A je to tu opět :-)

A pro vel­ký úspěch z let minu­lých opa­ku­je­me naše již tra­dič­ní před­sta­ve­ní. Kač­ka se i letos oprav­du těši­la, Maty­mu nějak nedo­chá­ze­lo, jaké už je datum :-). Letos drob­ná ino­va­ce v podo­bě kolíč­ků a zala­mi­no­va­ných čísel, kte­ré při­pra­vi­la Kačka.

A Vánoce jsou tu cobydup

Tak si Eva opět hrá­la a opět jí to děla­lo veli­kou radost. A když potom děti ráno vsta­ly… Matý­sek seděl na gau­či a čekal na nás až při­jdem. Stro­me­ček pat­ří Kat­ce, mamin­ka jí ho uši­la, když byly Kačen­ce asi tři roky, od té doby se Kat­ka kaž­dý rok těší na advent­ní kalen­dář. Matýs­kův je ten se sně­hu­lá­kem, dostal…