Ňamózní

Nesku­teč­ný objev na náměs­tí ve Vim­per­ku. Cuk­rár­na, kde si maji­tel sám vyrá­bí rakvič­ky a hořic­ké tru­bič­ky, na kte­réž­to je drži­te­lem rodin­né­ho recep­tu, neb jeho choť je vnuč­kou prv­ní­ho výrob­ce. Pocti­vá sme­ta­no­vá zmrz­li­na, vyni­ka­jí­cí hor­ká čokoláda.

U supa

A ješ­tě kon­takt. Krá­mek je na náměs­tí ve Vim­per­ku zce­la neo­zna­če­ný, žád­ný vývěs­ní štít, nic. Inte­ri­ér nemu­sí kaž­dé­ho hned oslo­vit, ale návště­va urči­tě sto­jí za to.