis na ple­chov­ce: LEŽÁK. Ješ­tě že je tam nena­padlo napsat třeba
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  „Děla­jí ji ako­rát boty a voňav­ka – jinak je to kráva.“
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  „Tan­go je roz­ho­vor, kte­rý vede­me nohama.“
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Pod­le mě je život z vět­ší čás­ti smyšlený.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  A nej­skvě­lej­ší sklad­by – tře­ba Piaz­zo­la – jsou spíš k posle­chu než k tanci.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Malbecu
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Vždyc­ky říkám, že se mago­ři toho­to svě­ta při­dě­lu­jí cel­kem rov­no­měr­ně, a tak jsme i my dosta­li svůj pocti­vý podíl.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  O kolik my vlast­ně při­chá­zí­me, když všech­no vidíme…
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Říkal tomu „čas zdi“.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  V poko­ji Aris­to­va živo­ta byly dve­ře, kte­rý­mi nikdy nepro­šel. Věděl o nich. Ale před­po­klá­dal, že jsou zamče­né. Nikdy nezku­sil vzít za kliku.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  „Pros­tě jsem nara­zil do zdi a teď nevím, jak dál.“
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Tak­že pro­fe­si už máš. A teď si najdi lep­ší mís­to, kde ji uplat­níš. Takhle půjdeš dál, ale neodbočíš!“
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  „Argen­tin­ský Mal­bec, Bode­ga Cate­na. A lahev Cavy – špa­něl­ské šam­paň­ské Freixenet.“
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Nikdy nebou­chej dveř­mi a neko­pej do nich. Poško­zu­ješ tak dve­ře i sám sebe.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Vždyc­ky je něja­ký zad­ní vchod. Nebo ne?   „Dveř­mi vešlo jeho tělo, niko­liv mysl.“
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Pokud víš, že jsou v poko­ji tvé­ho živo­ta něja­ké dve­ře, pak je musíš otevřít a pro­jít jimi. Jinak budeš navždy v tom svém obý­vá­ku jen pře­sta­vo­vat nábytek.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  lahev Mal­becu, Dona Pau­la, roč­ník 2004.
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Milu­ješ mě teď, ale co když se změním?
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  A co kdy­bych tu pra­vou našel, ženu, kte­rou bych chtěl milo­vat, kama­rád­ku a společnici,
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Byla bych ráda, kdy­bys­te si po kaž­dé hodi­ně řek­li: Tohle už umím – tak co dál?
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Prv­ní lek­ce:   Tan­co­vá­ní vychá­zí z tou­hy.   Pusť­te si hud­bu. Sed­ně­te si na žid­li. Zavře­te oči. Buď­te v napros­tém kli­du. Tři­krát se zhlu­bo­ka nadech­ně­te. Uvol­ně­te se. Poslou­chej­te.   Chce se vám tan­čit?   Nalaď­te se na tem­po hud­by. Ťukej­te si do ryt­mu prs­ty na kole­ni. Pro­jdě­te si tak­to celé cédéč­ko. Pak si ho pusť­te zase od začát­ku.   Vstaň­te a choď­te – jenom choď­te – po poko­ji. Hud­ba vám poví, jak máte jít. Zdvih­ně­te ruce jako při základ­ním drže­ní. Zastav­te se a otoč­te se na mís­tě – kolem doko­la. Jdě­te dál.   Jakmi­le hud­ba dohra­je, zastav­te se. Zase si sed­ně­te. Zavře­te oči. Zůstaň­te v kli­du. Tan­če­te, aniž bys­te se pohnu­li.   Chce se vám tančit?
Drž mě pev­ně, miluj mě zleh­ka — Pří­běhy z tan­čír­ny Cen­tu­ry (Robert Fulghum)  Také se domní­va­la, že má Osud víc tvá­ří, při­nejmen­ším dvě. Říka­la jim „mé dámy“ – paní Štěs­tě­na a madam Klika.
Faust Erik (Ter­ry Pratchett)  Život na tsort­ských uli­cích tedy pokra­čo­val více­mé­ně nor­mál­ně, oby­va­te­lé měs­ta obchá­ze­li hlouč­ky boju­jí­cích mužů nebo se jim pokou­še­li pro­dat něja­ký ten kebab. Něko­lik pod­ni­ka­věj­ších už zača­lo roze­bí­rat dře­vě­né­ho koně na suvenýry.
Faust Erik (Ter­ry Pratchett)  „Nemu­sel jsi do mě kopat!“ „To máš prav­du, nemu­sel. Byl to z mé stra­ny zce­la dob­ro­vol­ný akt.“
Faust Erik (Ter­ry Pratchett)  Roz­ho­dl se i ten­to­krát nelhat. Bylo to pro něj něco úpl­ně nové­ho, napros­to nezvyk­lý pří­stup, kte­rý stál za něja­ký ten experiment.
Faust Erik (Ter­ry Pratchett)  „To je to, čemu se říká meta­fo­ra,“ ušklí­bl se Mra­ko­plaš. „Jsou to pros­tě lži,“ vysvět­lil mu dob­ro­sr­deč­ný seržant.
Faust Erik (Ter­ry Pratchett)  Mra­ko­plaš se nad tím zamys­lel. Zně­lo mu to sko­ro správ­ně. „Tak dob­rá,“ při­ký­vl. „Fak­tu­rum. Tam teď jsme. Vzná­ší­me se v abso­lut­ním fak­tu­ru. Totál­ním, úpl­ném, jako šutr tvr­dém fakturu.“
Faust Erik (Ter­ry Pratchett)  Podí­vej se tře­ba na ty Tezu­mán­ce. Zachmu­ře­ní, bez před­sta­vi­vos­ti, naklo­ně­ní kaž­dé depre­si… Touhle dobou už moh­li dáv­no vybu­do­vat celý sys­tém slo­ži­té byro­kra­cie a daňo­vých naří­ze­ní, což moh­lo změ­nit celý svě­ta­díl v jeden jedi­ný močál lží, korup­ce a pod­vo­dů. Mís­to toho je to pořád jen tlu­pa dru­ho­řa­dých mor­dý­řů. Jaké nesmír­né plýtvání!“
Kmo­tr (Mario Puzo)  „zaleh­nout na matrace“.
Kmo­tr (Mario Puzo)  Byl pros­tě sluš­ným poli­caj­tem, kte­rý bral pou­ze pocti­vé úplatky;
Kmo­tr (Mario Puzo)  „Budu ho pře­svěd­čo­vat,“ řekl
Kmo­tr (Mario Puzo)  Advo­ká­ti s aktov­kou můžou ukrást mno­hem víc peněz než tisíc chla­pů s pis­to­le­mi a maskami.“
Kmo­tr (Mario Puzo)  Jed­no­ho dne, a ten den tře­ba ani nikdy nena­sta­ne, vás vyzvu, abys­te mi na oplát­ku pro­ká­zal služ­bu vy.
Kmo­tr (Mario Puzo)  Newy­orští dono­vé byli totiž typic­ký­mi před­sta­vi­te­li sta­ré sicil­ské tra­di­ce byli to muži s „bři­chem“. Bři­cho zna­me­ná v pře­ne­se­ném smys­lu moc a odva­hu a doslo­va kus lid­ské­ho těla; u nich jako by tyto pojmy byly navzá­jem neroz­luč­ně spjaty
Kmo­tr (Mario Puzo)  Jak by asi byli jeho tři syno­vé zare­a­go­va­li na tako­vé vyhu­bo­vá­ní? San­ti­no by byl dotčen a něko­lik týd­nů by tru­co­val. Fre­do by se vyle­kal. Micha­el by se na něho chlad­ně usmál a ode­šel z domu, aby se tam po dlou­hé měsí­ce neu­ká­zal. Ale John­ny, ach, jaký je to hod­ný chla­pec už se usmí­vá, jde do sebe, pocho­pil, co tím jeho kmo­tr ve sku­teč­nos­ti sleduje.
Kmo­tr (Mario Puzo)  „Přá­tel­ství je nade všech­no. Přá­tel­ství je víc než nadá­ní. Je co víc než vlá­da. Sko­ro se rov­ná rodině.
Kmo­tr (Mario Puzo)  slo­vo mafia zna­me­na­lo původ­ně úkryt. Poz­dě­ji se sta­lo ozna­če­ním taj­né spo­leč­nos­ti, kte­rá povsta­la k boji pro­ti vlád­cům, po sta­le­tí utis­ku­jí­cím zemi a její lid.
Kmo­tr (Mario Puzo)  uomo di rispetto.
Kmo­tr (Mario Puzo)  „Udě­lám mu tako­vou nabíd­ku, že nebu­de moci odmítnout.“
Kmo­tr (Mario Puzo)  Panen­ství se ovšem nevěs­ta vzda­la mno­hem ochot­ně­ji než kabel­ky. Kvů­li té ji musel uho­dit do tvá­ře, až měla mod­ři­nu na oku.
Kmo­tr (Mario Puzo)  „Msta je pokrm, kte­rý chut­ná nej­líp, když se sní studený.
Kmo­tr (Mario Puzo)  A jeho umí­ra­jí­cí otec řekl: „Život je tak krásný!“
Kmo­tr (Mario Puzo)  Půjde v otco­vých šlé­pě­jích, bude se sta­rat o děti, o rodi­nu, o svůj svět.
Magic­ký prazdroj (Ter­ry Pratchett)  a ty byly ochot­ny vzdát se vlá­dy asi tak, jako je ochot­no klíš­tě opus­tit psa, bez kte­ré­ho by pošlo hladem.
Magic­ký prazdroj (Ter­ry Pratchett)  je to člo­věk, kte­rý si cho­vá bílou angor­skou koč­ku a bude ji něž­ně hla­dit, zatím­co odsu­zu­je lidi k smr­ti v nádr­ži s piraňami.
Magic­ký prazdroj (Ter­ry Pratchett)  “Cogi­tum her­got klo­buco, dalo by se říci.”
Magic­ký prazdroj (Ter­ry Pratchett)  “Dnes nám pat­ří jenom měs­to, zít­ra celý svět,” vykři­kl někdo v poza­dí sku­pi­ny. Myka­dlo při­ký­vl. “Zít­ra svět a -” v duchu rych­le počí­tal, “v pátek vesmír!” To zna­me­ná, že víkend bude vol­ný, pomys­lel si Pozinkl.
Magic­ký prazdroj (Ter­ry Pratchett)  Kaž­dý by si měl uvě­do­mit, že zemřít v boji za jakou­ko­liv věc, byť i byla spra­ved­li­vá, má obrov­skou nevý­ho­du. Vy pro tu věc totiž zemřete.
Mod­lit­ba Za Owe­na Mea­ny­ho (John Irving)  požeh­ná­ní z Tobi­á­še, kde se pra­ví: „Ať ona i já zestár­ne­me společně.“
Mort (Ter­ry Pratchett)  Je prav­da, že pro­to­že jejich slo­va pro­ni­ka­la Mor­to­vý­ma uši­ma v hovo­ro­vé klačš­ti­ně, v řeči, kte­rá měla tolik ozdů­bek, jazy­ko­vých odchy­lek a tak sta­rou his­to­rii, že pou­ží­va­la pat­náct výra­zů pro slo­vo „vraž­da“ dří­ve, než koho­ko­liv z ostat­ních lidí napadlo třísk­nout své­ho bliž­ní­ho kame­nem, v moz­ku mu zně­la jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně jako jeho mateřština.
Mort (Ter­ry Pratchett)  noč­ní stráž­ný, kte­rý tam zablou­dil a kři­čel: „Dva­nác­tá hodi­na odbi­la a všech­no je v p‑rrrr­ghblublup-p-fff.“
Mort (Ter­ry Pratchett)  KDO JE TO TEN LEGRACE?
Mort (Ter­ry Pratchett)  „Tak­že se zdá, že neu­mí­te cel­kem nic uži­teč­né­ho a nemá­te žád­ný výji­meč­ný talent,“ pro­hlá­sil Kee­bl. „Nepře­mýš­lel jste ješ­tě nikdy o tom, že bys­te šel učit?“
Mort (Ter­ry Pratchett)  „Hle­dá­te jiné zaměst­ná­ní?“ breptal. „Vílu, co odná­ší zuby? Vod­ní­ka? Večerníčka?“
Mort (Ter­ry Pratchett)  „V tom pří­pa­dě se obá­vám, že je celý svět v řiti,“
Mort (Ter­ry Pratchett)  Bylo sku­teč­ně neu­vě­ři­tel­né, co se dá udě­lat s něko­li­ka unce­mi dra­hé­ho kovu, pře­hršlí výměš­ků pora­ně­ných škeblí, kože­ši­nou mrtvých hlo­dav­ců a výměš­kem hmy­zích zadečků.
Mort (Ter­ry Pratchett)  Exis­tu­je snad jedi­né stvo­ře­ní, jehož výraz by mohl půso­bit usta­ra­ně­ji než jejich tvá­ře. Holub, kte­rý by se dosle­chl, že sva­tý Vác­lav sestou­pil ze své­ho pod­stav­ce a v nej­bliž­ším obcho­dě se zbra­ně­mi si kou­pil bro­kov­ni­ci a záso­bu nábo­jů na per­na­tou zvěř.
Mort (Ter­ry Pratchett)  „Sbo­hem,“ řekl Mort a uža­sl, když ucí­til, jak se mu sví­rá hrdlo. „Je to tako­vé smut­né slo­vo, co?“ Máš PRAVDU. Smrť se usmál, pro­to­že, jak už bylo toli­krát řeče­no, neměl na vybra­nou. Ale ten­to­krát to prav­dě­po­dob­ně mys­lel upřím­ně. Já MáM RADě­JI NA
Mort (Ter­ry Pratchett)  Mort se zadí­val na vol­ská oka na talí­ři. Mlč­ky mu ze své lou­žič­ky tuku pohled opětovala.
Mort (Ter­ry Pratchett)  „Víš, ale hlou­pej nej­ni,“ řekl Hameš. „Roz­hod­ně by o něm člo­věk neřekl, že je blb.“ „V hla­vě má váž­ně něja­kej mozek, to zas jo,“ potvr­dil Lezek. „Někdy začne mys­let tak tvr­dě, že ho musíš praš­tit do hla­vy, aby si tě vši­ml. Jeho babič­ka ho dokon­ce nau­či­la číst, věřil bys tomu? Mož­ná že si při tom tro­chu pře­hřál hlavu.“
Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (Stieg Larsson)  Mám-li ho pří­mo cito­vat, řekl mi ‚Ta tvo­je kur­va není doma‘ – konec citátu.“
Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (Stieg Larsson)  Najed­nou si uvě­do­mil, jak jsou dce­ři­na slo­va prav­di­vá. Už to není žád­ná hol­čič­ka, ale téměř sedm­nác­ti­le­tá dív­ka, a brzy z ní bude dospě­lá žena. Musí se k ní pře­stat cho­vat jako k dítěti.
Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (Stieg Larsson)  Armaged­don was yes­ter­day – today we have a seri­ous problem.
Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (Stieg Larsson)  Byla zná­má jako hol­ka se dvě­ma mozko­vý­mi buň­ka­mi – jed­nou pro dýchá­ní a dru­hou pro to, aby stá­la vzpřímeně.
Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (Stieg Larsson)  Barev­ná šká­la její­ho líče­ní nazna­čo­va­la, že je zřej­mě bar­vosle­pá. Jiný­mi slo­vy byla mimo­řád­ně vymóděná.
Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (Stieg Larsson)  Popr­vé se však sta­lo něco, co poru­ši­lo ritu­ál pře­de­šlých let. Zni­če­ho­nic a zce­la bez před­cho­zí­ho varo­vá­ní se muž roz­pla­kal. Sám byl pře­kva­pen tím­to neče­ka­ným výbu­chem citů po téměř čty­ři­ce­ti letech.
Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (Stieg Larsson)  Mika­e­lův odpor k eko­no­mic­kým repor­té­rům vyplý­val z pra­choby­čej­né morál­ky. Tato rov­ni­ce byla v jeho očích zce­la jed­no­du­chá. Ban­kov­ní ředi­tel, kte­rý uto­pí sta­mi­li­o­ny v bez­hla­vých spe­ku­la­cích, už na svém mís­tě nemá co dělat. Ředi­tel pod­ni­ku, věnu­jí­cí se kšef­to­vá­ní s fir­ma­mi, by měl jít za mří­že. Maji­te­le nemo­vi­tos­tí, nutí­cí mlá­dež k pla­ce­ní čer­ných nájmů za gar­son­ku s hajz­lí­kem, by měli dát na pra­nýř a poplivat.
Nebeští jezd­ci (Filip Jánský)  Prc­ka a jeho spa­ní by moh­li vystavovat.
Nebeští jezd­ci (Filip Jánský)  Vaře­ná šti­ka s  más­lem a divo­ká kach­na na hou­bách kaž­dé­mu chut­na­ly. Kvů­li hou­bám byly nejdřív zmat­ky, tady zna­jí jen dva dru­hy hub, žam­pi­o­ny a pra­šiv­ky. Hří­bek je pra­šiv­ka, kře­me­náč je pra­šiv­ka, kozák je pra­šiv­ka a mucho­můr­ka růžo­vá, per­la kuchy­ně, je vůbec nejprašivkovatější.
Nebeští jezd­ci (Filip Jánský)  Oni vůbec v  Ang­lii hod­ně dají na to, co se říká, to je dob­ré. Musí­te ale pořád mlu­vit prav­du, jinak se pak s  vámi nebaví.
Netopý?í Muž (Jo Nesbø)  „Číš­ní­ci jsou tu jako pla­ne­ta Plu­to,“ roz­či­le­ně pozna­me­nal Andrew. „Obí­ha­jí po peri­fe­rii, v cen­t­ru se obje­ví jen kaž­dý dva­cá­tý rok, a ani potom nejsou vidi­tel­ní pou­hým okem.“
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  „Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu a srpen ten­to­krát začne v červenci!“
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  náměs­tek ředi­te­le pro věci hos­po­dář­ské Modest Matve­je­vič Kamnojedov.
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  S Modestem Matve­je­vi­čem se všich­ni sna­ži­li vychá­zet v dob­rém, jeli­kož to byl člo­věk moc­ný, neú­pros­ný a fan­tas­tic­ky nevzdělaný.
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  Vy máte vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní, nosí­te brý­le, i vou­sy jste si nechal narůst, a nemů­že­te pocho­pit tako­vou jed­no­du­chou zásadu.“
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  Na prv­ním mís­tě byl v sezna­mu ředi­tel ústa­vu Janus Polu­ek­to­ro­vič Něvstru­jev a ved­le jeho jmé­na poznám­ka tuž­kou – 2 exem­pl. Dru­hým byl sám Modest Matve­je­vič, tře­tím vedou­cí kádro­vé­ho oddě­le­ní Ker­ber Pso­vič Děmin.
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  KOCOUR MIMO PROVOZ Ředitelství
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  Fjo­dor Sime­o­no­vič Kivrin, veli­ký mág a čaro­děj, vedou­cí oddě­le­ní Line­ár­ní­ho Štěstí.
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  Cris­to­bal José­vič Jun­ta, vedou­cí oddě­le­ní Smys­lu Živo­ta, byl pozo­ru­hod­ný, ale zřej­mě napros­to bez­cit­ný člověk.
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  A tak aby zby­teč­ně nezvy­šo­va­li vnitř­ní ener­gii vesmí­ru, rad­ši nepracovali.
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  Výsled­ky zkou­má­ní sta­vu plně­ní usne­se­ní ředi­tel­ství o pra­cov­ní káz­ni za obdo­bí od kon­ce prv­ní­ho do začát­ku dru­hé­ho čtvrtletí.
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  „Nástěn­né novi­ny se jme­nu­jou Za pokro­ko­vou magii. Ukaž mi tam aspoň jed­no S!“
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  psal ruš­ti­nu švabachem.)
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  Vymřou taky někdy blbci?
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  telefonogram.“
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  Pět­ník se vra­cí, když se jím pla­tí. Když ho člo­věk jen tak odho­dí, upus­tí nebo ztra­tí, zůsta­ne tam, kam upa­dl. Pět­ník se vra­cí do kapsy v oka­mži­ku, kdy drob­né nazpá­tek pře­chá­ze­jí z rukou pro­da­va­če do rukou zákaz­ní­ka. Když se při­tom drží jed­na ruka v kap­se, obje­ví se pět­ník ve dru­hé. V kap­se zapnu­té na zip se neob­je­ví nikdy. Když má člo­věk zastr­če­né ruce do obou kapes a nechá­vá si dávat zpát­ky na loket, může se pět­ník obje­vit na kte­rém­ko­li jiném mís­tě těla (v mém pří­pa­dě se octl v botě).
Pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu (Arka­dij Nata­no­vič Stru­gac­kij and Boris Nata­no­vič  Strugackij)  „Je mi zná­mo, sou­dru­hu Děmi­ne, že pon­dě­lí začí­ná v sobo­tu,“ řekl Kor­ně­jev zachmuřeně.
Pyra­mi­dy (Ter­ry Pratchett)  se cho­vat jako doko­na­lý idi­ot, pak musí­te být člověkem.
Pyra­mi­dy (Ter­ry Pratchett)  Chce­te se cho­vat jako doko­na­lý idi­ot, pak musí­te být člověkem.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Chla­pi také vidí na neu­vě­ři­tel­nou vzdá­le­nost nahá žen­ská ňad­ra. Když je v oko­lí něja­ké ňadro, chlap ho uvi­dí. A jakmi­le ho spat­ří, je prak­tic­ky nescho­pen pře­stat na něj zírat, ať se kolem děje coko­li (viz pří­sluš­ný oddíl v kapi­to­le 2 o Zmrz­nu­tí Moz­ku Způ­so­be­ném Chtí­čem). Nedávno
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Chla­pi také vidí na neu­vě­ři­tel­nou vzdá­le­nost nahá žen­ská ňad­ra. Když je v oko­lí něja­ké ňadro, chlap ho uvi­dí. A jakmi­le ho spat­ří, je prak­tic­ky nescho­pen pře­stat na něj zírat, ať se kolem děje coko­li (viz pří­sluš­ný oddíl v kapi­to­le 2 o Zmrz­nu­tí Moz­ku Způ­so­be­ném Chtíčem).
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Nedávno
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Nedávno
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Spous­ta chla­pů nevi­dí špí­nu. Pro­to doma tak špat­ně uklí­ze­jí. Čás­teč­ně je to samo­zřej­mě pro­to, že se nau­či­li, že když odve­dou dosta­teč­ně špat­nou prá­ci, už je podru­hé nikdo nepo­žá­dá, aby uklí­ze­li, ale pře­de­vším je to pro­to, že je pro ně špí­na pros­tě nevi­di­tel­ná. Dove­dou “ukli­dit” v kou­pel­ně tak, že když jsou hoto­ví, je kou­pel­na stá­le plná aktiv­ních kolo­nií plís­ní schop­ných pola­pit a sežrat men­ší­ho psa. Obdo­bou této vlast­nos­ti je Pod­laž­ní Sle­po­ta. Tou trpí můj syn Rob. Nor­mál­ně má oči jako orel: doká­že číst kni­hy Ste­phe­na Kin­ga v napros­té tmě, spat­řit oříš­ko­vou čoko­lá­du přes pev­né dve­ře spižír­ny a zahléd­nout znak McDo­nal­da na sedm­náct mil dale­ko. Ale nevi­dí věci, kte­ré leží na pod­la­ze, pře­de­vším pokud jsou to jeho věci. Řek­nu mu: “Robe, chci, aby sis ukli­dil pokoj,” a on otrá­ve­ně odpo­ví: “Už jsem si ho ukli­dil,” a já vstou­pím do jeho poko­je, abych zkon­t­ro­lo­val pod­la­hu, a ani ji neza­hléd­nu. Je zce­la pokry­tá vrst­va­mi a vrst­va­mi Robo­vých věcí.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Vím, že intim­ní orgá­ny mají i ženy; spous­ta žen. Ale jejich intim­ní orgá­ny jsou mno­hem intim­něj­ší. Jsou bez­peč­ně ukry­ty v růz­ných skrý­ších žen­ské­ho těla; zatím­co chlap­ské intim­ní orgá­ny — kte­ré obsa­hu­jí nejen polo­vi­nu ner­vo­vých zakon­če­ní chla­pa, ale i dob­rých 83 pro­cent jeho moti­va­ce — visí, v důsled­ku neu­vě­ři­tel­ně hloupé­ho pro­sto­ro­vé­ho roz­vr­že­ní, vol­ně ve vzdu­chu absurd­ně zra­ni­tel­ným způsobem
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Spous­ta chla­pů vůbec nepo­u­ží­vá slo­va. Komu­ni­ku­jí výluč­ně never­bál­ní­mi meto­da­mi, jako napří­klad sdí­le­ním spo­leč­né návnady.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Toho dne se u obě­da obrá­ti­li na své man­žel­ky a sklí­če­ným hla­sem ozná­mi­li: “Víš, co se sta­lo? Tur­ci zís­ka­li Sva­tou zemi!” “Ne!” řek­ly man­žel­ky, kte­ré vlast­ně nemě­ly ani poně­tí, co to je ta Sva­tá země. Ale jejich man­že­lé vypa­da­li, že jim to dělá vel­ké sta­ros­ti, a stře­do­vě­ké ženy nechtě­ly být bez­cit­né. “Ano,” řek­li man­že­lé. “Mys­lím, že to zna­me­ná, že musím na kří­žo­vou výpra­vu.” “Na co?” zepta­ly se man­žel­ky. “Neče­kej na mě s veče­ří,” řek­li man­že­lé. A tak se zro­dil jeden z nej­vět­ších chlap­ských vyná­le­zů všech dob: slu­žeb­ní ces­ta. Brzy jez­di­ly na kří­žo­vé výpra­vy tisí­ce chlapů.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Ženy při­ta­hu­je muž­ská posta­va, kte­rá je v kul­tu­ris­tic­kých kru­zích zná­ma pod pojmem “humo­ris­tic­ký spi­so­va­tel”. Je to jem­ný, zaku­la­ce­ný, aero­dy­na­mic­ký tvar podob­ný tva­ru pou­ží­va­né­mu u oblí­be­né­ho dodáv­ko­vé­ho auta Ford Tau­rus. Tato posta­va inspi­ro­va­la výro­bu celé­ho sor­ti­men­tu spor­tov­ních kalhot pro dospě­lé chla­py, kte­ré se pro­dá­va­jí pod názvem “námoř­nic­ké”, pro­to­že výrob­ce nepo­va­žo­val za pří­liš chyt­rý reklam­ní tah pojme­no­vat je bez oba­lu “kalho­ty-pro-muže-s-vět­ší­mi-zad­ky”.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Ukaž­te psí­mu chla­po­vi coko­li — Mount McKin­ley, poušť Gobi, Parthe­non — a jeho bez­pro­střed­ní reak­ce bude: “Hurá! Hned se na to vyču­rám!” Váš psí chlap je pev­ně pře­svěd­čen o tom, že když poču­rá dosta­teč­ně vel­ké úze­mí, bude pro­hlá­šen za Hlav­ní­ho Psa na Celé Zemi a dosta­ne medai­li plus hod­not­né psí ceny, jako napří­klad plný pytel mrtvých veve­rek. To je v pod­sta­tě ten­týž pud, jaký řídí ame­ric­kou zahra­nič­ní poli­ti­ku, až na to, že mís­to čurá­ní na svá zahra­nič­ní úze­mí dává­me těm­to zemím pení­ze nebo na ně vrhá­me bom­by, někdy dokon­ce obo­jí současně.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  nejsem manu­ál­ně o nic zruč­něj­ší než ústřice.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Porod, jako přís­ně fyzi­kál­ní jev, je srov­na­tel­ný s říze­ním poš­tov­ní dodáv­ky vodo­vod­ním potrubím.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  v pří­ro­dě totiž exis­tu­je málo sil moc­něj­ších než žena, kte­rá potře­bu­je pře­sta­vět nábytek.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Kres­le­né tele­viz­ní seri­á­ly cíle­né na malé chlap­ce také nijak nepo­má­ha­jí. Pře­ky­pu­jí posta­va­mi, kte­ré mají bicepsy o veli­kos­ti dob­ře vykr­me­ných vep­řů a jmé­na jako Kapi­tán Skunk Goná­da a Jeho Tvr­dé Pěs­ti Spra­ve­dl­nos­ti. Ve sna­ze vyho­vět regu­lač­ním vlád­ním opat­ře­ním a odbor­ní­kům na dět­skou psy­cho­lo­gii před­stí­ra­jí tyto fil­my, že pro­pa­gu­jí povzná­še­jí­cí téma­ta, jako je raso­vá tole­ran­ce, eko­lo­gic­ké uvě­do­mě­ní a míru­mi­lov­nost, ale ve sku­teč­nos­ti téměř vždy pro­pa­gu­jí macho-cho­vá­ní: KAPITÁN GONÁDA: Ohó, ser­žan­te, zdá se, že máme spo­leč­nost! SERŽANT STEROID: To je Antrax, ten zlo­syn z pla­ne­ty Pollu­to! Nemá vůbec žád­nou úctu k život­ní­mu pro­stře­dí. A zdá se, že má… ANTRAX (zlo­sy­nov­ským hla­sem): Ano, vy hlu­páci! Mám Obrov­ský Ato­mo­vý Fluo­kar­bo­no­vý Sprej Zhou­by a nastří­kám celou Zemi a zni­čím na ní kaž­dou živou bytost! SERŽANT STEROID: Ohó! To by zna­me­na­lo… ANTRAX: Ano! To by zna­me­na­lo vyhu­be­ní Teč­ko­va­né Sovy, HAHAHA!
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  Jsem pře­svěd­čen, že hrač­ky pro­dá­va­né pro chlap­ce, stej­ně jako tele­viz­ní seri­á­ly, pod­ně­cu­jí již od pří­ro­dy agre­siv­ní pova­hu chlap­ců, a pro­to se zřej­mě chlap­ci tak čas­to cho­va­jí jako to, čemu vzdě­la­ní pro­fe­si­o­nál­ní psy­cho­lo­go­vé říka­jí “kre­té­ni”. Nebo se mož­ná chlap­ci už rodí s jakým­si kre­tén­ským genem a lidé od hra­ček a tele­viz­ních seri­á­lů z toho jenom těží. Ať je pří­či­na jaká­ko­li, vím, že jsem čas­to­krát závi­děl rodi­čům děvčátek.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  PŘESTOŽE JE mno­ho žen pře­svěd­če­no o opa­ku, je doce­la snad­né vytvo­řit si dlou­ho­tr­va­jí­cí, sta­bil­ní, intim­ní a vzá­jem­ně uspo­ko­ji­vý vztah s chla­pem. Ten chlap ovšem musí být labra­dor­ský retrívr.
Ruko­věť správ­né­ho chla­pa (Dave Barry)  “Jaké pro­blémy mohou chla­pi mít?” říka­jí ženy pokaž­dé, jakmi­le jsou z dosle­chu. “Chla­pi si nedě­la­jí sta­ros­ti se vzta­hy. Nesta­ra­jí se o to, jest­li okna vyža­du­jí něja­kou péči. Nevi­dí špí­nu a nemo­hou při­jít do jiné­ho sta­vu. Počí­tá se s tím, že budou mít na obli­če­ji vou­sy. Mohou nosit prak­tic­ky stej­né oble­če­ní po celý život — do prá­ce, do restau­ra­ce, do kos­te­la, do diva­dla, na večír­ky, na svat­by, na osla­vy naro­ze­nin — a pak v něm mohou být i pohřbe­ni. Všech­ny jejich ponož­ky mají stej­nou bar­vu. Mohou čurat vstoje.”
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  malý váček zla­ta do začát­ku, srdeč­né přá­ní vše­ho nej­lep­ší­ho na ces­tu a roz­hod­né sbo­hem navždy.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  teď neby­la schop­na najít jedi­nou klet­bu, kte­rá by beze zbyt­ku vyja­d­řo­va­la její poci­ty. Nako­nec se roz­hod­la spo­ko­jit s kla­si­kou. Vykřik­la: “Do hajzlu!”
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  V urči­tém svět­le a z dob­ře vybra­né­ho úhlu nevy­pa­da­la Magrá­ta špatně.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  má obli­čej jako nevin­ně nakopnu­tý kokršpaněl.”
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  nacvi­čo­va­li Osm­náct pádů na panímandu
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  Náh­le mu hla­vou pro­le­tě­la myš­len­ka. Celý svět byl pře­ce jedi­né vel­ké jeviš­tě — pro bohy… Nako­nec začal psát. Celý svět, naše Zěmě­plo­cha, je pou­ho­pou­hé diva­dlo. A všich­ni muži a zeny nejsou nic jiné­ho než herci.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  “Jen­že ty jsou dob­ré ako­rát tak pro trolly, hochu. K pití teku­tá láva, muzi­ka tvr­dý rock, vti­py kame­ňá­ky a k jídlu obláz­ky s tatar­kou nebo kečupem.”
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  J. H. BAHNO ali­as TICHOKRAD a synov­ci Zakáz­ko­vé lupič­ství Sta­rá fir­ma (zalo­že­no v AM 1789) Pro­vá­dí­me veš­ke­ré dru­hy zlo­děj­ny v malém i ve vel­kém DISKRÉTNĚ Vykrá­dá­ní domů, nepře­tr­ži­tá služ­ba 24 hod. den­ně Žád­ná zlo­děj­na nám není pří­liš malá DOVOLTE NÁM ZAPSAT VÁS DO RODINNÝCH KRONIK
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  Abych mohl krást tako­vý sumy, to bych musel bejt při­nejmen­ším v cechu práv­ní­ků. Na tako­vý pení­ze si já netroufnu.”
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  “Kdo to navr­ho­val?” “Jeden bláz­ni­vý sta­rý chlá­pek z uli­ce Maza­ných řeme­sl­ní­ků,” řekl Víno­zpěv. “Jme­nu­je se Leo­nard z Quir­mu. Vlast­ním povo­lá­ním je malíř a tako­vé­hle věci dělá jen jako koníč­ka. Náho­dou jsem se dosle­chl, že na něčem podob­ném pra­cu­je už celé měsí­ce. Když zjis­til, že mu to nepo­le­tí, rych­le a výhod­ně jsem to od něj zakoupil.”
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  Mužem visí­cím na okra­ji pozd­ní­ho střed­ní­ho věku zuby neh­ty ve stra­chu, že se nená­vrat­ně zří­tí do stáří.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  “Co je to to ‚zpud­li­ka’?” “To je tako­vý druh psa,” odpo­vě­dě­la jí Sta­řen­ka, aniž hnu­la brvou.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  stu­do­va­la jeviš­tě s výra­zem před­nos­ty výzkum­né­ho ústavu.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  plo­chá jako žeh­li­cí prk­no, na kte­rém někdo zapo­mněl dva hrášky,
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  kte­rá se pod­le vše­ho o man­že­la sta­ra­la stej­ně, jak se dob­rý ovčác­ký pes sta­rá o svou oblí­be­nou oveč­ku. Slo­ži­tos­ti man­žel­ské­ho sou­ži­tí zna­la Bábi jen z vyprá­vě­ní, stej­ně jako zná ast­ro­nom povrch vzdá­le­né a cizí pla­ne­ty, ale už ji napadlo, že paní Víno­zpě­vo­vá musí být žena s nevy­čer­pa­tel­ný­mi záso­ba­mi trpě­li­vos­ti, doko­na­lý­mi orga­ni­zač­ní­mi schop­nost­mi a vel­mi hbi­tý­mi prsty.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  “Hole mágů, to nejsou pře­lu­dy, býva­jí na kon­ci zdo­be­ny žaludy.”
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  Sar­kas­mus ho celý život neškod­ně míjel.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  Jeho tělo stá­lo v pozo­ru, ale jeho bři­cho si udě­la­lo — přes veš­ke­ré sna­hy — pohov.
Soud­né sest­ry (Ter­ry Pratchett)  Usa­di­la se na něm a s půva­bem kach­ny tre­fe­né do jed­no­ho křídla
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  „Mys­lím,” řekl kapi­tán, „že bychom měli pod­nik­nout nepro­dle­nou akci.” „To je prav­da,” při­ký­vl ser­žant Trač­ník. „Kdy­bychom tady ješ­tě chví­li stá­li, moh­li bychom při­jít k úrazu.”
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Bra­tr Zapětprstů
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  A mám je! Tedy, boho­vé, jest­li já v tomhle nejsem skvě­lý, pomys­lel si Nej­vyš­ší vel­mis­tr. Doká­žu hrát na ty jejich malé pta­čí mozeč­ky jako na xylo­fon. Jak úžas­ná je síla oby­čej­nos­ti! Kdo by si pomys­lel, že sla­bost může být účin­něj­ší než síla? Jen musí­te vědět, jak ji usměrnit.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Vel­mis­tr pokra­čo­val v obřa­du s mír­ně roz­la­dě­ným výra­zem tchy­ně, kte­rá pře­je­la prs­tem po hor­ní des­ce skří­ně v bytě své sna­chy a pro­ti vše­mu oče­ká­vá­ní zjis­ti­la, že tam není prach.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  „Vtip je v tom, že se odnož vždyc­ky obje­ví, když je krá­lov­ství V nebez­pe­čí, rozu­míš tomu? Pak si ho pros­tě kaž­dý musí všim­nout, ne? Lidi ho odne­sou do palá­ce, vylé­čí pár nemoc­ných, vyhlá­sí týden dva vol­na, roz­ho­dí něja­ké to zla­to z pokla­du, a těpé­ro, je miláč­kem národa!”
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  U nás v rodi­ně se mís­to pasá­ka čuňat vždyc­ky pova­žo­va­lo za hogo fogo ďolík.”
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Cítil, jak mu při pou­hém pohle­du na tako­vou stra­vu tep­ny kor­na­tí strachem.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Na zemi to bylo jenom po čer­tech vel­ké hovado.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  jíd­lo bylo skvě­lý základ pro chlad­né ráno, samé kalo­rie, tuk a pro­tei­ny, a mož­ná sem tam něja­ký vita­min, kte­rý tiše pla­kal, pro­to­že se cítil osamělý.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Elá­nius měl prá­vo zased­nout při ofi­ci­ál­ních udá­los­tech mezi čel­ní před­sta­vi­te­le měs­ta. Jen­že ten čas také posu­nul mís­to, na kte­ré měl used­nout, tak­že teď seděl na dře­vě­né lavi­ci v nej­niž­ší řadě, a to mezi před­sta­ve­ným spo­le­čen­stva žeb­rá­ků a hla­vou cechu uči­te­lů. Neva­di­lo mu to. Coko­liv bylo lep­ší, než sedět v nej­vyš­ší řadě mezi vra­hy, kup­ci a dal­ší­mi podob­ný­mi dob­ro­din­ci, kte­ří plu­li na hla­di­ně nej­vyš­ší společnosti.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Všich­ni trpas­lí­ci jsou od pří­ro­dy svě­do­mi­tí, váž­ní, gra­mot­ní, posluš­ní a logic­ky uva­žu­jí­cí tvo­ro­vé, jejichž jedi­ná drob­ná chy­bič­ka spo­čí­vá v tom, že mají sklo­ny vrh­nout se už po prv­ní skleničce
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Noby zamyš­le­ně zkou­mal obsah svých nozder.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  měla heb­kost a výhřev­nost pra­se­čích štětin.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  pod­pis zněl tak nějak jako Lupin Kli­ky­hák, sekr. kanc. Patr. An-Mo., v.r.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  Voří­šek před­mět pojme­no­val. „Poklo­pec, to mys­lí­te jako past na ptá­ky?” „Ne. To je do boje,” zamumlal poně­kud v roz­pa­cích Voří­šek. „Měl bys to nosit neu­stá­le. Má ti to chrá­nit to nej­cen­něj­ší, co máš.” Karot­ka si to vyzkou­šel. „Je to tro­chu malé, pane Voříš­ku.” „Kouk­ni, to bude tím, že to nepat­ří na hla­vu, víš?”
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  „Nastu­pu­ješ ke strá­ži, co?” „Dou­fám, že se mi to poda­ří, ano,” odpo­vě­děl Karot­ka. Stráž­ný na něj vrhl pohled, kte­rý bychom moh­li ori­en­tač­ně popsat jako sou­cit­ný. „A co jsi pro­ve­dl?” „Pro­sím?” „Musel jsi něco pro­vést,” trval na svém stráž­ný. „Můj otec napsal dopis,” ozná­mil stráž­né­mu pyš­ně Karot­ka. „Jsem dob­ro­vol­ník!” „A do prde­le…” pro­hlá­sil strážný.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  „Jseš si jis­tý, že ve měs­tě nedo­chá­zí k nepo­vo­le­né zlo­děj ně?”7 prohlásil.
Strá­že! Strá­že! (Ter­ry Pratchett )  „Máte prav­du, pane sekre­tá­ři,” pro­hlá­sil. „Dohléd­nu na to, aby si dob­ře zapa­ma­to­val, že zatý­ká­ní zlo­dě­jů je pro­ti zákonům.”
The Girl with the Dra­gon Tat­too (Stieg Larsson)  In the top row one was mis­sing from the nin­th slot. Desert Snow would be num­ber forty-four.
The Girl with the Dra­gon Tat­too (Stieg Larsson)  Without war­ning he began to weep. He sur­pri­sed him­self with this sud­den burst of emo­ti­on after almost for­ty years.
The Girl with the Dra­gon Tat­too (Stieg Larsson)  To make mat­ters wor­se, the paper had run the sto­ry with a gra­i­ny pho­to­gra­ph of Blomkvist with his mou­th half open even as he rai­sed an index fin­ger to point.