KD Hájná hora 2013

Stej­ně jako v před­cho­zích dvou letech i ten­to rok strá­vil Matý­sek týden se svým oblí­be­ným Path­fin­de­rem na let­ním tábo­ře na Háj­né Hoře nad Vim­per­kem. V nedě­li jsme si ho měli pře­vzít a poté strá­vit v tábo­ře celý týden spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li a jejich rodi­na­mi. Jen­že nějak se nám poved­lo „pro­kau­čo­vat” ter­mí­ny a na nedě­li jsme byli při­hlá­še­ni na kraj­skou výsta­vu psů v Týně…

Křest

Křest jsem až do poměr­ně nedáv­né doby (zhru­ba tak do doby, než jsem dob­ře poznal svou ženu a její přá­te­le) měl spo­je­ný s mimin­ky, kte­rá jejich rodi­če při­nes­li do kos­te­la řím­sko-kato­­lic­­ké církve, kde je pan farář vzal do náru­čí, zamumlal něja­ké mod­lit­by a potom děťát­ko pokro­pil stu­de­nou vodou, udě­lal mu na čele kří­žek načež se mimi­no roze­řva­lo a celý…

Rychlá kola 2011

Super­mis­trov­ství RC mode­lů, kona­lo se 27.listopadu 2011 v klu­bov­ně budě­jo­vic­ké­ho sbo­ru. Účast byla sil­ná, cel­kem 7 vozů. My s Matýskem jsme se zúčast­ni­li spí­še sym­bo­lic­ky, bylo to naše prv­ní setká­ní s RC mode­ly. Nadchlo nás to. Teda hlav­ně mě. Hroz­ně jsem zatou­žil tako­vý model mít. Dob­rá zprá­va byla, že mode­ly jsou zrov­na v akci, za pou­hých 900 koru­nek čes­kých. Neváhal…