Hemi fotografem

Po nároč­ném výstu­pu na Krn­ská jeze­ra jsme se na bře­hu všich­ni sva­li­li jak dlou­zí, tak širo­cí. Jen Hemi byl plný sil a elá­nu a chtěl si hrát. “Kdy­bys tak pře­stal blb­nout a otra­vo­vat a uděl tře­ba pár fotek, to by byla pará­da”, řekl jsem mu. A Hemi si vzal foťák… Na psa doce­la dob­rý, ne? 🙂

Slovinsko 2016 — den druhý

Po vče­rej­ším pozd­ním pří­jez­du a ješ­tě poz­děj­ší veče­ři jsme si dnes ráno chtě­li tro­chu pospat. Avšak drež­nic­ké zvo­ny nás ráno neú­pros­ně upo­zor­ni­ly, že už je šest a je čas vstá­vat. Ale odo­la­li jsme, zdra­vě posní­da­li v deset a v jede­náct vyra­zi­li na nákup potra­vin. Koba­rid, potom Tol­min, dva obcho­dy. Hm, Pla­ni­ka sýr, sku­ta, čer­stvé mlé­ko, štru­ca, mor­ta­del­la… potra­vi­ny a jíd­lo obec­ně jsou…

Slovinsko 2016 — den první

Slo­vin­sko 2016 — den prv­ní Je pátek ráno, prv­ní den naší dovo­le­né. Po dvou­le­tém výpad­ku způ­so­be­ném nej­pr­ve stav­bou per­go­ly a v dru­hém roce stav­bou zdě­né­ho plo­tu kolem pozem­ku, se letos opět vydá­vá­me na spo­leč­nou dovo­le­nou s dět­mi. Vstá­vá­me kolem osmé, v kli­du sní­dá­me, potom sklá­dá­me věci do auta. Eva stih­la zaba­lit už ve čtvr­tek odpo­led­ne, tak­že pará­da. Máme “jen” čty­ři kufry,…

Vršička cesta

Po návra­tu ze sou­těs­ky Vint­gar jsme se vyda­li na ces­tu zpět smě­rem Kra­nj­ska Gora, kde jsme zahnu­li vle­vo na sil­ni­ci čís­lo 206, což je Ces­ta na Vršič, nebo­li Vršič­ka ces­ta, nebo­li také Rus­ka ces­ta. Nebu­du popi­so­vat his­to­rii téhle sil­ni­ce, dá se snad­no vygů­g­lit, nicmé­ně his­to­rie je to hod­ně zají­ma­vá a pohnu­tá. Celý úsek z Kra­nj­ske Gory do…

Jedeme k moři aneb “Ozka cesta”

Posled­ní den naší mini­do­vo­le­né jsme měli v plá­nu dojet si do ital­ské­ho Terstu a tro­chu se pová­let u moře. Doma jsme strá­vil pěk­ných pár hodin u Goo­gle Earth hle­da­je na pobře­ží vhod­né mís­to ke kou­pá­ní. Nako­nec jsem našel mís­to, kte­ré se pod­le fotek zdá­lo býti vhod­ným kan­di­dá­tem, aby pohos­ti­lo tři sucho­zem­ce ze stře­du Evro­py. Z kem­pu jsme zvlád­li vypad­nout doce­la brzy,…

Soteska Vintgar

Při plá­no­vá­ní naší neče­ka­né krát­ké dovo­le­né ve Slo­vin­sku v čer­ven­ci 2012 jsem také našel nad­še­né hod­no­ce­ní sou­těs­ky Vint­gar. Bohu­žel, od naše­ho před­po­klá­da­né­ho mís­ta poby­tu (oblast Koba­rid — Tol­min) byl Vint­gar poměr­ně dale­ko — více než 100 km jed­na ces­ta. Jen­že jsem taky našel skvě­lou Vršič­ku ces­tu. Po let­mém nahléd­nu­tí do mapy bylo jas­né, jak to pro­ve­de­me. Prv­ní zastávkou…

Koseška korita

Odkaz na Koseš­ka kori­ta jsem našel, když jsem hle­dal cíle pro naše výle­ty na neče­ka­né dovo­le­né ve Slo­vin­sku. Na prv­ní pohled mě uchvá­ti­ly fot­ky, ale nej­ví­ce se mi líbi­lo, když autor na SloveniaTrips.si popi­so­val, jak na celém výle­tě nepo­tka­li živou duši. No, a samo­zřej­mě je tam i keš­ka :-). Je to vlast­ně pozůsta­tek sta­ré ces­ty, kte­rou se…

Plán na nečekanou minidovolenou — Slovinsko, Itálie

Ani nevím proč, ale dal jsem se po dlou­hé době do vyvo­lá­vá­ní fotek — začal jsem Slo­vin­skem, fot­ky z roku 2009! Jak tak u toho sedím, nadá­vám si, proč jsem ty fot­ky neu­dě­lal už dáv­no. Pře­padla mě nos­tal­gie a dep­ka. Eva se kouk­la na fot­ky, já, že by se jí tam líbi­lo, že to není dale­ko a plán byl na světě…