Jednoduchý uploader

Při pro­čí­tá­ní fóra na root.cz jsem nara­zil na super apli­ka­ci, uplo­a­der. Co tenhle malin­ký php open-sour­­ce pro­jekt umí? Pod­le názvu lze odha­do­vat, že umí něco někam nahrát. A to je přes­ně ono. Potře­bu­ji někam do fóra nebo na FB dát link na fot­ku nebo jaký­ko­liv jiný sou­bor, kte­rý zatím nemám na svém webu — jed­no­du­še přes…

Malé, opravdu malé RSS

Mám web­hos­ting u spo­leč­nos­ti Wedos, o VPS zatím neu­va­žu­ji, tak­že jsem hle­dal náhra­du, kte­rou bych mohl pro­vo­zo­vat na svém webu. Záro­veň jsem chtěl, aby byly fee­dy dostup­né na table­tu, popří­pa­dě v tele­fo­nu, nej­lé­pe v dedi­ko­va­né apli­ka­ci. Nako­nec jsem našel, Nývl­tem se stal Tiny Tiny RSS. Insta­la­ce je vcel­ku jed­no­du­chá, základ­ní návod je v češ­ti­ně na ser­ve­ru Root. Nebyl bych to…