My daily d®iver, Revue Thommen Diver

Hodin­ky jsem pře­stal nosit někdy na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí, už ani vlast­ně nevím proč. Z té doby se mi docho­va­ly jen ty posled­ní, Citi­ze­ny, kte­ré jsem si kou­pil za jed­nu z prv­ních výplat. Prim­ky “tele­vi­ze” a Casia skon­či­ly kdo­ví­kde a Revue Tho­m­men jsou tak mými tře­tí­mi “novo­do­bý­mi” hodin­ka­mi. Nedáv­no před nimi jsem si kou­pil nej­pr­ve Ori­ent Ray a Sei­ko SKX009. Revíčka…

První den s Lordy

Tak prv­ní den s Lor­dy je za mnou. Byli jsme spo­lu v prá­ci, tvr­dý kancl­di­ving. Na ruce poho­dl­né, vel­ká korun­ka nepře­ká­ží. Čer­ný cifer­ník se mi líbí čím dál více, vel­mi ele­gant­ní a vel­mi dob­ře čitel­ný. Poma­lu si zvy­kám i na kyklo­pa. Odpo­led­ne po pří­cho­du z prá­ce pře­zou­vám na skx009, ale po Lor­dech stá­le pošilhá­vám. Večer už je mám zase na ruce. Seika…