Vodafone story

Udá­los­ti zde vylí­če­né se sku­teč­ně sta­ly, původ­ně jsem je pub­li­ko­val na G+ (to byla v roce 2013 soci­ál­ní síť :-)).

21. 4. 2013

Tak a dost. Mám toho prá­vě tak ako­rát. Prá­vě jsem strá­vil 16 minut a 49 sekund čeká­ním na ope­rá­to­ra zákaz­nic­ké lin­ky +Voda­fo­ne CZ, abych upo­zor­nil na to, že mám nej­spí­še špat­ně udě­la­né vyúčto­vá­ní. Namís­to běž­ných cca 1500 až 1700, kte­ré měsíč­ně pla­tím, mám v samo­ob­slu­ze fak­tu­ru na 88 korun s podti­tul­kem “Vítej­te v síti Voda­fo­nu” — prv­ní vyúčto­vá­ní pro nové­ho zákaz­ní­ka — já jsem pro­sím pěk­ně byl více než šest let smluv­ním zákaz­ní­kem toho­to kdy­si sluš­né­ho operátora.

Popr­vé jsem na ten­to pro­blém upo­zor­ňo­val 10. 4. 2013 na výše zmí­ně­né zákaz­nic­ké lin­ce. Oprá­tor­ka (jmé­no mám zapsa­né) slí­bi­la, že sjed­ná nápra­vu. Výsled­kem je stá­le stej­ná chy­ba. Ne, počkat, ono je to ješ­tě hor­ší, pro­to­že mi ze samo­ob­slu­hy zmi­ze­la všech­na vyúčto­vá­ní, kte­rá jsem tam měl.

Tak­že +Voda­fo­ne CZ, jest­li tedy nechceš mé pení­ze, tak je tedy nedo­sta­neš. Kon­čím s tebou, i kdy­bych měl volat jen z okna.

6. 5. 2013

Sto­ry s +Voda­fo­ne CZ pokra­ču­je! Prv­ní­ho květ­na jsem volal na info­lin­ku, že mi při­šla upo­mín­ka o neza­pla­ce­ní fak­tu­ry, kte­rou ovšem v samo­ob­slu­ze nevi­dím, nemám tedy potřeb­né úda­je k tomu, abych ji zapla­til. Zprá­va samo­zřej­mě obsa­ho­va­la i výhrůž­ku, že pokud poža­do­va­nou část­ku neu­hra­dím do sed­mi dnů, budou nuce­ni mi ome­zit služ­by. Jak ji ale sak­ra mám zaplatit,když ta fak­tu­ra není v samo­ob­slu­ze a papí­ro­vě taky nepři­šla. A už jsem to jed­nou na té de.ilní info­lin­ce hlásil.

Asi po dese­ti minu­tách vysvět­lo­vá­ní mi bylo nabíd­nu­to, že mi úda­je k plat­bě pošlou v SMS! Pro­miň­te váže­ní, ale firem­ní výda­je pla­tím vždy na zákla­dě fak­tu­ry niko­liv SMS, to bys­te snad měli vědět, že takhle se to nedě­lá. Tak­že mi tedy fak­tu­ru pošlou písem­ně… Já na to, že dou­fám, že stih­ne při­jít tak, abych mohl včas zaplatit.

Dnes ráno při­jde SMS, že mám hoto­vé vyúčto­vá­ní za posled­ní obdo­bí (4.4.2013 — 3.5.2013) ve výši 1072 korun. Kouk­nu do něj a opět v něm chy­bí mé hlav­ní čís­lo. Tak­že panáč­ko­vé neby­li schop­ni pro­blém s vyúčto­vá­ním vyře­šit. Navíc tuto SMS zasla­li na všech mých 5 čísel, i když, samo­zřej­mě, posí­lat se má pou­ze na admi­nis­trá­tor­ské čís­lo, a to je to moje, že.

Před hodin­kou píp­la dal­ší SMS, že mám uhra­dit 2229 korun, jiný VS jiné čís­lo fak­tu­ry a hádej­te, fak­tu­ra v samo­ob­slu­ze opět není.

Jest­li tohle není posled­ní kap­ka před změ­nou ope­rá­to­ra…+Voda­fo­ne CZ jste nesku­teč­ní bor­de­lá­ři! Už nevě­řím, že jsou vaše bez­tak nepře­hled­né fak­tu­ra­ce v pořád­ku. A nepiš­tě mi, že mám napsat na tam.je/COKOLIV. Tohle je váš bor­del, dej­te si ho do pořád­ku, já jdu o dům dál.

Já nechci pro­blémy řešit přes G+ — od toho je info­lin­ka, a vaši lidé na ní, kte­ří se nezda­jí být pří­liš schop­ní. Kon­krét­ní úda­je jsem tam již tři­krát nahlá­sil. Na G+ si chci na Voda­fo­ne veřej­ně stě­žo­vat, aby všich­ni vidě­li, jak zachá­zí­te s dlou­ho­le­tý­mi zákazníky.
A mimo­cho­dem nic vám pře­ce nebrá­ní pře­dat tyto pří­spěv­ky na info­lin­ku nebo nad­ří­ze­ným — ale to asi nejde, pro­to­že jak to tak vypa­dá, jed­not­li­vá oddě­le­ní spo­lu nekomunikují.

O pár desí­tek minut poz­dě­ji: Tak +Voda­fo­ne CZ se pochla­pil a dostal jsem nabíd­ku, kte­rá se neod­mí­tá — nabí­dl mi služ­bu, kte­rou stan­dard­ně nena­bí­zí — já si pro tu fak­tu­ru můžu dojet do kraj­ské­ho měs­ta na pro­dej­nu a vyzved­nout si ji tam! Výbor­ně! Vez­mu si v prá­ci vol­no a poje­du na své nákla­dy 60 km tam a 60 km zpět, abych si vyzve­dl fak­tu­ru, kte­rou mi ope­rá­tor nebyl scho­pen doru­čit do samo­ob­slu­hy a neza­blo­ko­val mi služ­by za jejichž obno­vu by si násled­ně naúčto­val 1500 korun! To je “biznis” jak sviňa!

Mimo­cho­dem, ani jed­nou jsem nesly­šel něco jako “Omlou­vá­me se, že jsme Vám svou neschop­nos­tí způ­so­bi­li pro­blémy.” Natož potom něco jako “V důsled­ku naší chy­by si dovo­lu­je­me nabíd­nout Vám…”

Tak­že na závěr jsem pra­cov­ní­ka info­lin­ky, mimo­cho­dem vel­mi zdvo­ři­lé­ho, požá­dal o zaslá­ní postu­pu při pře­vo­du účtu k jiné­mu operátorovi.

Ovšem email, kte­rý jsem dostal od +Voda­fo­ne CZ  jako odpo­věď na žádost o pře­nos k jiné­mu ope­rá­to­ro­vi mě rozsekal…

7. 5. 2013

Pokra­čo­vá­ní pohád­ky o tom, jak zákaz­ník chtěl zapla­tit ope­rá­to­ro­vi fak­tu­ru, ale +Voda­fo­ne CZ dělá vše pro­to, aby tomu zabránil.

Tak­že dnes jsem si v pro­dej­ně Voda­fo­nu vyzve­dl onu dotče­nou před­po­sled­ní fak­tu­ru čís­lo 301911608, kte­rou pra­cov­ník pro­dej­ny nejen že viděl, ale i bez pro­blé­mů vytis­kl. Jak­si mi ale zapo­mněl říci, že ji mohu i na mís­tě zapla­tit, čímž by mi byl ušet­řil pár let života.

Fak­tu­ru jsem si tedy vítě­zo­slav­ně při­ve­zl domu, sedl k počí­ta­či a zadal pla­teb­ní pří­kaz přes ČSOB inter­net ban­king a pou­žil jsem oka­mži­tou plat­bu, abych měl jis­to­tu, že pení­ze ješ­tě dnes dora­zí. End of story?

V žád­ném případě!

Ban­ka zahlá­si­la, že čís­lo fak­tu­ry je neplat­né. Kon­t­ro­la. Cif­ra po cifře. Vše v pořád­ku. Volám, bohu­žel, zákaz­nic­kou lin­ku. Pora­di­li mi, abych do plat­by dal jiné čís­lo fak­tu­ry — je mi to div­né, ale budiž. Stej­ná chy­ba. Na radu ope­rá­tor­ky tedy zadá­vám plat­bu pří­mo na tele­fon­ní čís­lo — jako kdy­bych pla­til kar­tou. Plat­ba pro­běh­la. Uff. End of story?

V žád­ném případě!

Při kon­t­ro­le samo­ob­slu­hy zjiš­ťu­ji, že se plat­ba při­psa­la k posled­ní fak­tu­ře, kte­rá má čís­lo 306229570. Opět volám info­lin­ku, sku­teč­ně po desá­té popi­su­ji celou situ­a­ci a její vývoj. Na dru­hé stra­ně se ozve: “Tak já vám posu­nu splat­nost té před­po­sled­ní fak­tu­ry a zadám poža­da­vek, aby se pro­ve­de­ná plat­ba spá­ro­va­la s fak­tu­rou 301911608.” Chvil­ka nechá­pa­vé­ho ticha… Ono je mož­né posu­nout splat­nost fak­tu­ry? Proč mi to dosud nikdo z pra­cov­ní­ků info­lin­ky nena­bí­dl? “Tak vám nabí­zím teď já.” “Děku­ji.” End of story?

Uvi­dí­me…

Prv­ní pří­spě­vek, Dru­hý pří­spě­vek, Tře­tí pří­spě­vek, Čtvr­tý příspěvek

21. 9. 2014

Chce­te vědět, jak to všech­no dopadlo? Voda­fo­ne se vůbec nesna­žil o něja­ké retenč­ní nabíd­ky. Jen si necha­li zapla­tit celý měsíc, i když k pře­vo­du čís­la došlo pou­hé dva dny po začát­ku účto­va­cí­ho obdo­bí. Nacpa­li jsme jim tedy do nena­žra­né tla­my posled­ních šest­náct sto­vek a skon­či­li u T‑mobile, od něhož jsme k Voda­fo­nu před lety odchá­ze­li. Jen­že ten­to­krát jsme pod kor­po­rát­ním účtem, volá­me stej­ně jako dří­ve, mož­ná i více a pla­tí­me… no jen se podívejte…

screen084Část­ky jsou s DPH pro čty­ři aktiv­ní čís­la. K tomu je potře­ba při­po­čí­tat ješ­tě 250 korun za 3 GB mobil­ní­ho inter­ne­tu, kte­ré si pla­tím u jed­no­ho vir­tu­á­la. Ne, že by to bylo u kor­po­rá­tu draž­ší, ale vir­tu­ál umož­ňu­je navý­še­ní FUP bez poplat­ku! Měsíč­ně máme kaž­dý 50 vol­ných minut, a 20 vol­ných SMS, cel­kem pro­vo­lá­me kolem 300 minut a pošle­me asi 150 — 200 zpráv.

Opro­ti 1574, což byla prů­měr­ná útra­ta u Voda­fo­nu to doce­la jde, že 🙂