Umět číst je fajn

Vče­ra si Maý­sek začal sám číst. Kač­ka zača­la uklí­zet (!) skla­diš­tě pod svou poste­lí a našla tam star­ší Čtyř­líst­ky. Matýska časo­pi­sy zau­ja­ly, vzal si je do poste­le a začal si číst — navzdo­ry puš­tě­né­mu počí­ta­či s Majn­klaf­tem. Večer před spa­ním, když jsme dočet­li naší kaž­do­den­ní pohád­ku před spa­ním, si chtěl ješ­tě číst. Nemu­sím říkat, že jsme mu to rádi…

Maty píše…

Slo­va a věty, kte­rá Matý­sek sám píše do Goo­gle doku­men­tů. Níže je nalin­ko­ván sou­bor, kte­rý se auto­ma­tic­ky aktu­a­li­zu­je vždy, když Maty do své­ho sou­bo­ru něco přidá.

Konzultační odpoledne u Matyho ve škole

V pon­dě­lí 21.1.2013 jsem se tele­fo­nic­ky omlou­va­la paní ředi­tel­ce, kte­rá je i tříd­ní uči­tel­kou naše­ho Maty­ho, že jsem v prá­ci do 17,00, tak­že na kon­zul­tač­ní odpo­led­ne nestih­nu dora­zit. Chtě­la jsem se domlu­vit na jiný ter­mín, ale ochot­ná paní ředi­tel­ka mi sdě­li­la, že vlast­ně to není nut­né, že to spo­lu vyře­ší­me po tele­fo­nu, když už volám J Maty je ve…

Trénujeme čtení

Matý­sek se nám ve ško­le poma­louč­ku lep­ší a dohá­ní své spo­lu­žá­ky, kte­ří měli opro­ti rož­nov­ské ško­le asi měsíc náskok jak v psa­ní, tak i ve čte­ní. Pro­to s Matym tré­nu­je­me čte­ní ze sla­bi­ká­ře, kte­rý nosi­la do ško­ly jeho mamin­ka 🙂 A jak mu to dneska šlo? Poslech­ně­me si. [media url=“http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/VN-20121217–00001.m4a” width=“600” height=“400” jwplayer=“controlbar=bottom”] VN-20121217–00001

První cesta do “nové” školy

O tom, proč jsme Maty­mu vybra­li jinou ško­lu už bylo napsá­no dost. Ale vybra­li jsme, domlu­vi­li jsme s paní ředi­tel­kou a v pon­dě­lí 29.10.2012 jsme měli ráno před tři čtvr­tě na osm při­jít. Doma jsme všech­no hez­ky naplá­no­va­li, Maty­mu vše vysvět­li­li a ráno vyra­zi­li do ško­ly. Naštěs­tí jsme se vyko­pa­li brzy. Původ­ní plán byl tako­vý, že poje­de­me všich­ni k Vláďovi…

V praktických cvičeních něco přeřízl, soudruhu profesore…

Už v pon­dě­lí večer po rodi­čá­ku, když jsme při­šli domů a celý prů­běh ono­ho pozd­ní­ho odpo­led­ne se nám roz­le­žel v hla­vě, došli jsme  s Evou, nezá­vis­le na sobě, k závě­ru, že ona nešťast­ná chvil­ka, kdy Matý­sek odmí­tl dát paní uči­tel­ce žákov­skou, se s ním potáh­ne mini­mál­ně celý prv­ní stu­peň, a že už “navždy” bude mít cejch žáč­ka, kte­rý je na paní uči­tel­ku “ZLEJ”.…

Dobře vychované děti to mají těžké

Jsme úpl­ná, plně funkč­ní rodi­na. Se ženou jsme spo­lu od roku 1995, máme spo­ko­je­né man­žel­ství (ano, ten­to pří­spě­vek pro­šel obou­stran­nou kon­t­ro­lou :-)), nehá­dá­me se, se ženou si vymě­ňu­je­me infor­ma­ce, zají­má­me se o pro­spěch našich dětí ve ško­le ale nenu­tí­me je, aby měly samé jed­nič­ky. Děti vede­me k posluš­nos­ti, k úctě ke star­ším, rodi­čům a k dospě­lým vůbec. Maty nemá dovo­le­né hračky…

Beruškááá!!!

Ten­to týden se Matý­sek pře­ko­nal — nepři­ne­sl žád­nou poznám­ku, pokud tedy nepo­čí­tá­me něja­ký ten pun­tík z dru­ži­ny, a dokon­ce dnes dostal beruš­ku za cho­vá­ní! Bra­vo syn­ku, mám z tebe radost!

Střípky z učebnice matematiky pro 1.ročník ZŠ (Fraus)

Člo­věk by nevě­řil, jaké výra­zy najde v mate­ma­ti­ce pro prv­ní roč­ník základ­ní ško­ly. Vyda­lo nakla­da­tel­ství Fraus — bra­vo! Syn­chro­ni­za­ce pohy­bu a slo­va je zákla­dem arit­me­ti­ky. Ruka pomá­há počí­tat. Slo­vo zamě­řu­je pozor­nost a pomá­há pamě­ti. (stra­na 8) Mamin­ka si dělá evi­den­ci. Žák jde a počí­tá: “Jeden, dva, tři, čty­ři.” Pohyb pomi­ne, ale čís­lo ucho­vá počet kro­ků v naší pamě­ti. Jazyk šipek zapi­su­je proces.…

To nejdůležitější na světě

Co je důležitější než škola?

O tom, jak to bylo s Maty­ho čer­ným smaj­lí­kem už víte… Při našem “výchov­ném” poho­vo­ru v kuchy­ni, když mi Maty pomá­hal při vaře­ní, jsem se dozvě­dě­la moc zají­ma­vou věc, kte­rá mě úpl­ně dosta­la a nikdy bych neřek­la, že Maty to bude vní­mat tak­to. Poví­da­li jsme si o tom, jak je ško­la důle­ži­tá a že to je pro Maty­ho nej­dů­le­ži­těj­ší věc. Maty na…

Šebková taky…

Dnes Matý­sek zahá­jil čtvr­tý týden své škol­ní docház­ky. Tak­že než dokon­čí střed­ní ško­lu, zbý­vá mu jich už jenom zhru­ba 560. Jak jsme zjis­ti­li, nebu­de to mít synek ve ško­le jed­no­du­ché. Teda, urči­tě to bude mít těž­ší, než Kač­ka. Ta se do ško­ly těši­la a byla od prv­ní tří­dy svě­do­mi­tou ško­lač­kou. Jest­li si dob­ře vzpo­mí­nám a nejsou to…

Byl to normální den na frontě, tedy první den ve škole

Matýs­kův prv­ní den ve ško­le. Že čas letí, to kaž­dý ví. Že děti ros­tou, to ví pře­ce taky kaž­dý. Co jiné­ho taky mají dělat… Ale když se tyhle dvě obec­ně zná­mé prav­dy spo­jí do jed­né sku­teč­nos­ti, je to děsi­vé. Prá­vě na vlast­ních dětech člo­věk nej­lé­pe a nej­jas­ně­ji vidí, jak stár­ne a jak ty děti ros­tou. A nej­lé­pe ješ­tě, když…