Z Písku na Zvíkovské Podhradí

Cyk­lis­tic­ký výle­tz Pís­ku až na Zví­kov­ské pod­hra­dí a zpět V rám­ci cyk­lis­tic­ké­ho zahá­je­ní letoš­ních prázd­nin jsme poja­li vel­mi odváž­ný plán. Jet se podí­vat na hrad Zví­kov. Ori­gi­ná­to­rem této ide­je byla naše dcé­ra Kate­ři­na. Když jsme se totiž v sobo­tu vra­ce­li z raf­tů, pra­vi­la zde že “vlast­ně ješ­tě nikdy neby­la na Zví­ko­vě”. A bylo jas­no. Ješ­tě jas­ně­ji bylo, když Eva nadšeně…

Watching Under the Dome

Podiv­nos­ti až nesmys­ly v prá­vě sle­do­va­ném seri­á­lu [list style=“idea”] Epi­de­mie menin­gi­ti­dy vylé­če­na psy­cho­lož­kou běž­ný­mi anti­bi­o­ti­ky za jeden den Voj­sko za kopu­lí s oby­va­te­li měs­ta neko­mu­ni­ku­je ani pro­střed­nic­tvím napří­klad nápi­sů, byť je kopu­le prů­hled­ná Elek­tric­ké vede­ní je pře­ru­še­no, proud vypa­dl, ale voda jim stá­le teče, vodo­vod­ní potru­bí pře­ru­še­no neby­lo? [/list]  

KD Hájná hora 2013

Stej­ně jako v před­cho­zích dvou letech i ten­to rok strá­vil Matý­sek týden se svým oblí­be­ným Path­fin­de­rem na let­ním tábo­ře na Háj­né Hoře nad Vim­per­kem. V nedě­li jsme si ho měli pře­vzít a poté strá­vit v tábo­ře celý týden spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li a jejich rodi­na­mi. Jen­že nějak se nám poved­lo „pro­kau­čo­vat” ter­mí­ny a na nedě­li jsme byli při­hlá­še­ni na kraj­skou výsta­vu psů v Týně…

Roční bilance

Před měsí­cem to byl rok, co jsem se zbláz­nil a zalo­žil ten­to náš rodin­ný web. Vlast­ní domé­nu jsem chtěl vždy a webo­vé strán­ky něko­li­krát vyzkou­šel — asi nej­ú­spěš­něj­ším pro­jek­tem byl web čes­kých uži­va­te­lů OS/2. Tuším, že finál­ním pod­ně­tem pro zakou­pe­ní domé­ny a web­hos­tingu byl něja­ký pří­spě­vek na G+, kde autor psal o Wedo­su, objed­ná­ní domé­ny a web­hos­tingu bylo dílem pár…

Rodokmen

Dnes jsem při­dal apli­ka­ci web­tre­es, pře­su­nu sem ged­com z MyHe­ri­tage ser­ve­ru, kte­rý je ve free ver­zi čím dál více okleš­tě­ný. Vše pobě­ží na našem hos­tingu, žád­ná ome­ze­ní počtem a veli­kos­tí obráz­ků ani rodokme­nu. Růz­né rodi­ny mohou mít vlast­ní rodokme­ny, tak­že je mož­né pro­po­jit všech­ny ty Kuz­by, Škorí­ky, Bač­ko­vi, Svě­dín­ko­vi, Vrb­ko­vi a já nevím koho všech­no ješ­tě :-). Pokud…

Rachoč

Po dlou­hé době jsme se vyda­li na geo­vý­let, popr­vé s Ham­mon­dem. Už tedy nejsme 4KvonRoudné, ale 4+1KvonRoudné :-). Kač­ka měla nápad, že bychom se moh­li jet podí­vat k Besed­ni­ci, kde jsme si uži­li už pár pěk­ných pro­chá­zek. A že bychom se moh­li pochlu­bit u Císa­řů na Zele­ném kame­ni, jaké­ho máme pěk­né­ho psa. Z aktu­ál­ních kešu­lí jsme si vybra­li Rachoč (GC3JBJP),…

Vybíráme pejska

Už večer toho dne, kdy jsme našli Ari­nu bez­vlád­ně ležet v pele­chu, bylo jas­né, že bude­me muset poří­dit něja­kou náhra­du. S Evou jsme se shod­li, že dal­ší­ho psa zatím nechce­me. Až na jaře a bude to plemeno/zvíře, kte­ré může být celo­roč­ně ven­ku.  Na dětech a hlav­ně na Matym bylo vidět, že jim pes chy­bí čím dál více. Když Maty uviděl…

Od motokáry ke kombajnu

Uži­li jsme si moc pěk­nou sobo­tu. Odpo­led­ne po obě­dě jsme se vypra­vi­li na dvě akce. Vlast­ně na tři. Matý­sek s mamin­kou řídí kom­bajn (video)  

To nejdůležitější na světě

Co je důležitější než škola?

O tom, jak to bylo s Maty­ho čer­ným smaj­lí­kem už víte… Při našem “výchov­ném” poho­vo­ru v kuchy­ni, když mi Maty pomá­hal při vaře­ní, jsem se dozvě­dě­la moc zají­ma­vou věc, kte­rá mě úpl­ně dosta­la a nikdy bych neřek­la, že Maty to bude vní­mat tak­to. Poví­da­li jsme si o tom, jak je ško­la důle­ži­tá a že to je pro Maty­ho nej­dů­le­ži­těj­ší věc. Maty na…

Šebková taky…

Dnes Matý­sek zahá­jil čtvr­tý týden své škol­ní docház­ky. Tak­že než dokon­čí střed­ní ško­lu, zbý­vá mu jich už jenom zhru­ba 560. Jak jsme zjis­ti­li, nebu­de to mít synek ve ško­le jed­no­du­ché. Teda, urči­tě to bude mít těž­ší, než Kač­ka. Ta se do ško­ly těši­la a byla od prv­ní tří­dy svě­do­mi­tou ško­lač­kou. Jest­li si dob­ře vzpo­mí­nám a nejsou to…