Výlet do Třeboně

Byl to posled­ní den mé dovo­le­né 🙂  Po vče­rej­ším turis­tic­kém výle­tu s babič­kou na Šuma­vu, jsme se usnes­li, že se bude­me “válet” a pokud poje­de­me na výlet, tak tam, kde se nebu­de nikam muset cho­dit (jak pro­ne­sl Maty). Matý­sek zatou­žil jet na oběd do hos­po­dy a když doma kolem 11 dopo­led­ne pře­sta­la téci voda, tak jsme vyra­zi­li. Děti odhla­so­va­ly výlet do Tře­bo­ně, pro­to­že tam mají dobrou zmrzku. Oběd v hos­po­dě U draka kou­sek od náměs­tí doce­la ušel — jíd­lo nevy­pa­da­lo moc váb­ně, ale chu­ťo­vě bylo dob­ré. Vadi­li nám ale naši spo­lus­to­lov­ní­ci, kte­ří oba kou­ři­li a bylo jim úpl­ně jed­no, že tam něja­ké děti obědva­jí. Když se uvol­ni­lo mís­to u jiné­ho sto­lu, tak jsme si pře­sed­li. Pan hos­tin­ský taky nebyl zrov­na moc vstříc­ný a měli jsme pocit, že jsme ho spí­še obtě­žo­va­li, než že by byl rád, že tam má hosty.Děti hned zpra­žil u prv­ní­ho dota­zu, když se pta­ly, zda mají toče­nou Kofo­lu — “to tedy nemám!!, dej­te si kolu!”. Pro­to­že už jsme si objed­na­li, z hos­po­dy jsme neo­de­šli. Ale asi si hod­ně roz­mys­lím, zda do této hos­po­dy půjde­me i příš­tě.

Na náměs­tí si děti daly zmrzku a oprav­du moc dobrou. Zakon­či­li jsme to tep­lou lázeň­skou oplat­kou a návště­vou oblí­be­né­ho dět­ské­ho hřiš­tě.

Byl to moc fajn výlet, fyzic­ky nená­roč­ný a poho­do­vý 🙂 Vlast­ně je to fajn, že dnes netek­la voda.

[nggalle­ry id=27]