Jedenáctiměsíční napůlštěně

Tak dneska je naše­mu chlu­páč­ko­vi choďáč­ko­vi jeden rok. Z toho je deset měsí­ců čle­nem naší rodi­ny, a když říkám čle­nem, mys­lím to váž­ně. Kaž­dé ráno naše prv­ní ces­ta (tedy po vyčůrá­ní, že) vede k Hemí­ko­vi, abychom ho podr­ba­li a pomaz­li­li se s ním. 

Desetiměsíční

[sin­gle­pic id=3695 w=320 h=240 float=left]Pomalu se nám blí­ží Hemí­ko­vy roč­ní naro­ze­ni­ny a já jsem ješ­tě nese­psal udá­los­ti a zážit­ky z jeho desá­té­ho měsí­ce. Že jsme zača­li cho­dit na cvi­čák do Kap­li­ce k Jir­ko­vi Císa­řo­vi, to už jsem psal v minu­lém pří­spěv­ku. Při naší dru­hé, nebo tře­tí návštěvě se Hemi chtěl sezná­mit s mohut­ným postar­ším “vlčá­kem”, kte­rý tam hlí­dal auto a svou paní. Že…

Smutný večer

Když jsme dnes při­je­li z prá­ce domů, našli jsme Ari­nu bez­vlád­ně ležet na křes­le v před­sí­ni. Po více než dva­nác­ti letech pri­šel její čas.