ZDP=BH

Hemi dnes úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku, BH. Děku­ju kámo, udě­lal jsi mi obrov­skou radost!   Chůze na vodít­ku již tra­dič­ně slab­ší, ale když si vzpo­me­nu, jak cho­dil (nebo spí­še tahal a rval na vodít­ku) ješ­tě před půl rokem, je ten výsle­dek skvě­lý. Nut­no ale zmí­nit, že když jsem Hemí­ka viděl odha­dem půl met­ru od nohy a skoro…

Evropská výstava chodských psů

Díky Kar­lo­vi Perout­ko­vi a všem dotče­ným za orga­ni­za­ci prv­ní Evrop­ské výsta­vy chod­skýc psů‬. Bylo úžas­né vidět tolik choďá­ků pohromadě.Odchodili jsme si kruh a skon­či­li, stej­ně jako drti­vá vět­ši­na, s hod­no­ce­ním VD. Udě­la­li jsme si také pár fotek s nastá­va­jí­cí­mi nevěsta­mi a šupajdi­li zpět směr Vim­perk, neb jsme si odsko­či­li z dovo­le­né na Šuma­vě, kte­rou trá­ví­me s par­tou kama­rá­dů ve skaut­ském tábo­ře. Hemi…

Orient Ray

Dora­zi­ly mě prv­ní potáp­ky, oran­žo­vé Ori­ent Ray kou­pe­né mimo pro­dej­ní vlák­no od zdej­ší­ho čle­na. Ráno v sedm jsem volal na poš­tu, abych se dozvě­děl, že mi je doru­čí mezi dva­nác­tou a jed­nou hodi­nou. To bych nevy­dr­žel,  a pro­to jsem si balík nechal na poš­tě a dojel si pro ně přes celé měs­to sám. Ces­tou zpět rov­nou k hodi­ná­ři, aby mi…

Chronobundus má první oběť

Zlý a obá­va­ný vir Chro­no­bun­dus, o kte­rém jsem již psal, má prv­ní oběť. Posed­lý tím­to zákeř­ným vetřel­cem jsem nedo­ká­zal odo­lat šíle­né­mu nutká­ní už koneč­ně kou­pit něja­ké hodin­ky. Malá lest, kdy jsem na tchýni vydin­dal zla­té Prim­ky po Lud­víč­ko­vi, bohu­žel neza­bra­la. Snad za to může také fakt, že jsem tyto hodin­ky odne­sl k hodi­ná­ři na ser­vis, na mís­to abych je…

Chronobundus

Ach jo, vypa­dá to, že jsem chy­til dal­ší virus. Po náka­ze zákeř­ným kme­nem bacillus břitvo­mi­lus, jehož násled­ky postup­ně úspěš­ně regu­lu­ji tak, aby mi při­ná­šel radost, se u mě začí­na­jí pro­je­vo­vat váž­né pří­zna­ky chro­no­bun­du­su. Prv­ní pro­je­vy jsou hro­zi­vé; jakmi­le zamhou­řím oko, vyvsta­nou pře­de mnou růz­no­ba­rev­né cifer­ní­ky s roz­to­div­ný­mi ručič­ka­mi, kte­ré se v šíle­ném der­viš­ském tan­ci pro­ře­zá­va­jí do mé peně­žen­ky. Mrkají…

Tak jsem chtěl jít se svou dra­hou ženou na dob­ré kafe někam do kli­du, záku­sek a tak. No, skon­či­li jsme v IGY. Mar­ně pře­mýš­lím, jest­li něja­ké mís­to nesná­ším více. Jo, jed­no tako­vé je, Mer­cu­ry. Člo­věk se holt nemá moc těšit.   Powered by Jour­ney. via IFTTT

…protože nám začal kapat bojler…

Ces­tou z cvi­čá­ku jsem zajel do Bau­ma­xu, pro­to­že nám začal kapat boj­ler — hadič­ka s odvo­dem hor­ké vody, abych byl přes­ný. Hadič­ku jsem úspěš­ně kou­pil, spo­lu s dal­ší­mi, jak se poz­dě­ji uká­za­lo nepo­třeb­ný­mi, náhrad­ní­mi díly. Po obě­dě jsem zavřel vody, vypnul pojist­ky, došel si do gará­že pro správ­ný klíč a začal s demon­tá­ží. Došel jsem si do gará­že pro ten­to­krá­te už…

Máme dvounulku!

Ne, není řeč o mou­ce, ale o pso­vi. Hemi dnes absol­vo­val RTG DKK a DKL u MvDr. Ekra v Hrad­ci Krá­lo­vé. Kyčle i loket­ní klou­by jsou napros­to v pořád­ku! Vidět ho ale, jak tam po nar­kóze uva­dá až je úpl­ně bez­vlád­ný, to bylo něco hrozného.

Úspěch v Brně

Po prv­ním mís­tě v kra­ji, dru­hém v Čechách, umís­ti­la se dnes Kat­či­na sku­pi­na Move21 na bron­zo­vém mís­tě v Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v Brně! Gratulujume!