Downgrade Spotify

Nový kli­ent Spo­ti­fy sto­jí za prd, a pod­le ohla­sů nejen na Linu­xu. Jak se tedy vrá­tit ke star­ší ver­zi? Pře­svěd­če­me se, že v sezna­mu soft­wa­ru máme zdroj deb http://repository.spotify.com stable non-free pokud ano, pak nej­pr­ve odin­sta­lu­je­me novou ver­zi sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent a násled­ně nain­sta­lu­je­me ver­zi star­ší, kte­rá je v repo­zi­tá­ři jme­no­vi­tě uve­de­na sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent A…