Opět na kádéčku

Rok se s rokem sešel, ty vole to je ale klišé, a my jsme opět na lou­ce upro­střed lesů, bez pořád­né­ho sig­ná­lu, zato s pořád­ným kadi­bud­ka­mi a pořád­ně ledo­vou vodou. A těší­me se na to…

5.kjú

Maty v sobo­tu v Brně úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku v živo­tě a zís­kal 5.kjú v ken­dó. ŠIKULA!

Dnes, před čtyřmi lety

Přes­ně před čtyř­mi lety dostal náš život zce­la nový roz­měr. Do naší rodi­ny při­byl dal­ší člen. Nepři­ne­sl ho čáp ani vrá­na. Při­jel s námi z Letín­ské kovár­ny a celou ces­tu pro­le­žel a pro­spal na mém klí­ně. Byl malý, chlu­pa­tý a hroz­ně roz­to­mi­lý. Chlu­pa­tý a roz­t­mi­lý je stá­le. Malý, to už ovšem ne. Vyros­tl z něj oprav­du pěk­ný pacho­lek. Říká­me mu Hemi.

Kendo

9. pro­sin­ce uspo­řá­dal Maty­ho domá­cí oddíl 1. tré­nink ken­dó s rodi­či a přá­te­li.
“V ten­to pátek jsme upo­řá­da­li setká­ní čle­nů klu­bu, při kte­rém si moh­li pozva­ní hos­té vyzkou­šet ken­dó. Rodi­če vidě­li pokrok, kte­rý jejich dítě za uply­nu­lých 12 měsí­ců udě­la­lo, přá­te­lé zjis­ti­li, že tré­nink ken­dó není žád­ná “pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou”. Ať tak či onak, tré­nink jsme si uži­li ve výbor­né atmo­sfé­ře a děku­je­me všem zúčast­ně­ným.” http://kusanagi.cz/

[su_button url=“https://photos.google.com/share/AF1QipNN-4f3bMuvSY_WpMMENgsGrzL-Y_rAEMPsMsQ_ePYGqihJW7_X6RTbOJLk4-ROvA?key=Y245eXJDeDFPQkxTYV9Ca2NDVWNTNm9ENUM3bkp3” target=“blank” style=“stroked” icon=“icon: camera-retro”]Fotky na Goo­gle Photos[/su_button] [su_button url=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/661” target=“blank” style=“stroked” background=“#ef2d36” icon=“icon: camera-retro”]Fotky u nás[/su_button]

Chlapi

  Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400   Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400

Plot

Děti mají dnes za úkol natřít brá­nu a ten kou­sek kova­né­ho plo­tu, kte­rý tam zbyl. Tak uvi­dí­me,  a) jest­li ho vůbec natřou b) jak se jim to pove­de c) jest­li se při tom navzá­jem nese­že­rou lás­kou Na při­lo­že­ných obráz­cích vle­vo a dole je sleč­na Kačen­ka při natí­rá­ní plo­tu v roce 2004.          

Paragán…

Z tera­sy nade mnou (na návštěvě) ten náš blbloun sko­čil dolů, pro­to­že za plo­tem na dru­hé stra­ně pozem­ku se obje­vil cizí pes. Udě­la­lo se mi v té chví­li špatně…Hemi je ale naštěs­tí v pořád­ku. BTW, měřím pocti­vých 186 cm. On tam byl naho­ře s námi, ležel mi u nohou a najed­nou… zmi­zel. A než nám došlo, co se sta­lo, už zuři­vě ště­kal u plo­tu.

Telegram od dcery

Dce­ra nám posla­la tele­gram 🙂 Ode­slá­no z tele­fo­nu kde­si dale­ko na cestách, vytiš­tě­no na bez­drá­to­vé tis­kár­ně při­po­je­né ke Cloud­Prin­tu. Šikul­ka.

První pilotky

Dnes jsem měl popr­vé na ruce Steinhart Avi­ati­on kou­pe­né na fóru od Bam­ber­ga. Veli­ce poho­dl­né noše­ní, per­fekt­ně čitel­ný vel­ký cifer­ník, jen ta datumov­ka moh­la být pro mé stár­nou­cí oko tro­chu vět­ší, ale oce­ňu­ji její tvar a nato­če­ní, pro­to­že obec­ně datumov­ku na čtyř­ce nemu­sím. Doko­na­le čitel­né, kon­trast ruček a cifer­ní­ku je skvě­lý, tvar ruček úžas­ný. Luma krás­ně bílá…

Podzimní pes

Dnes odpo­led­ne jsme po vel­mi dlou­hé době byli na pro­cház­ce na Hlu­bo­ké. Vlast­ně jsme se vyda­li za Belou z Vlčí­ho dolu z chov­né sta­ni­ce od Závi­šo­va pomní­ku. Uži­li jsme si krás­nou pro­cház­ku kolem řeky, psi se vyblb­li a vylí­ta­li.

Amélie, Amélie…

Via Ala­man­ni Lui­gi, 37R Na ces­tě z nádra­ží ve Flo­ren­cii jsme v jed­né zastr­če­né ved­lej­ší chod­bič­ce našli kro­mě něko­li­ka auto­ma­tů (napří­klad i ústa prav­dy). Powered by Jour­ney.