Klubová výstava Hradec Králové 2017

O veli­ko­noč­ním víken­du jsme se s Hemim zúčast­ni­li klu­bo­vé výsta­vy v Hrad­ci Krá­lo­vé. Jel se mnou pou­ze Maty. [themify_is_logged_in]Eva muse­la zůstat doma, pro­to­že její mamin­ce neby­lo dob­ře a bylo potře­ba se o ni posta­rat. [/themify_is_logged_in]Dorazili jsme v pátek večer, těs­ně před šes­tou. K rados­tí a úle­vou jsem sezdal, že chat­ky, při­nejmen­ším ta “naše” pro­šly od minu­lé návštěvy čás­teč­ným upgra­dem. Ano, již jsme…

Evropská výstava chodských psů

Díky Kar­lo­vi Perout­ko­vi a všem dotče­ným za orga­ni­za­ci prv­ní Evrop­ské výsta­vy chod­skýc psů‬. Bylo úžas­né vidět tolik choďá­ků pohromadě.Odchodili jsme si kruh a skon­či­li, stej­ně jako drti­vá vět­ši­na, s hod­no­ce­ním VD. Udě­la­li jsme si také pár fotek s nastá­va­jí­cí­mi nevěsta­mi a šupajdi­li zpět směr Vim­perk, neb jsme si odsko­či­li z dovo­le­né na Šuma­vě, kte­rou trá­ví­me s par­tou kama­rá­dů ve skaut­ském tábo­ře. Hemi…

Oblastní výstava ČB

I přes naši aver­zi k výsta­vám jsme se roz­hod­li, že se této zúčast­ní­me, abychom nabra­li tro­chu zku­še­nos­tí. Posu­dek: Vel­ký pes, sil­ná kost­ra, sil­ná hla­va, nůž­ko­vý zkus, dob­ře nese­né ucho, rov­ný hřbet, tro­chu svět­lej­ší pále­ní a více ??? na hla­vě, dob­rá mecha­ni­ka pohy­bu, dob­ré osrs­tě­ní. Oce­ně­ní: V Pořa­dí: 1 Zada­né titu­ly: VT Hemi se tedy opět stal vítě­zem…

Vltavotýnská krajská výstava

Na neděl­ní kraj­ské výsta­vě psů v Týně nad Vlta­vou, mimo­cho­dem naší prv­ní, zís­kal Hem­mi titul Vítěz tří­dy (v mla­dých) se znám­kou V1. Po skvě­lém hod­no­ce­ní na svo­du, dal­ší vel­ká radost! Výsta­vu jsme bra­li pře­de­vším jako pří­le­ži­tost nasbí­rat zku­še­nos­ti pro výsta­vy příští. Pokud Hem­mi úspěš­ně pro­jde boni­ta­cí a bude uchov­něn, v čemž by mu moh­la zabrá­nit jen jeho výš­ka (57 cm při svo­du),…