Tipy a vychytávky pro Debian edici distribuce Linux Mint


Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /data/web/virtuals/24611/virtual/www/wp-content/plugins/themify-builder/classes/class-themify-builder.php on line 2234

Linux Mint je skvě­lá dis­tri­buce, kte­rá fun­gu­je out-of-the-box. Vyni­ka­jí­cí je, že běží obstoj­ně rych­le i na kom­pech, kte­ré pou­ží­va­jí děti, jeden Athlon 3600+ s 1,7 GB RAM a nadu­pa­nou gra­fic­kou kar­tou, i na Pen­tiu 4 3.4 GHz s jed­ním gigem pamě­ti. Ovla­da­če veš­ke­ré­ho HW nejsou abso­lut­ně žád­ným pro­blé­mem. U dětí je to oprav­du nain­sta­luj a jeď, na mém noťa­su je vhod­né ješ­tě něco dopl­nit. Vět­ši­nou něja­ké apli­ka­ce, kte­ré nejsou sou­čás­tí stan­dard­ní insta­la­ce plus pár věcí kvů­li kom­pi­la­ci ze zdrojáků.

Repozitáře a zdroje

 1. Změ­ní­me repo­zi­tá­ře tak, aby uka­zo­va­ly na Debi­an balíč­ky. Důvo­dem je rych­lej­ší aktu­a­li­za­ce a tudíž moder­něj­ší sys­tém při zacho­vá­ní sta­bi­li­ty a spo­leh­li­vos­ti. (Pou­ze pro LMDE, nepo­u­ží­vat u Ubuntu*-based ver­zí!)
  sudo apt-get update
  sudo nano /etc/apt/sources.list
 2. Obsah sou­bo­ru sources.list sma­že­me a dopl­ní­me. Namís­to AU lze samo­zřej­mě pou­žít jaké­ko­liv jiné zrca­dlo. Repo­zi­tá­ře Goo­glu nechá­vám vypnu­té.
  deb http://ftp.au.debian.org/debian stable main contrib non-free
  deb-src http://ftp.au.debian.org/debian stable main contrib non-free
  
  deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
  deb-src http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
  
  deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
  deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
  
  #Third Parties Repos
  #Debian Multimedia
  deb http://www.las.ic.unicamp.br/pub/debian-multimedia/ stable main
  #Google Chrome
  # deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main
  
  # deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
  # deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main

  Sources.list může­me napl­nit i alternativně:

  deb http://ftp.us.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
  deb-src http://ftp.us.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
  
  deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
  
  #deb-multimedia.org
  deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free
  
  #Oracle VM VirtualBox
  deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian wheezy contrib non-free
 3. Násle­du­je obli­gát­ní
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get dist-upgrade
  sudo reboot
 4. Pokud chce­me dotáh­nout pře­mě­nu na Debi­an až do kon­ce, pokra­ču­je­me kon­t­ro­lou sou­bo­ru /etc/issue, kte­rý by měl obsa­ho­vat
  Debian GNU/Linux 7.0 \n \l

  a sou­bo­ru /etc/issue.net, kde bychom měli najít

  Debian GNU/Linux 7.0

  a v nepo­sled­ní řadě /et­c/os-rele­a­se, kde by mělo být

  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 7.0 (wheezy)"
  NAME="Debian GNU/Linux"
  VERSION_ID="7.0"
  VERSION="7.0 (wheezy)"
  ID=debian
  ANSI_COLOR="1;31"
  HOME_URL="http://www.debian.org/"
  SUPPORT_URL="http://www.debian.org/support/"
  BUG_REPORT_URL="http://bugs.debian.org/"
 5. Doin­sta­lu­je­me balíč­ky, kte­ré bude­me potře­bo­vat
  sudo apt-get install mc nfs-common nfs-kernel-server ssh vlc filezilla gpointing-device-settings unetbootin stardict goldendict keepass2 gconf-editor googleearth inkscape graphicsmagick-libmagick-dev-compat intltool libatk1.0-dev libbabl-0.0-0-dev libgegl-0.0-dev libcairo2-dev libexiv2-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libgomp1 libgtk2.0-dev libjpeg-dev libtiff4-dev liblcms2-dev liblensfun-dev libpng12-dev libsqlite3-dev libstdc++6-4.4-dev libxml2-dev libopenexr-dev libcurl4-gnutls-dev libgphoto2-2-dev libdbus-glib-1-dev libgnome-keyring-dev fop librsvg2-dev libflickcurl-dev cmake subversion git gpsbabel-gui gpxviewer viking foxtrotgps gpscorrelate gpscorrelate-gui gpsman marble shutter lsb-cxx lsb-qt4 qt4-qmake libqt4-core libqt4-dev libgdal1-dev libqt4-sql-sqlite, libgeoclue-dev, libgeographiclib9, libgeographiclib-dev, libgeotranz3.1, libgeotranz3-dev, libproj-dev, libusb-0.1-4, libusb-dev

Vylepšení vzhledu fontů

do /home adre­sá­ře zko­pí­ro­vat sou­bor .fonts.conf s násle­du­jí­cím obsahem

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <match target="font">
  <edit name="autohint" mode="assign">
   <bool>true</bool>
  </edit>
 </match>
</fontconfig>

Fix videa v Chromu

/opt/google/chrome/google-chrome %U --disable-accelerated-compositing

Instalace Compizu

 1. Do /etc/apt/sources při­dat níže uve­de­ný řádek bez hashe, nain­sta­lo­vat com­piz a potom hned zako­men­to­vat zpět
  # deb http://http.us.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
  sudo apt-get install compiz-fusion-plugins-extra compizconfig-settings-manager
 2. do “apli­ka­ce spouš­tě­né při při­hlá­še­ní” při­dat com­piz –repla­ce
 3. restart

Instalace Darktable

git clone git://github.com/darktable-org/darktable.git
cd $HOME/darktable
./build.sh
cd build && sudo make install

Instalace QLandkarteGT

 1. Pře­pne­me do /home/vlad/compilling/
 2. Zadá­me pří­kaz
  svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qlandkartegt/code/QLandkarteGT/trunk QLandkarteGT
 3. Po sta­že­ní zdro­já­ků vytvo­ří­me adre­sář build_QLandkarteGT a pře­pne­me se do něj
  mkdir build_QLandkarteGT
  cd build_QLandkarteGT
 4. Spus­tí­me cma­ke – pokud zahlá­sí chy­bě­jí­cí balí­ky, musí­me je doin­sta­lo­vat
  cmake ../QLandkarteGT
 5. Zkom­pi­lu­je­me (kom­pi­la­ce trvá dost dlou­ho)
   make
 6. Při­dá­me pod­po­ru pro GPS Gar­min
  svn co https://qlandkartegt.svn.sourceforge.net/svnroot/ qlandkartegt/GarminDev/trunk GarminDev
 7. Opět vytvo­ří­me para­lel­ní adre­sář
  mkdir build_GarminDev
  cd build_GarminDev
 8. Zkom­pi­lu­je­me
  ccmake ../GarminDev
 9. Zkom­pi­lu­je­me
  sudo make
 10. A Celé to nain­sta­lu­je­me
  sudo make install
 11. Posled­ním kro­kem může ale nemu­sí být
  sudo ln -sf /usr/lib/qlandkartegt /usr/local/lib/qlandkartegt

Automount disků

do fstab při­dat tyto řádky:

192.168.1.42:/install /home/vlad/shares/server nfs defaults 0 0
192.168.1.42:/knihovna /home/vlad/shares/knihovna nfs defaults 0 0
192.168.1.42:/filmy /home/vlad/shares/filmy nfs defaults 0 0
/dev/sda4 /media/data ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0
/dev/sdb1 /media/traydisk ext3 defaults,noatime 0 2