Letecké nepilotky

Hodin­ky němec­ké fir­my Steinhart jsou na fóru Chro­no­ma­gu zastou­pe­ny poměr­ně hoj­ně, a to zejmé­na mode­ly Oce­an a také pilot­ka­mi Nav B‑Uhr. Mode­ly Avai­ti­on se tu ale tak čas­to nevi­dí, dokon­ce ani v chlubí­cím vlák­nu jich moc není, recen­ze žád­ná. Tak snad neu­ra­zím, když při­dám pár řád­ků. Němec­ké věci moc nemu­sím; sice si cením němec­ké kva­li­ty, pro­to doma máme německou…

Ach synku, synku vraždil-li jsi…

Můj vztah s Nesbem je kom­pli­ko­va­ný. Líbí se mi jeho “neho­le­ov­ské” kníž­ky, Proc­tor a coko­liv, Lov­ci hlav; výbor­né čte­ní. Z Hole­o­vek se mi nej­ví­ce líbil Sně­hu­lák, bri­lant­ní kou­sek, sne­sl jsem Čer­vin­ku, ale Levhar­ta jsem dal s těž­kým pře­má­há­ním a sil­ným poci­tem, že autor vykrá­dá sám sebe. A tak, když jsem se doče­tl, že Har­ry Hole dostal padá­ka, sáhl jsem po Syno­vi nemo­ha se zba­vit jis­té míry skepse. 

McGiver na Marsu

Mar­ťan by Andy Weir My rating: 4 of 5 stars Napí­na­vé vyprá­vě­ní, skvě­lé čte­ní. Pří­běhy McGi­ve­ra na Mar­su aneb vše se dá spra­vit izo­le­pou :-). Já už ale díky téhle kníž­ce vím, že bych, kvů­li své “šikov­nos­ti”, na Mar­su neměl šan­ci pře­žít. A pro­to tam nepo­le­tím.  Pod­tr­ha­né pasá­že: Kaž­dý účast­ník mise měl dvě spe­ci­a­li­za­ce. Já jsem bota­nik a strojní…

Svět na konci času

Svět na kon­ci času by Fre­de­rik Pohl My rating: 5 of 5 stars Skvě­lý pří­běh o malých i vel­cích, o nezlom­nos­ti a vytr­va­los­ti lid­ské rasy, o lid­ství. I když tře­ba nemá­te rádi sci-fi, měli bys­te tuhle kníž­ku urči­tě pře­číst, pro­to­že ten pří­běh, ten je… View all my reviews

Enderův stín

Ender’s Sha­dow by Orson Scott Card My rating: 5 of 5 stars Po dokon­če­ní dočte­ní kníž­ky Ender’s Game (Ende­ro­va hra) jsem byl totál­ně roze­bra­ný. Zhru­ba od polo­vi­ny pří­bě­hu jsem konec tušil a hro­zil se toho, jak se mé tuše­ní napl­ňu­je. Úchvat­ná kníž­ka. Dočte­no, pát­rám, zda autor napsal něja­ké pokra­čo­vá­ní. Napsal. A nejen pokra­čo­vá­ní. Také tzv. stí­no­vou sérii, kte­rá má roz­ví­jet “ved­lej­ší”…

Žítkovské bohyně

Žít­kov­ské bohy­ně by Kate­ři­na Tuč­ko­vá My rating: 1 of 5 stars Všich­ni tuhle kníž­ku chvá­lí a chvá­lí, jak je čti­vá, jak se nemů­žou odtrh­nout… Někde jsem četl, a mys­lím, že to bylo prá­vě na Good­reads, že autor­ka věno­va­la spous­tu času a úsi­lí fak­to­gra­fic­ké­mu stu­diu úze­mí, na němž se děj ode­hrá­vá, stej­ně jako his­to­ric­kým udá­los­tem a vše­mu kolem taměj­ších čaro­děj­nic. Bohu­žel takto…

Kizuki, Naoko, Tóru!

Norwegi­an Wood by Haruki Mura­ka­mi My rating: 5 of 5 stars Kníž­ku japon­ské­ho auto­ra Haruki­ho Mura­ka­mi­ho jsem začal číst, abych si odpo­či­nul od ponu­ré sever­ské kri­mi, s níž se poma­lu a bolest­ně sezna­mu­ji. Chtěl jsem si před spa­ním číst něco leh­čí­ho. Pod­le nad­še­ných recen­zí je Nor­ské dře­vo skvě­lým dílem, navíc love sto­ry, tak­že ide­ál­ní čti­vo pro klid­nou a dobrou noc. Pří­běh se čte prakticky…

Písečný Larsen

San­d­man­nen by Lars Kepler My rating: 3 of 5 stars Nejsem moc vel­ký fan­da detek­ti­vek, ty “sever­ské” nevy­jí­ma­je. Píseč­ný muž byl v recen­zích dost vychva­lo­ván a tak jsem si řekl, “Zkus­me to!” Krát­ké věty, žád­né vel­ké filo­zo­fo­vá­ní, ale taky žád­né vel­ké záplet­ky a žád­né vel­ké vzrů­šo. Detek­tiv Joo­na je něco jako Bond říz­nu­tý Van Damem, k tomu blo­ďa­tá dlou­ho­vla­sá sex­bom­ba, která…

Hello Petra, nice to meet you

Yes­ter­day night I was wai­ting for my new-to-be com­pa­ni­on to arri­ve, but the traf­fic was terri­bly slow, no won­der I fell asle­ep befo­re she finally arri­ved. This very mor­ning I took a deep bre­ath and had a look at her. Wow, she’s young, tall, slim, very attracti­ve with low demands and lots of hot things to offer. Her name’s Petra.…

O Václavu Havlovi

Deset let s Vác­la­vem Havlem by Ladi­slav Špa­ček My rating: 4 of 5 stars K téhle kníž­ce jsem se dostal až teď, po mno­ha letech. Ani nevím, proč jsem ji vlast­ně odklá­dal. špač­kův styl se mi líbil, stej­ně jako se mi líbi­lo duo Havel — Špa­ček na poli­tic­ké scé­ně. Autor je vel­mi zdvo­ři­lý, v situ­a­cích, kdy je lep­ší nejme­no­vat, nejmenuje.…

Švéd Jára da Švejk

Sto­le­tý sta­řík, kte­rý vyle­zl z okna a zmi­zel by Jonas Jonasson My rating: 5 of 5 stars Skvě­lá kníž­ka, kte­rá mě ani na chvil­ku nenu­di­la. Ebook jsem kou­pil v akci za pár korun a byly to vskut­ku dob­ře inves­to­va­né pení­ze. Spous­ta čte­ná­řů při­rov­ná­vá hlav­ní­ho hrdi­nu k Forres­tu Gam­po­vi, pod­le mě je to spí­še kom­bi­na­ce Švej­ka a Járy Cimr­ma­na. Jedi­né, co mi na knize…

Pravý nefalšovaný Dexter

Dark­ly Dre­a­ming Dex­ter by Jeff Lindsay My rating: 4 of 5 stars Star­ted just today, so far so good. Like it. EDIT: Finished the book in one rea­ding. Excellent, much bet­ter than the TV series. And much more sur­pri­sing. Oblí­be­né pasá­že: [list style=“plus”] Uží­val jsem si pozo­ro­vá­ní dob­ře vypa­da­jí­cích idi­o­tů zíra­jí­cích jeden na dru­hé­ho. Skvě­lý vizu­ál­ní sport. Oprav­du: jak…

K tabuli půjde… K*a*p*l*a*n!

O K*a*p*l*a*n! My K*a*p*l*a*n! by Leo Ros­ten My rating: 5 of 5 stars Když jsem ji četl popr­vé, smál jsem se, až mě bole­lo bři­cho. Ovšem jen do té doby, než jsem si uvě­do­mil, že prak­tic­ky v kaž­dé tří­dě (učil jsem v té době na jazy­ko­vé ško­le ang­lič­ti­nu) je něja­ký ten pan Kap­lan. Při­da­lo­vu ver­zi mám mno­hem radě­ji. ohromil…

Švejku, ježíšmarjá, himlhergot, já vás zastřelím, vy hovado, vy dobytku, vy vole, vy hajzle jeden

Osu­dy dob­ré­ho vojá­ka Švej­ka za svě­to­vé vál­ky, 1. díl – V záze­mí by Jaro­slav Hašek My rating: 5 of 5 stars Jed­na z mých nej­ob­lí­be­něj­ších kní­žek. Kdy­si jsem po ní sáhl vždy, když mi bylo tak nějak ouvej. Haškův smy­sl pro iro­nii a nad­sáz­ku je napros­to jedi­neč­ný. Oblí­be­ný citát: “Das gan­ze tschechische Volk ist eine Simu­lan­tenban­de.” View all my reviews

Číňan by Henning Mankell

Číňan by Hen­ning Man­kell My rating: 1 of 5 stars Prv­ní tře­ti­na kníž­ky byla veli­ce čti­vá, až napí­na­vá. Potom zača­lo popi­so­vá­ní “rudé” minu­los­ti soud­ky­ně, ale ješ­tě to šlo — až do chví­le, kde se vrá­ti­la zpět z Číny. Popis sou­bo­je čín­ských sou­ro­zen­ců, pro­špi­ko­va­ný komu­nis­tic­kým mani­fes­tem a úva­ha­mi nad dal­ším smě­řo­vá­ním Číny, to už na mě bylo moc. Kníž­ku jsem…

Lovci hlav (Jo Nesbo)

Head­hun­ters by Jo Nesbø My rating: 5 of 5 stars To nej­lep­ší, spo­lu se Sně­hu­lá­kem, co jsem od Nes­ba četl. Skvě­le jsem se bavil, i když ze začát­ku mi neby­lo moc jas­né, o co vlast­ně v pří­bě­hu jde. Jakmi­le se ale pro­va­lil zají­ma­vý zdroj pří­jmů hlav­ní­ho hrdi­ny, byla to parád­ní jíz­da. View all my reviews Výstřiž­ky: Kdy­by byly tyhle ženy alespoň…

Nesbo sežrán Leopardem

The Leo­pard by Jo Nesbø My rating: 3 of 5 stars Unli­ke the Snow­man, this was rather boring. I can’t get rid of thin­king Nesbo was ste­a­ling from him­self… View all my reviews

The Snowman by Jo Nesbø (Nebudu stavět sněhuláky)

The Snow­man by Jo Nesbø My rating: 5 of 5 stars Po vše­o­bec­ném nad­še­ní, kte­ré zavládlo na čes­kém čte­nář­ském trhu v sou­vis­los­ti s čes­kým vydá­ním romá­nu Sně­hu­lák od Jo Nes­ba, jsem si říkal, že bych něja­kou tu detek­tiv­ku taky mohl dát, i když jim zrov­na moc nehol­du­ji. S detek­tiv­ka­mi mám totiž obec­ně jeden zásad­ní pro­blém — pokud v ní vystu­pu­je více…

Přečti si, co čtu…

Výpis­ky z kní­žek, pros­tě coko­liv, co mě v něja­ké kni­ze zau­ja­lo. Kdy­by to býva­la byla papí­ro­vá kni­ha, byl bych si v ní ten text pod­tr­hl a na lis­tu si udě­lal “psí ucho”. A už nikdy bych se nepři­nu­til, abych si ty pod­tr­ha­né pasá­že našel a pře­če­tl. Zla­tý Kindle! 🙂 Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  „nená­pad­ně při­tvr­dí­me“. Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Esk se zamys­le­la. Pama­to­va­la si,…

Понедельник начинается в субботу by Arkady Strugatsky

Понедельник начинается в субботу by Arka­dy Stru­gat­sky My rating: 3 of 5 stars “Vy máte vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní, nosí­te brý­le, i vou­sy jste si nechal narůst, a nemů­že­te pocho­pit tako­vou jed­no­du­chou zása­du.“ Sci-fi romá­ny a povíd­ky brat­ří Stru­gat­ských mám rád, ale tahle kníž­ka je tak troš­ku z jiné­ho soud­ku. Pří­jem­né pře­kva­pe­ní. View all my reviews KOCOUR MIMO PROVOZ Ředi­tel­ství tele­fo­no­gram.“ Pět­ník se vrací,…

Drž mě pevně miluj mě zlehka by Robert Fulghum

Drž mě pev­ně miluj mě zleh­ka by Robert Ful­ghum My rating: 5 of 5 stars Skvě­lé počte­ní, leh­ké pohla­ze­ní, milé setká­ní s oblí­be­ným auto­rem. Kníž­ka se čte prak­tic­ky sama, jako­by se člo­věk tex­tem zleh­ka pro­tan­čil. Dopo­ru­ču­ji jako “štam­pr­lič­ku” před spa­ním, jak říká­va­la moje babič­ka. Kníž­ku jsem popr­vé “četl” na Lis­to­vá­ní v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. V před­sta­ve­ní účin­ko­val i sám Ful­ghum se svou…