Simple Highlighter – simply synchronized

Sim­ple High­li­gh­ter (SH) is a gre­at Chro­me extensi­on allowing you to select text on web­pages and high­li­ght it with vari­ous colours. You can save your high­li­ghts and add notes to them. And that’s just per­fect – you save these high­li­ghts for later use – the extensi­on remem­bers your high­li­ghts so next time you load the same…

Aktuální překlady

Hla­va děra­vá si musí vše zapsat. Tak­že pro­jek­ty, na jejichž pře­kla­dech se podí­lím nebo je vedu. Lea­flet Maps Mar­ker Free/Pro < Glot­Press Tita­ni­um Bac­kup Translati­ons — Crow­din Jui­ce­De­fen­der Translati­ons — Crow­din Pla­yer­Pro Translati­ons — Crow­din Smart Key­bo­ard Translati­ons — Crow­din cloud­print andro­id Translati­ons — Crow­din Czech (cs) : Tem­pla­te “cin­na­mon” : Translati­ons : Series isadora :…

Jak připojit samba share v Linuxu

Potře­bu­je­me apt-get install samba4 apt-get install cifs-utils Pří­ka­zy mount ‑t cifs //raspberry/knihovna ‑o username=user,password=urPassword /mnt/share Nebo na Ada­mo­vi mount ‑t smbfs ‑o username=user,password=urPassword //raspberry/knihovna /mnt/share Při­po­mín­ky od pří­te­le: Tvůj pří­kaz ze zápis­ku má vel­ký nedo­sta­tek — do pří­ka­zo­vé řád­ky ani do žád­né­ho skrip­tu bych hes­lo nepsal. Vol­bu “password=…” vynech, na hes­lo budeš dotá­zán. Lep­ší je…

Raspberry Pi & Raspbmc at your service

Ve čtvr­tek minu­lý týden jsem si domů při­ve­zl Raspber­ry Pi, las­ka­vě zapůj­če­né Radi­mem Sej­kem, ali­as Owarem. Cílem bylo vyzkou­šet, zda by se tenhle pidi­kom­pjů­ter dal pou­žít jako veli­ce jed­no­du­ché domá­cí mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum. Záro­veň bych ale k němu rád při­po­jil exter­ní pev­ný disk, kte­rý by slou­žil jed­nak jako zdroj potra­vy pro Pi a záro­veň i jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro fotky,…