TomatoUSB na Asus WL-500gP v2

Dis­c­lai­mer: Ten­to návod píšu pře­de­vším sám pro sebe. Jed­nak pro­to, abych si ho nemu­sel pama­to­vat, až budu příš­tě zase něco vyvá­dět s rou­te­rem a také jako slo­ho­vé cvičení.

Asi před rokem jsem kou­pil rou­ter ASUS WL-500g Pre­mi­um v2. Náš sta­rý WRT-311 se neu­stá­le restar­to­val, byl poma­lý, no pros­tě to neby­lo ono. Jed­ním z důvo­dů ke kou­pi prá­vě toho­to mode­lu, samo­zřej­mě kro­mě ceny, byla sku­teč­nost, že je vyba­ven dvě­ma USB slo­ty a mož­nos­tí nahrá­ní alter­na­tiv­ní­ho fir­m­wa­ru. Samo­zřej­mě se tedy nabí­zí mož­nost při­po­jit k němu exter­ní disk, kte­rý bude pří­stup­ný pro všech­ny počí­ta­če, table­ty, čteč­ky i tele­fo­ny v naší domác­nos­ti (2x note­book, 1x desktop, 2x tablet, 3x Kindle a 2x tele­fon). Exis­tu­je bez­po­čet návo­dů, jak na této mašin­ce zpro­voznit tře­ba web ser­ver, ale my si vysta­čí­me, zatím, s USB diskem.

Ori­gi­nál­ní FW byl sice pěk­ný na pohled, ale rou­ter s ním byl doce­la poma­lý a poměr­ně nesta­bil­ní. Záhy tedy vyvsta­la otáz­ka jak nahra­dit původ­ní FW v rou­te­ru mno­hem rych­lej­ší, spo­leh­li­věj­ší, no pros­tě mno­hem lep­ší ver­zí FW. Jako ide­ál­ní začá­tek se jevil tak­zva­ný „Ole­gův FW“. Všich­ni ho dopo­ru­čo­va­li a vyzve­dá­va­li do nebes, tak po pročte­ní něja­ké doku­men­ta­ce a dis­kus­ních pří­spěv­ků o mož­ných pro­blé­mech jsem ho nain­sta­lo­val. Vzhle­dem se drží původ­ní­ho FW, je ale rych­lej­ší a mno­hem, mno­hem sta­bil­něj­ší – za asi rok pou­ží­vá­ní ani jed­nou nespa­dl. Jak už to bývá, kaž­dá min­ce má dvě strán­ky. Při změ­ně jaké­ho­ko­liv para­me­t­ru v nasta­ve­ní bylo nut­né rou­ter restar­to­vat, aby se změ­ny pro­je­vi­ly, při­dá­vá­ní a kon­fi­gu­ra­ce USB dis­ku byla dost nein­tu­i­tiv­ní a zdlou­ha­vé – nasta­vil jsem nový disk, restar­to­val rou­ter, zjis­til, že mám v kon­fi­gu­ra­ci chy­bu, opra­va, zno­vu restart, atd. Chy­bě­lo mi sle­do­vá­ní vytí­že­ní sítě a pro­vo­zu jed­not­li­vých IP adres, vím, v domá­cím pro­stře­dí cel­kem zby­teč­nost, ale mě se to líbí a baví mě to J. Down­lo­ad mana­žer také nefun­go­val zce­la pod­le mých představ.

Na Toma­toUSB jsem nara­zil náho­dou, na You­Tu­be. Zalí­bi­lo se mi a tak k insta­la­ci neby­lo dale­ko. Tak jde­me na to.

Co budeme potřebovat

 • V prv­ní řadě fir­m­ware – ze strá­nek Toma­toUSB stáh­ne­me balí­ček s FW pro daný rou­ter, popří­pa­dě může­me pou­žít upra­ve­né ver­ze toho­to FW, tzv. mody. Já jsem pou­žil mod od Shi­bby­ho. Balí­ček roz­ba­lí­me někam na disk v počítači.
 • Win­dows – SW, kte­rý bude­me pou­ží­vat pra­cu­je pou­ze pod Win­dows. Sice exis­tu­je postup i pro Linux, samo­zřej­mě v pří­ka­zo­vé řád­ce, ale tak hard­co­re ješ­tě nejsem.
 • Samo­zřej­mě rou­ter J a LAN kabel
 • Pro jis­to­tu měj­me při­pra­ve­ný ori­gi­nál­ní FW od Asu­su, pro pří­pad, že by se nám něco nepovedlo.

Flashujeme

 1. Na počí­tač nain­sta­lu­je­me SW z CD k rou­te­ru, pokud nemá­me CD, dá se SW stáhnout
 2. V síťo­vých při­po­je­ních (Ovlá­da­cí panely\Všechny polož­ky Ovlá­da­cích panelů\Centrum síťo­vých při­po­je­ní a sdí­le­ní –> Změ­nit nasta­ve­ní adap­té­ru) změ­ní­me nasta­ve­ní LAN por­tu na pev­nou IP adre­su 192.168.1.100 (coko­liv nad 100 je bez­peč­né), mas­ka sítě 255.255.255.0, brá­na je 192.168.1.1, což je adre­sa naše­ho routeru.
 3. Rou­ter vypne­me (vytáh­ne­me napájení).
 4. Rou­ter odpo­jí­me od WAN.
 5. Rou­ter při­po­jí­me kabe­lem k počítači.
 6. Na zad­ní stra­ně rou­te­ru stisk­ne­me tla­čít­ko RESET, drží­me ho a opět při­po­jí­me napájení.
 7. Stá­le drží­me RESET, dokud dio­dy na před­ní stra­ně rou­te­ru nezač­nou blikat.
 8. Spus­tí­me aplikaci ??????
 9. Vybe­re­me sou­bor s FW a stisk­ne­me „Uplo­ad“.

Po cca 2 až 4 minu­tách je hoto­vo, rou­ter se restar­tu­je a měli bychom se při­hlá­sit do čer­s­tvě uzrá­lé­ho rajčátka.

Pokud upgra­du­je­me z Toma­to nebo jiné­ho jeho for­ku či modu, je vše již nasta­ve­né. Pokud pře­chá­zí­me z jiné­ho FW dopo­ru­ču­jí auto­ři sma­zat kom­plet­ně NVRAM – scre­en. Pozor, tím dojde ke kom­plet­ní­mu sma­zá­ní všech dat ulo­že­ných v rou­te­ru, tedy i IP adre­sy a nasta­ve­ní WAN a hes­la, či zabez­pe­če­ní wifi. Pokud si nasta­ve­ní WAN nepa­ma­tu­je­me, je na čase si ho někam pozna­me­nat – tře­ba for­mou printscreenu.