Praha památková

Při prv­ní návštěvě u brá­chy v Rud­né jsme se domlu­vi­li, že urči­tě při­je­de­me mini­mál­ně ješ­tě jed­nou, začát­kem prázd­nin, abychom si pro­šli židov­ské měs­to, bez Matýska, kte­ré­ho to ve měs­tě moc neba­vi­lo (Maty měl na začá­tek prázd­nin naplá­no­va­ný hasič­ský tábor).