Test domácího mýdla z ***** — První holení

Pou­ži­tá výba­va

  • Gillet­te NEW, short open comb
  • Žilet­ka Shark, pou­ži­ta potře­tí
  • Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm
  • Nivea bal­zám po hole­ní pro cit­li­vou pleť
  • Dvou­den­ní str­niš­tě
  • Voda měk­ká

Na prv­ní hole­ní jsem pou­žil hob­li­ny z mýdla a zalil je v mis­ce vlaž­nou až tep­lou vodou, štět­ku pono­řil do do hrn­ku hor­ké vody, a šel si dát sprchu. Po spr­še zba­vím štět­ku pře­by­teč­né vody, ale než­dí­mám ji. V mis­ce ale nechá­vám vodu, v níž jsem hob­li­ny máčel. Mýdlo má v tuto chví­li kon­zis­ten­ci Nutelly. Roz­mí­chá­vám pěnu, vytvá­ří se prak­tic­ky hned, zpo­čát­ku je hod­ně póro­vi­tá se spous­tou bub­li­nek. Ani po cca dvou minu­tách ale nijak zásad­ně nehoust­ne a mě je jas­né, že té vody bylo moc. Vlo­žil jsem pro­to mýdlo do nové mis­ky na štět­ku jsem ho leh­ký­mi krou­ži­vý­mi pohy­by nane­sl ješ­tě tro­chu a pokra­čo­vat v roz­mí­chá­vá­ní. Pěna zhoust­la, zpev­ni­la se a vel­mi dob­ře se naná­še­la na tvá­ře. Stro­jek po ní výbor­ně klouzal ani sebe­men­ší zadrh­nu­tí, a to ani mís­tech bez pěny, kte­rá byla potře­ba po tře­tím prů­cho­du ješ­tě tro­chu “přeš­mrnc­nout”.

Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1B3Vn7d via IFTTT