KD 2017

Po roce jsme se opět sešli na lou­ce nad Vim­per­kem ozdo­be­né něko­li­ka desít­ka­mi pod­sa­do­vých sta­nů, abychom si zde odpo­či­nu­li od hek­tic­ké­ho živo­ta ve vel­ko­měs­tě :-).  Sešli jsme se ve více­mé­ně ustá­le­né sesta­vě, jen nám zpo­čát­ku citel­ně chy­bě­la paní Dana a její pod­půr­ný tým. Sám jsem to veš­ke­ré hudro­vá­ní jen těž­ko stí­hal, večer byl z toho celý una­ve­ný…

Šumava 2014

V posled­ních dvou letech jsme měli mož­nost strá­vit jeden (pozd­ně) srp­no­vý týden na kop­ci jmé­nem Haj­ná hora nad Vim­per­kem, kde má svůj let­ní tábor budějc­ký Již­ní kříž. Lou­ka upro­střed lesů nás zce­la okouz­li­la svým pros­tým půva­bem, napros­tým kli­dem a absen­cí (téměř) veš­ke­ré pid­li­vi­za­ce. Sta­ny s pod­sa­da­mi, vel­ká sta­no­vá jídel­na, kadi­bud­ky a stu­de­ná spr­cha mezi čtyř­mi smr­ky. K tomu při­dej­te par­tu…

Okolo Pastviny

Původ­ně to měl být výlet na Kra­ví horu u Hoj­né Vody, abychom si odpo­či­nu­li od usta­vič­né­ho uklí­ze­ní (měni­li jsme okna) a hlav­ně taky pro­to, abychom pořád­ně pro­táh­li Hemi­ho. Na posled­ní kři­žo­vat­ce za Strop­ni­cí jsme ale nara­zi­li na uza­vře­nou sil­ni­ci — jel se tam asi něja­ký cyk­lis­tic­ký závod, a muse­li bychom čekat, až pelo­ton pro­je­de. To se nám nechtě­lo,…

Výlet na Šumavu

Dnes, jako kaž­do­roč­ně, jsme jeli s babič­kou na Šuma­vu. Celý výlet se odví­jel dle babič­či­na přá­ní. Jeli jsme na Hor­skou Kvil­du, kde babič­ka s dět­mi vystou­pi­la a spo­leč­ně vyra­zi­li smě­rem na Antý­gl. Ces­ta byla lesem, hezká, rov­ná a zhru­ba 4km dlou­há. Já jsme jela cca 20 km autem na Antý­gl, abych jim šla napro­ti a pak je nalo­ži­la zpět do auta a odvez­la…