Výlet na Hojnou Vodu

hajnahoraV nedě­li jsme jeli pro Kač­ku do Hor­ní Strop­ni­ce, kde měla sou­stře­dě­ní s TC Move21, a tak jsme toho vyu­ži­li s tím, že si udě­lá­me vycház­ku na Hoj­nou Vodu. Jak jsme záhy po pří­jez­du zjis­ti­li, byl náš nápad vyšláp­nout si smě­rem na Kra­ví horu dost naiv­ní, vzhle­dem k výš­ce sně­ho­vé peři­ny, kte­rá na  ces­tě leže­la. A tak jsme se vyda­li ale­spoň na krát­kou vycház­ku po zasně­že­né sil­ni­ci smě­rem na Sta­ré Hutě. Pro­voz prak­tic­ky nulo­vý, tak­že jsme Hammy­ho necha­li na vol­no a ten si to dove­dl pat­řič­ně užít. Opět doká­zal, že sníh milu­je a co chví­li zkou­šel, jest­li zít­ra bude stej­ně dob­rý jako dnes.

Poma­lu jsme došli do Sta­rých Hutí, když v tom se poča­sí tak zhor­ši­lo, že najed­nou neby­lo vidět ani na deset met­rů, hus­tá mlha a k tomu nepří­jem­ný sil­ný, mra­zi­vý vítr. Tak jsme to oto­či­li a vrá­ti­li se zpět k autu.