Výšlap na Kleť

Chys­ta­li jsme se na vycház­ku s choďáč­ky v Pís­ku, ale na posled­ní chví­li jsme zjis­ti­li, že se vycház­ka odklá­dá. A pro­to­že jsme byli při­pra­ve­ni vyra­zit, jen jsme změ­ni­li cíl ces­ty — na Kleť. Je to s podi­vem, a je to také vel­ká han­ba, že jsme s Evou byli na Kle­ti popr­vé spo­leč­ně, pěš­ky. Jeli­kož byla ces­ta pěk­ná, rozu­měj lidu­prázd­ná, moc se nám to líbi­lo. Lidi jsme zača­li potká­vat až těs­ně před samot­ným vrcho­lem, naho­ře jich samo­zřej­mě bylo plno, ale s tím jsme počí­ta­li. Ces­tou dolů už to bylo hor­ší, bude­me muset vyrá­žet o něco dří­ve. Na Kle­ti jsme si si dali tři polív­ky a tři chle­by, jed­nu kofo­lu, jed­no pivo a jeden nanuk. Dél­ka tra­ti, pře­vý­še­ní a dal­ší para­me­t­ry jsou patr­né z dat níže.

Záznam a profily trasy:
Pár fotek z výletu a odlovu keší: