Vltavotýnská krajská výstava

Rych­lý pří­spě­vek z lou­ky na Háj­né hoře nad Vim­per­kem, kde trá­ví­me super­tý­den se skvě­lý­mi lidič­ka­mi. Proč z lou­ky? Pro­to­že to jde! 🙂
Na neděl­ní kraj­ské výsta­vě psů v Týně nad Vlta­vou, mimo­cho­dem naší prv­ní, zís­kal Hem­mi titul Vítěz tří­dy (v mla­dých) se znám­kou V1. Po skvě­lém hod­no­ce­ní na svo­du, dal­ší vel­ká radost! Výsta­vu jsme bra­li pře­de­vším jako pří­le­ži­tost nasbí­rat zku­še­nos­ti pro výsta­vy příští. Pokud Hem­mi úspěš­ně pro­jde boni­ta­cí a bude uchov­něn, v čemž by mu moh­la zabrá­nit jen jeho výš­ka (57 cm při svo­du), bude­me muset na výsta­vy cho­dit, abychom ho jak­se­pat­ří zpro­pa­go­va­li :-). Jinak ale výstav­nic­tví není a urči­tě ani nebu­de naším šál­kem čaje — panič­ky někte­rých psů a všech “psů” mi dost pijí krev. Když vidím, co s těmi zví­řa­ty pro­vá­dě­jí, mám sto chu­tí jim říci něco pěk­ně od plic.

 

Setka­li jsme se tam s dal­ší­mi choďá­ky, někte­ří byli oprav­du pěk­ní, a také s Kar­lem Perout­kou. Od něj se nám dosta­lo něko­li­ka cen­ných rad ohled­ně vysta­vo­vá­ní a před­vá­dě­ní psa.

Hemi se stal vítě­zem tří­dy s oce­ně­ním V1 a zís­kal tak svůj prv­ní pohár a prv­ní zápis do Výkon­nost­ní­ho prů­ka­zu.  Posu­dek: [quo­te style=“1”]silná kost­ra, hla­va dob­ře vyja­dřu­je pohla­ví, uši správ­ně posa­ze­né, oto­če­né dopře­du, svět­lej­ší oči a zna­ky, výbor­ná dél­ka tru­pu, pěk­né před­hru­dí, ?????vý (neči­tel­né) ???? (neči­tel­né), bed­ra i záď, kva­lit­ní osrstění[/quote]

Kač­ka byla při­hlá­še­na na juni­or han­d­ling, ale nemě­la moc času na tré­nink, pro­to­že před výsta­vou jsme byli na dovo­le­né a ona potom ješ­tě na taneč­ním sou­stře­dě­ní s Move 21. Neby­lo divu, že se jí do kru­hu moc nechtě­lo, že se nebu­de ztra­p­ňo­vat atd. nako­nec se mi ji poved­lo uke­cat, ona si to vyzkou­še­la a nako­nec si odvez­la si krás­ný pohár 🙂

 

Fot­ky z výstavy