Přišel balíček z upravse.cz

Výba­vu ve slo­že­ní uve­de­ném níže jsem si objed­nal v nedě­li večer na upravse.cz. Nevo­lil jsem ty nej­lev­něj­ší vari­an­ty, ani ty s dob­rým pomě­rem cena / výkon. Chci za své pení­ze sluš­né pro­duk­ty, kte­ré budu rád a dlou­ho pou­ží­vat. Tak uvi­dí­me. Objed­ná­ny byly tyto polož­ky: Holi­cí stro­jek Mühle R89 (749) Štět­ka na hole­ní Mühle 099 K257 (1149) Tay­lor of Old…