První den s Lordy

Tak prv­ní den s Lor­dy je za mnou. Byli jsme spo­lu v prá­ci, tvr­dý kancl­di­ving. Na ruce poho­dl­né, vel­ká korun­ka nepře­ká­ží. Čer­ný cifer­ník se mi líbí čím dál více, vel­mi ele­gant­ní a vel­mi dob­ře čitel­ný. Poma­lu si zvy­kám i na kyklo­pa. Odpo­led­ne po pří­cho­du z prá­ce pře­zou­vám na skx009, ale po Lor­dech stá­le pošilhá­vám. Večer už je mám zase na ruce. Seika…

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable (6) Žilet­ka Per­ma­Sharp (4) Mýdlo Hro­choť Euka­lyp­tus & Men­tol Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph Super Drug’s Forest Fre­sh Prů­běh Ven­ku na tera­se bylo něja­kých 25 °C ve stí­nu, a tak došlo na hole­ní ven­ku. A pro­to­že už takhle brzy po ránu to chtě­lo něco osvě­žu­jí­cí­ho, nastal ten správ­ný čas, abych pou­žil už měsí­ce usklad­ně­né mýdlo…

Tři Kuzbíci

Od pát­ku u nás byl Hon­zík, ali­as Sme­ták. S Matym si to moc uži­li. V sobo­tu při­šel ješ­tě Kapík, klu­ci mas­ti­li majn­klaft a blb­li s Hemim. Odpo­led­ne se šli ke Kapí­kům kou­pat. Na večer měl ješ­tě při­jet Ondřík, a Maty se Hon­zí­kem se ho nemoh­li dočkat. Maty vyse­dá­val před plo­tem a čekal, až Onďa při­je­de. Večer ale Maty dostal tep­lo­tu a bylo to…

Chronobundus

Ach jo, vypa­dá to, že jsem chy­til dal­ší virus. Po náka­ze zákeř­ným kme­nem bacillus břitvo­mi­lus, jehož násled­ky postup­ně úspěš­ně regu­lu­ji tak, aby mi při­ná­šel radost, se u mě začí­na­jí pro­je­vo­vat váž­né pří­zna­ky chro­no­bun­du­su. Prv­ní pro­je­vy jsou hro­zi­vé; jakmi­le zamhou­řím oko, vyvsta­nou pře­de mnou růz­no­ba­rev­né cifer­ní­ky s roz­to­div­ný­mi ručič­ka­mi, kte­ré se v šíle­ném der­viš­ském tan­ci pro­ře­zá­va­jí do mé peně­žen­ky. Mrkají…

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable Žilet­ka Per­ma­Sharp Mýdlo *** San­tal Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph Spe­ick Prů­běh Tak nějak mě napadlo, že bych se v létě mohl holit na tera­se pod per­go­lou. Dnes ráno koneč­ně při­šla ta správ­ná chvil­ka a správ­né poča­sí. Ráno kolem desá­té uka­zo­val tep­lo­měr něco málo přes 22 °C. Při­pra­vil jsem si pro­pri­e­ty, kra­bič­ku s holicími…

Shave of the day

Po více než měsí­ci jsem sáhl po stroj­ku Gillet­te NEW Tech (napo­sle­dy 18. dub­na) a žilet­ce Ast­ra, kte­rou jsem neměl na tvá­ři více než dva měsí­ce (napo­sle­dy 19. břez­na). Hole­ní bylo vel­mi pří­jem­né, pros­té jaké­ho­ko­liv tahá­ní či škrá­bá­ní a to i v pro­ble­ma­tic­ké pra­vé čás­ti krku. Měl jsem ale pocit, že cítím kov stroj­ku — ten je vyro­be­ný z mosa­zi. Navíc bylo po tře­tím prů­cho­du zřej­mé, že Ast­ra postrá­dá důklad­nost, na kte­rou jsem si tak zvy­kl u žile­tek Feather. Můj prvot­ní dojem se potvr­dil, když jsem na čtvr­tý prů­chod do stroj­ku vlo­žil japon­ské­ho pře­bor­ní­ka. Tam, kde Ast­ra hlá­si­la hoto­vo, bylo jas­ně sly­šet, jak Feather nemi­lo­srd­ně zabí­rá. Kdy­by vou­sy byly nepřá­tel­ské voj­sko, Ast­ra by ho zko­si­la nad kot­ní­ky. Feather ale utí­ná i bříš­ka prs­tů u nohou.

Snažím se uklidit garáž…

Sna­žím se ukli­dit garáž, už opět, ten­to­krá­te ale jde hlav­ně o ponk, abych už koneč­ně mohl začít něco dělat. Děti kupo­di­vu pomá­ha­jí mamin­ce na zahra­dě, Maty sází bram­bo­ry a Kač­ka ple­je ple­vel u malin. Hemi leží u mě v gará­ži a trpě­li­vě čeká, až se mi urá­čí hodit mu míček. Powered by Jour­ney. via IFTTT

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable (5) Žilet­ka Der­by (1) Mýdlo Speck Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph s pro­po­li­sem Dvou­den­ní str­niš­tě Prů­běh Pár strouž­ků mýdla do hrn­ku a zalít hor­kou vodou. Spr­cha. Potom roz­dě­lat pěnu, jed­no dvě leh­ká pře­je­tí štět­ky s pěnou po tvá­ři a jde­me udě­lat kávu. Potom napa­ří­me drš­tič­ku hor­kým ruč­ní­kem a namyd­lí­me. Při­pra­ví­me si stro­jek a žilet­ku. Dnes padla volba…

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te New Žilet­ka Feather (4) Mýdlo Gol­d­da­chs Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph s pro­po­li­sem, bal­zám Dvou­den­ní str­niš­tě Prů­běh Nej­pr­ve při­pra­vit dva strouž­ky mýdla, namo­čit jezevči­ci, potom při­pra­vit kávu; násle­du­je spr­cha. Poté při­pra­vu­je­me pěnu, upí­jí­me kávu, při­tom se usmí­vá­me. Pěna jde roz­dě­lat cel­kem snad­no, vodu ale při­dá­vám čas­tě­ji, než jsem zvyk­lý. Ve výsled­ku je pěna hustá,…

Mýdlo KNIZE

Díky las­ka­vos­ti gentle­ma­nů na forum.britva.cz jsem měl mož­nost nabrat si něja­ké vzo­reč­ky mýdel, kte­rá při­ces­to­va­la do naše­ho měs­ta v putov­ním balíč­ku, skvě­lém to nápa­du taměj­ší­ho guru, páně Wikin­ga. Roz­ho­dl jsem se, že všech­ny ode­bra­né vzo­reč­ky podro­bím stej­né­mu “tes­tu”. Prv­ní oho­le­ní bude s dvou­den­ním str­niš­těm a dru­hé hned násle­du­jí­cí den. Budu pou­ží­vat jen jeden stro­jek a jed­nu štět­ku, stej­ně jako…

Břitevníci

Dnes jsem se setkal se dvě­ma kole­gy bři­tev­ní­ky. Kon­krét­ně s nic­ky Ped­rosjan a Libor. Sešli jsme se v hospůd­ce Klub malých pivo­va­rů na Husov­ce, moc sym­pa­tic­ké mís­to musím říci, neku­řác­ké, výběr z mno­ha dru­hů piva — ne že bych tomu rozu­měl, ale čer­né či spí­še polotma­vé měli a bylo dob­ré. Dal jsem si tři a měl jsem toho tak ako­rát. Nicmé­ně hlavním…

Tak jsem chtěl jít se svou dra­hou ženou na dob­ré kafe někam do kli­du, záku­sek a tak. No, skon­či­li jsme v IGY. Mar­ně pře­mýš­lím, jest­li něja­ké mís­to nesná­ším více. Jo, jed­no tako­vé je, Mer­cu­ry. Člo­věk se holt nemá moc těšit.   Powered by Jour­ney. via IFTTT

Bertík

Nový kou­sek do sbír­ky, nový úlo­vek. Ces­tou z náměs­tí jsem si vši­ml sta­ro­žit­nic­tví v malé boč­ní ulič­ce, prak­tic­ky napro­ti Mod­rým dve­řím — je to ten sle­pý konec Širo­ké, tam co je bis­kup­ství. Zašel jsem tam jen že zvě­da­vos­ti, jest­li tře­ba náho­dou nebu­dou mít něja­kou břitvou nebo stro­jek. Ani jsem i sebe neměl žád­nou hoto­vost. “Břitvu žád­nou nemám” říká…

Vídeňská kavárna

Vídeň­ská kavár­na v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Hra­je tu rádio, poti­chu sice, ale hra­je. Ale což, doba to žádá. Stol jsou zašlé, pro­stí­rá­ní a vůbec celé vyba­ve­ní vypa­dá, že dob­ré časy zaži­ly už kdy­si hod­ně, hod­ně dáv­no. Vzduch je cítit jako mís­to, kde se dlou­há léta kou­ři­lo, ale v duchu doby se tam už nekou­ří. Bohu­žel, všech­no to sta­ré vybavení…

Gillette NEW Tech

Na Auk­ru jsem si vši­ml staré­ho holi­cí­ho stroj­ku, kte­rý byl v nabíd­ce s mod­rou plas­to­vou kra­bič­kou pod názvem “HOLENÍ — FASAN — STARÉ — 55 g” (http://bit.ly/1ARgNoU) s popi­sem “MÁM PRO VÁS STARÉ HOLENÍ — 55 g. ( BEZ KRABIČKY ) , DÉLKA — 8,2 cm , ROZMĚRY KRABIČKY — 3 x 2,8 x 9,3 cm , STAV NÁLEZOVÝ — VIZ FOTO”. Našel jsem si…

Částečně zatmění slunce

Sky Is Clear, 7°C
Mis­tra Mar­ti­na 5, Volyně

“Tatín­ku, to zatmě­ní slun­ce bylo nád­her­ný! “, říká Maty do tele­fo­nu o tři hodi­ny poz­dě­ji a popi­su­je, jak ho se ško­lou pozo­ro­va­li. Je z toho upřím­ně nad­še­ný a se zau­je­tím sobě vlast­ním mi všech­no líčí.

“Už se těším, až ho uvi­dím příště!”

“Až ho uvi­díš příš­tě, tak už nej­spíš budeš mít vlast­ní rodi­nu”, sly­ším se, jak říkám a cítím, jak mi vlhnou oči a měk­ne hlas.

Nedá mi to a musím se svěřit ještě jednou

Nedá mi to a musím se svě­řit ješ­tě jed­nou. Prá­vě jsem se zno­vu oho­lil za pomo­ci toho­to skvě­lé­ho důka­zu nesmír­né zruč­nos­ti, zku­še­nos­ti a mis­trov­ství paní Zuza­ny. Ten­to­krát jsem se roz­ho­dl, že moje spros­tá huba dosta­ne pořád­ně zabrat. Mýdlo jsem jen na krát­ko zalil troš­kou vlaž­né vody. Po spr­še jsem vodu slil do hrn­ku a leh­ký­mi krou­ži­vý­mi pohy­by nato­čil mýdlo…

Test domácího mýdla z ***** — Třetí holení

Pou­ži­tá výba­va Solu­na Žilet­ka Der­by (dru­hé hole­ní). Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Nivea bal­zám po hole­ní pro cit­li­vou pleť Dvou­den­ní str­niš­tě Pěnu jsem roz­dě­lal nej­pr­ve pro svou ženu a šel jsem dova­řit oběd. Po obě­dě, asi za čty­ři­cet minut jsem se šel oho­lit. Pěna stá­le krás­ně drže­la. Když jsem ale hrnek s pěnou polo­žil do umy­va­dla s hor­kou vodou, pěna po chvil­ce zača­la vadnout…

Test domácího mýdla z Hrochotě — Druhé holení

Pou­ži­tá výba­va Mühle R89 Žilet­ka Shark, pou­ži­ta počtvr­té Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Jed­no­den­ní str­niš­tě Při dru­hém hole­ní je mýdlo při­le­pe­no na dně mis­ky a zali­to tep­lou vodou na dobu asi 5 minut. Potom vodu sle­ji do hrn­ku a mýdlo nabí­rám na vody zba­ve­nou stří­br­nou jezevči­ci. Poté už pěnu šle­hám v hrn­ku jako vždy. Tvo­ří se vel­mi ochot­ně a ve vel­kém množství.…

Test domácího mýdla z ***** — První holení

Pou­ži­tá výba­va Gillet­te NEW, short open comb Žilet­ka Shark, pou­ži­ta potře­tí Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Nivea bal­zám po hole­ní pro cit­li­vou pleť Dvou­den­ní str­niš­tě Voda měk­ká Na prv­ní hole­ní jsem pou­žil hob­li­ny z mýdla a zalil je v mis­ce vlaž­nou až tep­lou vodou, štět­ku pono­řil do do hrn­ku hor­ké vody, a šel si dát sprchu. Po spr­še zba­vím štět­ku pře­by­teč­né vody, ale než­dí­mám ji.…

Test domácího mýdla z *** — První dojmy

Prv­ní dojmy Mýdlo je krás­ně zaba­le­no, už prv­ní dojem z něj vyvo­lá­vá chuť se jít oho­lit. Po roz­ba­le­ní zásil­ky na mě dých­la, ne nijak sil­ně, vůně levan­du­le, z čehož jsem byl tro­chu zkla­ma­ný, pro­to­že levan­du­le nepat­ří mezi mé oblí­be­né, vlast­ně mi až vadí. Čekal jsem, že mýdlo bude tvr­dé, ale není. Asi jako kost­ka más­la, když ji vyndáte…

Po dlouhé době obědvám v IKEA…

Po dlou­hé době oběd­vám v IKEA na Čer­ném mos­tě. Jíd­lo jen tak nahá­ze­né na talí­ři, jehož okra­je jsou upatla­né. Chu­ťo­vě to ale stá­le ješ­tě jde. Kávo­va­ry také nejsou vzo­rem skvou­cí čis­to­ty. Na výběr toho moc není, v oblas­ti zele­ni­no­vých salá­tů je to smut­ný pohled. Cel­kem čty­ři dru­hy, na pohled nelá­ká ani jeden. Někte­ré sto­ly upatla­né. Tzv espresso…

Přišel balíček z upravse.cz

Výba­vu ve slo­že­ní uve­de­ném níže jsem si objed­nal v nedě­li večer na upravse.cz. Nevo­lil jsem ty nej­lev­něj­ší vari­an­ty, ani ty s dob­rým pomě­rem cena / výkon. Chci za své pení­ze sluš­né pro­duk­ty, kte­ré budu rád a dlou­ho pou­ží­vat. Tak uvi­dí­me. Objed­ná­ny byly tyto polož­ky: Holi­cí stro­jek Mühle R89 (749) Štět­ka na hole­ní Mühle 099 K257 (1149) Tay­lor of Old…

…protože nám začal kapat bojler…

Ces­tou z cvi­čá­ku jsem zajel do Bau­ma­xu, pro­to­že nám začal kapat boj­ler — hadič­ka s odvo­dem hor­ké vody, abych byl přes­ný. Hadič­ku jsem úspěš­ně kou­pil, spo­lu s dal­ší­mi, jak se poz­dě­ji uká­za­lo nepo­třeb­ný­mi, náhrad­ní­mi díly. Po obě­dě jsem zavřel vody, vypnul pojist­ky, došel si do gará­že pro správ­ný klíč a začal s demon­tá­ží. Došel jsem si do gará­že pro ten­to­krá­te už…

Po dlouhé době opět na cvičáku

Po dlou­hé době opět na cvi­čá­ku. Šlo to ale lépe, než jsem čekal. Hemi byl divo­ký a spla­še­ný jako vždyc­ky, na pla­ce tahal jako kůň, když dlou­ho sedí­me a čeká­me až na nás při­jde řada, tak se nudí a kňu­čí. A samo­zřej­mě na všech­ny oko­lo vrčí a ště­ká, pro­to­že musí být kápo všech psů. Powered by Jour­ney. from Tum­blr http://bit.ly/19C9oU4 via…

Příběh štětky

Když jsem se začal více­mé­ně pra­vi­del­ně holit, před něja­ký­mi cca 25 lety, pama­tu­ji si, že mě táto­va štět­ka nesne­si­tel­ně pícha­la. Vzbou­řil jsem se a zakou­pil si jeden z prv­ních u nás dostup­ných více­bři­tů a pěnu ve spre­ji. Tím jsem se holil do oka­mži­ku, kdy má teh­dej­ší pří­tel­ky­ně při­je­la za mnou na kolej neo­če­ká­vá­na a nalez­nuvši mě dva týd­ny neo­ho­le­né­ho, pravila,…

Rozhodl jsem se, že do sebe budu něco investovat. Pro začátek něco do holení. Nejdřív jsem si…

Roz­ho­dl jsem se, že do sebe budu něco inves­to­vat. Pro začá­tek něco do hole­ní. Nejdřív jsem si mys­lel, že věci na hole­ní v poho­dě nakou­pím v jaké­ko­liv dro­gé­rii, ale to jsem se sple­tl. Ano, pokud člo­věk chce rekla­mou pro­pa­go­va­né výrob­ky, tak je výběr oprav­du vel­ký, ale břit do Gillet­te za stov­ku a více oprav­du nechci. Roz­ho­dl jsem se,…

Přípravné práce

Pře­váž­nou část dneš­ní­ho odpo­led­ně trá­vím pohrou­žen do pro­čí­tá­ní dis­ku­zí a zku­še­nos­tí s hole­ním. V mém věku! Když mi zača­ly růst vou­sy, nepa­ma­tu­ju si přes­ně, kdy to bylo, jest­li už na základ­ce nebo až na gym­plu, holil jsem se táto­vým stroj­kem. Táta měl elek­tric­ké­ho Reming­to­na, ve skří­ni, nepo­u­ží­val ho. Já jsem po něm taj­ně tou­žil a pota­jí ho pou­ží­val ve svém…