xTrend 9500 jako multimediální centrum

Pod vánoč­ní stro­me­ček roku 2013 jsme si nadě­li­li novou tele­vi­zi a nový sate­lit­ní rece­i­ver. Ten měl plnit zejmé­na dva úko­ly, kro­mě pří­jmu sate­lit­ní­ho vysí­lá­ní také nahrá­vá­ní pořa­dů, jejich edi­ta­ce a ucho­vá­vá­ní a násled­né pře­hrá­vá­ní (pro byl vybrán stroj zalo­že­ný na Linu­xu). Na “živé” vysí­lá­ní se dívá­me jen zříd­ka, důvo­dem jsou všu­dypří­tom­né a nám nesmír­ně pro­tiv­né reklam­ní blo­ky a self pro­mo…

Domácí filmová, seriálová a hudební zábava za pár kaček

Před něja­kou dobou jsem se náho­dou dostal k Raspber­ry Pi a napsal o tom pár řádek. Uká­za­lo se, že se tahle pidi­destič­ka dá pou­žít jako pře­hrá­vač médií, sice ne nej­rych­lej­ší, ale pou­ži­tel­ný. Odka­zo­va­ný člá­nek je ale už více než 14 měsí­ců sta­rý a já o rok moud­řej­ší :-). Jak tedy malin­ka fun­gu­je dnes a co se změ­ni­lo? Tak pře­de­vším, někdy začát­kem dub­na…