Toulky s Hafíkem

Po loň­ské cel­kem dob­ré zku­še­nos­ti jsem si řekl, že Hafí­ka zku­sí­me i letos. A del­ší tra­su. Na poho­du a radost, ne na výkon. No, nako­nec jsme s Hemí­kem obsa­di­li pěk­né 14 mís­to z 30 v naší kate­go­rii. Ze strá­nek pořa­da­te­le si dovo­lu­je­me pře­vzít násle­du­jí­cí text: [themify_quote]Dne 29. 4. 2017 se konal 8. roč­ník Tou­lek s Hafí­kem. Pořa­da­te­lé z Výcvi­ko­vé­ho canis­te­ra­pe­u­tic­ké­ho sdru­že­ní HAFÍK z.s. při­pra­vi­li na přá­ní účastníků…

Hořický trek

Dáša Ben­dí­ko­vá z Hor­ní Pla­né svo­la­la na dru­hou břez­no­vou sobo­tu vycház­ku s choďá­ky kolem Hor­ní Pla­né. Sešlo se nás pěk­ných pár, cel­kem devět psů, z toho sedm choďá­ků. Před­po­klá­da­li jsme, že si pěk­ně v kli­du popo­ví­dá­me, pro­jde­me se a uži­je­me si pěk­né­ho slu­neč­né­ho dne, pej­s­ci kolem nás budou vese­le na vol­no běhat a hrát si spo­lu. Choďá­ci jsou pře­ce tako­vé klidné…

Podzimní pes

Dnes odpo­led­ne jsme po vel­mi dlou­hé době byli na pro­cház­ce na Hlu­bo­ké. Vlast­ně jsme se vyda­li za Belou z Vlčí­ho dolu z chov­né sta­ni­ce od Závi­šo­va pomní­ku. Uži­li jsme si krás­nou pro­cház­ku kolem řeky, psi se vyblb­li a vylítali.

Kolem Černé

Rela­tiv­ně krát­ká a nená­roč­ná pro­cház­ka kolem říč­ky Čer­ná, klid­nou kra­ji­nou prak­tic­ky bez lidí. Sle­du­je­me nauč­nou stezku, kte­rá nás pro­ve­de pod zří­ce­ni­nou hra­du Sokol­čí, kdo chce najít zde ukry­tou keš­ku bude se muset vydrá­pat až naho­ru. Krpál je to sluš­ný, stej­ně jako výhled ze zho­ra. Ten si ale moc neu­ži­je­te, máte-li s sebou kro­mě geo­ro­bot­ka i geopsa. Jedi­ným řešením…

Výšlap na Kleť

Chys­ta­li jsme se na vycház­ku s choďáč­ky v Pís­ku, ale na posled­ní chví­li jsme zjis­ti­li, že se vycház­ka odklá­dá. A pro­to­že jsme byli při­pra­ve­ni vyra­zit, jen jsme změ­ni­li cíl ces­ty — na Kleť. Je to s podi­vem, a je to také vel­ká han­ba, že jsme s Evou byli na Kle­ti popr­vé spo­leč­ně, pěš­ky. Jeli­kož byla ces­ta pěk­ná, rozu­měj lidu­prázd­ná, moc se…

Novoroční chodská vycházka

Kona­lo se ve Vodňa­nech, 4. led­na 2014. Účast­ni­lo se 9 chod­ských psů se svý­mi rodi­na­mi. Dél­ka tra­sy: 9,2 km Prů­běh: bez závad Poča­sí: zata­že­no, ke kon­ci déšť Zastáv­ky na tra­se: studán­ka a kap­le sv. Maří Mag­da­le­ny u Chel­čic, nový Libě­cho­vic­ký zámek, hos­po­da v Libě­cho­vi­cích. Záznam tra­sy a mapa: Fotky: