Vánoce v létě

IMG_20150704_194445_045 (2)Vče­ra byly zno­vu váno­ce, neb jsem si na poš­tě vyzve­dl balí­ček z jůkej, výsle­dek bar­te­ru s jed­ním ze čle­nů B&B fóra. 3 VPH patř obchod­ní znač­ce Boots, jed­na je legen­dár­ní Hai Kara­te. Krém od real Sha­ving Com­pa­ny.

Vče­ra večer jsem spáchal oho­le­ní po 24 hodi­nách jen pro­to, abych mohl Kara­te vyzkou­šet. A je to legen… počkej­te si …dár­ní! :D Hut­ná koře­ni­tá vůně, je cítit ješ­tě ráno po pro­bu­ze­ní, na dla­ních zůstá­vá jeho vůně veli­ce dob­ře patr­ná i po dvo­jím umy­tí rukou. Slo­že­ním to sice není výkvět zele­né kos­me­ti­ky, ale to mi v tom­to pří­pa­dě vůbec neva­dí.

Ostat­ní tři VPD mají také vel­mi pří­jem­né vůně, budu postup­ně zkou­šet.