Bonitační víkend

Jak už všich­ni víme/víte, je náš Hek­tor z Letin­ské kovár­ny ali­as Hemi zví­ře­tem vel­mi výraz­ných kva­lit, a tak se zajis­té nebu­de­te divit tomu, že bychom chtě­li, aby — kro­mě toho, že je psem hlí­da­cím, obra­nář­ským, maz­li­vým a maz­lí­cím, vel­mi inte­li­gent­ním — byl také psem chov­ným. Tako­vé geny a kva­li­ty se pros­tě musí pře­dá­vat dál, to je  jas­né. Pro­to bylo…

Máme dvounulku!

Ne, není řeč o mou­ce, ale o pso­vi. Hemi dnes absol­vo­val RTG DKK a DKL u MvDr. Ekra v Hrad­ci Krá­lo­vé. Kyčle i loket­ní klou­by jsou napros­to v pořád­ku! Vidět ho ale, jak tam po nar­kóze uva­dá až je úpl­ně bez­vlád­ný, to bylo něco hroz­né­ho.