Výlet na Šumavu

Dnes, jako kaž­do­roč­ně, jsme jeli s babič­kou na Šuma­vu. Celý výlet se odví­jel dle babič­či­na přá­ní. Jeli jsme na Hor­skou Kvil­du, kde babič­ka s dět­mi vystou­pi­la a spo­leč­ně vyra­zi­li smě­rem na Antý­gl. Ces­ta byla lesem, hezká, rov­ná a zhru­ba 4km dlou­há. Já jsme jela cca 20 km autem na Antý­gl, abych jim šla napro­ti a pak je nalo­ži­la zpět do auta a odvez­la domů. Ces­ta byla pěk­ná, poho­do­vá a rych­lá, pro­to babič­ka ve 13,30 roz­hod­la, že je ješ­tě brzy na to, abychom se vrá­ti­li do toho nečis­té­ho měs­ta. Tak­že bychom moh­li popo­jet za Srní, tam je tako­vé hez­ké par­ko­viš­ťát­ko a ces­ta oko­lo pla­veb­ní­ho kaná­lu na Hauswald­skou kap­li. Je to jen kou­sek a ona se na to cítí, že to dojde. Kou­sek byl dlou­hý asi 2,5 km, při­čemž prv­ní kilo­me­tr a posled­ních 500 m bylo do doce­la sluš­né­ho kop­ce. Ale babič­ka, klo­bouk dolů, do zvlád­la a oprav­du došla. I zpát­ky:-)

Byl to nároč­ný výlet, ces­tou byly dvě objížď­ky (ta u Něm­čic byla fakt hroz­ná), kde jsme ztra­ti­li mož­ná hodi­nu času. Maty tro­chu fňukal, hlav­ně u ces­ty na Hauswald­skou kap­li, pro­to­že tam už se mu nechtě­lo. A Kačen­ka chváta­la na důle­ži­tou schůzku, kde měla být v 17,00 hod. Vzhle­dem k tomu, že babič­ka nut­ně ješ­tě potře­bo­va­la maso z Glo­bu­su (když už jede­me oko­lo) a Maty­mu slí­bi­la seka­nou a on se na ní tolik těší…, tak Káťa měla sko­ro hodi­no­vé zpož­dě­ní, což bylo pro ní dost zásad­ní.

I přes všech­na úska­lí výle­tu s babič­kou, to byl hez­ký den a Maty pro­hlá­sil, že si to moc užil 🙂