Domácí filmová, seriálová a hudební zábava za pár kaček

Před něja­kou dobou jsem se náho­dou dostal k Raspber­ry Pi a napsal o tom pár řádek. Uká­za­lo se, že se tahle pidi­destič­ka dá pou­žít jako pře­hrá­vač médií, sice ne nej­rych­lej­ší, ale pou­ži­tel­ný. Odka­zo­va­ný člá­nek je ale už více než 14 měsí­ců sta­rý a já o rok moud­řej­ší :-). Jak tedy malin­ka fun­gu­je dnes a co se změ­ni­lo? Tak pře­de­vším, někdy začát­kem dubna…

Linux nirvana

    Just expe­ri­en­cing a Linux nir­va­na. On the four ter­mi­nal scre­ens: top left: Our home Ubun­tu based ser­ver run­ning pyLo­ad, Calib­re ser­ver, sere­ving also as a NAS sto­rage for the Pi top right: My work stati­on, a 6‑year-old Thin­k­Pad T61 run­ning Linux Mate 16 Pet­ra bot­tom left: Our WL-500­­g­­V2 rou­ter run­ning linux based Toma­to fir­m­ware bot­tom right: Our raspberry…

Malinové download centrum

Dlou­ho jsem pát­ral po něja­kém down­lo­ad manage­ro­vi pro mé Raspber­ry Pi, až mě napadlo pou­žít pyLo­ad. Mám ho na noťa­su, proč ho nepo­u­žít na Mali­ně? Insta­la­ce se odby­de v něko­li­ka kro­cích: [list style=“plus”] Samot­ný pyLo­ad nemá v Raspbmc balíč­ky, tak­že je stáh­ne­me sudo wget ‑O pyload-cli.deb http://get.pyload.org/get/ubuntu-cli Ješ­tě doin­sta­lo­vat závis­los­ti sudo apt-get install python python-pycurl python-cryp­to tes­se­ract-ocr tesseract-ocr-eng…

Malinová knihovna

Jak ješ­tě vyu­žít Raspber­ry? Co takhle Calib­re ser­ver? Máme doma tři Kind­lí­ky a párek table­tů, tak­že by se hodi­lo mít kníž­ky stá­le pří­stup­né. V repo­si­tá­řích Raspbmc jsem obje­vil insta­lač­ní balíč­ky Calib­re. Toho se musí vyu­žít, abychom si moh­li naše Kind­lí­ky krmit i bez spuš­tě­né­ho počí­ta­če. Tak­že jde­me na to. Pou­ží­va­ná sesta­va rou­ter Asus WL-500­­gP v2 s fir­m­warem Toma­to Fir­m­ware 1.28.0005 102 ND USB Big-VPN 2TB…

Raspberry Pi & Raspbmc at your service

Ve čtvr­tek minu­lý týden jsem si domů při­ve­zl Raspber­ry Pi, las­ka­vě zapůj­če­né Radi­mem Sej­kem, ali­as Owarem. Cílem bylo vyzkou­šet, zda by se tenhle pidi­kom­pjů­ter dal pou­žít jako veli­ce jed­no­du­ché domá­cí mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum. Záro­veň bych ale k němu rád při­po­jil exter­ní pev­ný disk, kte­rý by slou­žil jed­nak jako zdroj potra­vy pro Pi a záro­veň i jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro fotky,…