Tour d’abeceda

Dnes bylo,stejně jako vče­ra, krás­né poča­sí, a pro­to jsme vyra­zi­li na výlet. Kač­ka s námi bohu­žel nemoh­la jet, pro­to­že si kama­rád­ka­mi domlu­vi­la bow­ling. A tak jsme vyra­zi­li pou­ze s obě­ma štěňa­ty (Matym a Hammym). Cílem dneš­ní výpra­vy byla ves­nič­ka Slav­če, odkud jsme vyra­zi­li na okruž­ní ces­tu spo­je­nou s odlo­vem osmi kešek ze série Abeceda.

Auto jsme zapar­ko­va­li na návsi ve Slavči, u Kul­tur­ní­ho cen­t­ra (tak se to oprav­du jme­nu­je), zka­lib­ro­va­li “dží­pí­je­jes­ku” a vyra­zi­li. Ač se u nás v Roud­ném zdá­lo, že bylo krás­ně tep­lo, tady tep­lo­ta o pár stu­pín­ků kles­la. Pocit chla­du se ješ­tě zesí­lil, když jsme vyšli na ote­vře­né lány kou­sek za ves­ni­cí. Pěk­ně a stu­de­ně to fou­ka­lo. Pol­ní ces­ta, po kte­ré jsme šli byla už tro­chu roz­bahně­ná, ale štěňa­tům to neva­di­lo a vese­le si to mas­ti­la zkr­ze lou­že a blá­tíč­ko. Prv­ní polo­vi­na ces­ty byla keš­ka­mi doslo­va zasy­pa­ná, tak­že Maty krá­čel cel­kem rych­le a zve­se­la (“Dneska tu není Kač­ka, tak mi nebu­de krást keš­ky.”) Prv­ní z dneš­ní osmič­ky (GC3WRYYna nás čeka­la kou­sek za ves­ni­cí a potom to šlo cel­kem rych­le. Ces­tou nás době­hl kon­ku­renč­ní tým, kte­rý jsme nako­nec necha­li, aby šel před námi, pro­to­že s Matym to pře­ce jen neby­lo nej­rych­lej­ší. Na jed­nom mís­tě (na mapě mezi dru­hou a tře­tí keš­kou, u stat­ku, kte­rý je tam vidět) se za námi najed­nou ozva­lo: “Hele, ten led mě une­se!” a když jsme se oto­či­li, spat­ři­li jsme Matýs­kův beze­lstný výraz na tají­cím ledu pár met­rů od bře­hu malé­ho ryb­níč­ku. Naštěs­tí se neprobořil.

Ve dvou keš­kách jsme našli pou­káz­ky na geo­z­mrz­li­nu a od té doby nemlu­vil Maty o ničem jiném. Zpo­čát­ku se domní­val, že si na tu zmrzku dojde­me hned, jak se vrá­tí­me z vycház­ky a že za jeden kupón bude dostá­vat zmrzku už navždy. Jo, také nevě­děl, co je to “pou­káz­ka”, defi­ni­ce, že je to “zla­tý kupón” mu napros­to stačila.

Hamy celou ces­tu pobí­hal kolem nás a náram­ně si uží­val. Potka­li jsme jen dva nebo tři psy, tak­že i po této strán­ce byl napros­tý klid.

[nggalle­ry id=55]