Raspberry Pi & Raspbmc at your service

Ve čtvr­tek minu­lý týden jsem si domů při­ve­zl Raspber­ry Pi, las­ka­vě zapůj­če­né Radi­mem Sej­kem, ali­as Owarem. Cílem bylo vyzkou­šet, zda by se tenhle pidi­kom­pjů­ter dal pou­žít jako veli­ce jed­no­du­ché domá­cí mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum. Záro­veň bych ale k němu rád při­po­jil exter­ní pev­ný disk, kte­rý by slou­žil jed­nak jako zdroj potra­vy pro Pi a záro­veň i jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro fotky,…

TomatoUSB na Asus WL-500gP v2

Asi před rokem jsem kou­pil rou­ter ASUS WL-500g Pre­mi­um v2. Náš sta­rý WRT-311 se neu­stá­le restar­to­val, byl poma­lý, no pros­tě to neby­lo ono. Jed­ním z důvo­dů ke kou­pi prá­vě toho­to mode­lu, samo­zřej­mě kro­mě ceny, byla sku­teč­nost, že je vyba­ven dvě­ma USB slo­ty a mož­nos­tí nahrá­ní alter­na­tiv­ní­ho fir­m­wa­ru. Samo­zřej­mě se tedy nabí­zí mož­nost při­po­jit k němu exter­ní disk, který…