Huawei modem v Linuxu

Pokud modem Hua­wei E311 pře­sta­ne v Linu­xu mode­mo­vat jsou dvě ces­ty k nápra­vě, dlou­há a krát­ká. Nej­pr­ve tu krát­kou: sudo usb_modeswitch ‑v 0x12d1 ‑p 0x14fe ‑V 0x12d1 ‑P 1506 ‑M 55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000 A ta dlou­há: Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/udev/rules.d/50-huawei.rules a při­dá­me násle­du­jí­cí řádek: ATTRS{idVendor}==“12d1”, ATTRS{idProduct}==“14fe”, RUN+=“usb_modeswitch ‚%b/%k‘ ” Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe a při­dá­me: # Hua­wei E352 Default­Ven­dor= 0x12d1 DefaultProduct=0x14fe TargetVendor=…

Příhoda s trubičkou

Vče­ra poz­dě v noci jsem na Revíč­ka nasa­dil kože­ný řemen. Jakmi­le zapadla prv­ní stě­žej­ka a ozva­lo se “cvak”, cvaklo to i mě. Nechal jsem v řeme­nu tako­vé ty kovo­vé výztu­hy, co se dáva­jí asi k šrou­bo­va­cím stě­žej­kám. A samo­zřej­mě, řemen už nešel sun­dat, pro­to­že jsem se vystě­žej­ko­va­čem nedo­ká­zal dostat mezi nožič­ku a tu tru­bič­ku. Nadáv­ky, hru­bá síla, “já to vytrh­nu”, “ty vo..e…

Carpaccio ála Kuzbík

Při dneš­ním čtvr­tém hole­ní břitvou jsem již vel­mi dob­ře zvlá­dl prv­ní prů­tah, dokon­ce i vět­ší část obtíž­ných míst kolem brad­ky a pěnu z břitvy zku­še­ně otí­ral o zápěs­tí levé ruky — prak­tic­ky přes­ně tam, kde jinak nosím hodin­ky. Břitvu jsem po dokon­če­ní prv­ní­ho prů­ta­hu peč­li­vě a vel­mi opa­tr­ně obtá­hl na řeme­nu, napě­nil tvá­ře a udě­lal něko­lik prv­ních tahů. Očis­tím břitvu a najed­nou z ruky…

Objev! Chronobundus leze do peněz!

Čeští věd­ci v čele s Ing. MUDr. Bohusla­vem Cho­cho­louš­kem uči­ni­li prů­lo­mo­vý objev. Nemoc zva­ná chro­no­bun­dus se může své­mu hos­ti­te­li vel­mi nevy­pla­tit. U sle­do­va­né­ho objek­tu stouply nákla­dy na hodin­ky a pří­slu­šen­ství o více než 20000 % za posled­ní dva měsíce.

Tábor 2015

Dnes odpo­led­ne jsme Maty­ho odvez­li na tábor Path­fin­de­ru. Nemohl se dočkat. Vza­li jsme to tro­chu okli­kou, neb jsme se chtě­li ješ­tě tro­chu pro­jít, i když bylo vedro na pad­nu­tí. A tak jsme za Husin­cem sje­li dolů k řece a zku­si­li se pro­jít po bře­hu. No, neby­la to žád­ná slá­va. Nejdří­ve ohra­da s krá­va­mi, potom zele­ná houš­ti­na namís­to ces­ty. Mělo tam být…

Přišel balíček z upravse.cz

Výba­vu ve slo­že­ní uve­de­ném níže jsem si objed­nal v nedě­li večer na upravse.cz. Nevo­lil jsem ty nej­lev­něj­ší vari­an­ty, ani ty s dob­rým pomě­rem cena / výkon. Chci za své pení­ze sluš­né pro­duk­ty, kte­ré budu rád a dlou­ho pou­ží­vat. Tak uvi­dí­me. Objed­ná­ny byly tyto polož­ky: Holi­cí stro­jek Mühle R89 (749) Štět­ka na hole­ní Mühle 099 K257 (1149) Tay­lor of Old…

Po dlouhé době opět na cvičáku

Po dlou­hé době opět na cvi­čá­ku. Šlo to ale lépe, než jsem čekal. Hemi byl divo­ký a spla­še­ný jako vždyc­ky, na pla­ce tahal jako kůň, když dlou­ho sedí­me a čeká­me až na nás při­jde řada, tak se nudí a kňu­čí. A samo­zřej­mě na všech­ny oko­lo vrčí a ště­ká, pro­to­že musí být kápo všech psů. Powered by Jour­ney. from Tum­blr http://bit.ly/19C9oU4 via…

Rozhodl jsem se, že do sebe budu něco investovat. Pro začátek něco do holení. Nejdřív jsem si…

Roz­ho­dl jsem se, že do sebe budu něco inves­to­vat. Pro začá­tek něco do hole­ní. Nejdřív jsem si mys­lel, že věci na hole­ní v poho­dě nakou­pím v jaké­ko­liv dro­gé­rii, ale to jsem se sple­tl. Ano, pokud člo­věk chce rekla­mou pro­pa­go­va­né výrob­ky, tak je výběr oprav­du vel­ký, ale břit do Gillet­te za stov­ku a více oprav­du nechci. Roz­ho­dl jsem se,…

Kolem řeky

Poho­da a klid. Šli jsme po poli do Rož­no­va a potom kolem řeky zpět. U poto­ka za dubem jsem popr­vé v živo­tě spat­řil led­ňáč­ka ve vol­né pří­ro­dě. Při­le­těl přes řeku a sedl si na mla­dou olši pří­mo pře­dem mnou. Chvil­ku seděl, nechal se vyfo­tit a potom odle­těl pro­ti prou­du potoka.

Filmy za pade…

Kino Kot­va při­pra­vi­lo veli­ce zají­ma­vou a popu­lár­ní akci. V rám­ci Fil­má­nie byly vstu­pen­ky na vybra­né fil­my za 50 korun kus. Není to úžas­né? Shléd­li jsme spo­leč­ně čes­ký film Tři brat­ři (až na Maty­ho, kte­ré­mu se film líbil, to pro nás všech­ny bylo zkla­má­ní), Eva a já potom ješ­tě špa­něl­ský film Divo­ké his­tor­ky a děti Tuč­ňá­ky z Mada­gaska­ru. Byl to fajn…

Nedostatek místa v úložišti

…K mému pře­kva­pe­ní i rados­ti jsem zjis­til, že tele­fon je root­nu­tý, což mi ušet­ří spous­tu času a labo­ro­vá­ní, uži­va­tel­ská základ­na toho­to mode­lu totiž prak­tic­ky nee­xis­tu­je. Vše cho­di­lo a fun­go­va­lo jak má, jen v Tita­ni­um Bac­ku­pu jsem obje­vil pár apli­ka­cí, kte­ré nemoh­ly být z Desi­re, na Leno­vu také neby­ly a přes­to jsou v Tita­niu vidět. Nicmé­ně jsem to neře­šil. Pros­tě něja­ký pozůsta­tek od minu­lé­ho majitele…

Huawei Ascend G300 Rooting

Kač­ka dosta­la k před­mi­nu­lým váno­cům tele­fon Hua­wei G300, čímž se sta­la drži­tel­kou dvou prven­ství: jed­nak měla nej­mo­der­něj­ší a nej­rych­lej­ší tele­fon v naší domác­nos­ti (já měl v té době HTC Desi­re a Eva svou bílou Xpe­rii X8) a jako jedi­ná ho nemě­la root­nu­tý. Což jí neva­di­lo. Pak ale postup­ně pře­sta­lo sta­čit úlo­žiš­tě v tele­fo­nu a při­šla nová pamě­ťo­vá kar­ta (8 GB) a v posled­ní době už tele­fon jen padal, a pokud nepa­dal, vle­kl se jako šnek. A tak sou­hla­si­la s rootem.

Android download fail fix

HTC Desi­re s cus­tom ROM nestáh­ne z Mar­ke­tu žád­nou apli­ka­ci vět­ší než 5 MB, byť v úlo­žiš­ti je mís­ta dost. Řeše­ní, buď přes Ter­mi­nal emu­la­tor v tele­fo­nu nebo pomo­cí Andro­id SDK.

Nastavení grubu2 na VESA mód

Po insta­la­ci Ubun­tu ser­ve­ru na sta­rý AMD počí­tač s pra­sta­rou VESA PCI gra­fi­kou (žád­né chla­ze­ní) je výstup na moni­tor neči­tel­ný. sudo gedit /etc/default/grub GRUB_GFXMODE=640x480 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=640x480 (pokud nee­xis­tu­je, při­dat) $ su # grub-mkcon­fig ‑o /boot/grub/grub.cfg        

Jak nahodit internet bez klikátka

Upgra­de Crun­chban­gu se nepo­ve­dl, skon­čil jsem na pří­ka­zo­vém řád­ku, xka nena­běh­nou. Potře­bu­ji se při­po­jit k inter­ne­tu, abych mohl stáh­not chy­bě­jí­cí balíč­ky a upgra­de dokon­čit. sudo nano /etc/network/interfaces a při­dat řád­ky: auto eth0 ifa­ce ifa­ce eth0 inet dhcp Restart sítě: sudo /etc/init.d/networking restart Alter­na­tiv­ní způ­sob pro pří­pad neú­spě­chu: sudo ifdown eth0 sudo ifup eth0

How to install Crunchbang Linux on an old IBM laptop

Yes­ter­day I managed to buy a T42 laptop manu­factu­red by IBM in 2004. The com­pu­ter looks like new, no bru­i­ses or even cracks, nothing like that, the key­bo­ard and all the plas­tic parts untou­ched. Tou­ch­pad does not seem to have been used at all. The dis­play is per­fect­ly clear and cle­an. So I was sear­ching, and found a wor­ka­round here,…

Koss Porta Pro — slušný oddíl

Před lety jsem si udě­lal radost a kou­pil si nové Por­ty, po té, co mi ode­šly sluš­né She­nhe­i­se­ry. Koss Por­ta Pro má doži­vot­ní záru­ku, tak­že vám je opra­ví nebo vymě­ní kdy­ko­liv se vám na nich něco podě­lá, nebo si je podě­lá­te sami. Ty moje utr­pě­ly prv­ní vel­ké zra­ně­ní od Kačen­či­na zakrslé­ho krá­lí­ka. Pře­kou­sl kabel k mušli, hajz­lík jeden. Tenkrát…

Shutter

Aby fun­go­va­lo web cap­tu­re a úpra­vy obráz­ků je v Linux Min­tu potře­ba doin­sta­lo­vat balíč­ky: sudo apt-get install gno­me-web-pho­to lib­goo-can­vas-perl nautilus-sendto 

Jednoduchý uploader

Při pro­čí­tá­ní fóra na root.cz jsem nara­zil na super apli­ka­ci, uplo­a­der. Co tenhle malin­ký php open-sour­­ce pro­jekt umí? Pod­le názvu lze odha­do­vat, že umí něco někam nahrát. A to je přes­ně ono. Potře­bu­ji někam do fóra nebo na FB dát link na fot­ku nebo jaký­ko­liv jiný sou­bor, kte­rý zatím nemám na svém webu — jed­no­du­še přes…

Aktuální překlady

Hla­va děra­vá si musí vše zapsat. Tak­že pro­jek­ty, na jejichž pře­kla­dech se podí­lím nebo je vedu. Lea­flet Maps Mar­ker Free/Pro < Glot­Press Tita­ni­um Bac­kup Translati­ons — Crow­din Jui­ce­De­fen­der Translati­ons — Crow­din Pla­yer­Pro Translati­ons — Crow­din Smart Key­bo­ard Translati­ons — Crow­din cloud­print andro­id Translati­ons — Crow­din Czech (cs) : Tem­pla­te “cin­na­mon” : Translati­ons : Series isadora :…